UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni 2020

autor fotografije: Maja Bulatović

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne i integrisane akademske  studije polažu jedinstven Prijemni ispit koji je klasifikacionog karaktera.

Polaganjem Prijemnog ispita Kandidat ima pravo konkurisanja samo na jedan ili na oba studijska programa.

Prijemni ispit se realizuje u vidu testa, u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše tri sata.

Test se sastoji iz tri dela:

▪ Prvi deo testa – Opšta kultura usmerena na disciplinu arhitekture sa posebnim težištem ka razumevanju i logičkom zaključivanju, na kome Kandidat može steći od 0 – 24 bodova. Prvi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

▪ Drugi deo testa – Logičko zaključivanje usmereno ka razumevanju prostornih odnosa relevantnih za studije arhitekture, na kome Kandidat može steći od 0 – 18 bodova. Drugi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

▪ Treći deo testa – Prostorno opažanje i sposobnost likovnog predstavljanja usmeren ka rešavanju logičkih problema i zamisli putem skice (crteža), na kome Kandidat može steći od 0 – 18 bodova. Treći deo testa se rešava mogućim docrtavanjem i slobodoručnim skiciranjem i na osnovu analize zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

Kandidat na testu može osvojiti maksimalnih 60 bodova.

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter.

▪ Pravo na rangiranje radi upisa stiče Kandidat koji je polagao Prijemni ispit.

▪ Ukoliko broj Kandidata koji su upisali prvu godinu studija u prvom konkursnom roku (jun 2020. godine) bude manji od broja propisanog odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa prvog stepena Arhitektonskog fakulteta, Arhitektonski fakultet će najkasnije do 17. jula 2020. godine objaviti broj slobodnih mesta za drugi konkursni rok.

KONCEPT PRIJEMNOG ISPITA

▪ Prvi deo testa Prijemnog ispita (0-24 bodova) odnosi se na pitanja iz OPŠTE KULTURE OD ZNAČAJA ZA STUDIJE ARHITEKTURE i sastoji se iz različitih pitanja sa ponuđenim odgovorima iz relevantnih oblasti za studije arhitekture. Test je koncipiran i konstruisan tako da meri poznavanje relevantnih oblasti od interesa za studije arhitekture kao oblasti sa kojima su se Kandidati kumulativno upoznavali tokom svog dosadašnjeg formalnog, samostalnog obrazovanja i informisanja.

Ovaj deo testa nosi ukupno 40% bodova od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.

▪ Drugi deo testa Prijemnog ispita (0-18 bodova) odnosi se na LOGIČKO RAZUMEVANJE PROSTORNIH ODNOSA POMOĆU PREPOZNAVANJA, UPOREĐIVANJA ILI ZAMIŠLJENOG DOPUNJAVANJA PROSTORNIH ELEMENATA. Cilj ovog dela testa je utvrđivanje sposobnosti Kandidata u razumevanju logike prostora, međusobnih odnosa elemenata u prostoru i prostornih odnosa relevantnih za studije arhitekture. Drugi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih, kao i zamišljenim dopunjavanjem logičkih prostornih elemenata uz mogućnost slobodoručnog skiciranja rešenja.

Ovaj deo testa nosi ukupno 30% bodova od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.

▪ Treći deo testa Prijemnog ispita (0-18 bodova) odnosi se na REŠAVANJE LOGIČKIH PROSTORNIH PROBLEMA I ZAMISLI POMOĆU SLOBODORUČNE SKICE. Cilj ovog dela testa je utvrđivanje sposobnosti Kandidata u opažanju prostornih odnosa, kao odnosa od značaja za studije arhitekture, kao i utvrđivanje sposobnosti Kandidata da slobodoručno skiciranje (likovno predstavljanje) upotrebe za rešavanje logičkih prostornih problema. Skiciranjem prostornih rešenja u funkciji logičkog razumevanja prostora, prostornog opažanja i sposobnosti predstavljanja prostora, nizom manjih zadataka utvrđuje se sklonost i sposobnost Kandidata za studije arhitekture a da se testom ne valorizuje njihova veština umetničkog izražavanja i interpretacije koliko njihova sposobnost logičnog prostornog rasuđivanja uz pomoć crteža (skice) kao tehnike za uočavanje tačnih prostornih odnosa.

Ovaj deo testa nosi ukupno 30% bodova od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.

TERMINSKI PLAN

▪ Kandidati se prijavljuju preko odgovarajućeg veb formulara na internet stranici fakulteta, od 08. juna 2020. u 10 sati do 24.juna 2020 do 24 sata.

▪ Kandidati koji iz opravdanih razloga ne mogu da pristupe veb prijavi, nedostaje im neki dokument koji će dostaviti naknadno ili slično, treba da kontaktiraju Komisiju za sprovođenje upisa na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs do 21. juna 2020. do 24 sata. Oni će moći, uz odobrenje Komisije za sprovođenje upisa, da izvrše prijavu putem e-pošte do 24.juna 2020 do 24 sata. Prilikom odobravanja takve vrste prijave, kandidati će dobiti precizno uputstvo kako da sprovedu prijavu.

▪ Isticanje liste prijavljenih Kandidata, sa ličnim podacima, podacima iz srednje škole i rasporedom sedenja na prijemnom ispitu, na internet stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs,  petak, 26. jun 2020. godine u 20 sati.

▪ Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu u srednjoj školi (tehničke greške), na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rssubota, 27. juna 2020. do 14 sati.

▪ ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA, SREDA, 01. JUL 2020. GODINE, U 12 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU .

▪ Kandidati su dužni da u sredu, 01. jula 2020. godine dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije dva sata pre početka Prijemnog ispita, ispred zgrade tehničkih fakulteta.

▪ Isticanje preliminarne rang liste najkasnije, četvrtak, 02. jul 2020do 23 sata.

▪ Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost Prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi.

▪ Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost Prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs, na obrascu koji će moći da se preuzme sa sajta fakulteta, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, subota04. jula 2020. do 12 sati.

▪ Uvid u radove za Kandidate koji su podneli žalbu Komisiji, subota04. jul 2020. od 15 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta.

▪ Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu, subota04. jul 2020. do 20 sati.

▪ Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, isključivo lično, na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs, na obrascu koji će moći da se preuzme sa sajta fakulteta, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi Kandidata, nedelja, 05. jul 2020. do 20 sati.

▪ Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu, ponedeljak, 06. jul 2020. do 12 sati.

▪ Objavljivanje konačne rang liste fakulteta na oglasnoj tabli i na internet stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs, ponedeljak, 06. jul 2020. do 20 sati.

UPIS 2020