UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Poziv na zatvaranje izložbe izbornog predmeta ARHITEKTURA I METASTRUKTURA u ponedeljak, 23.12.2019. godine u 15 časova u Galeriji AULA

Arhitektura i metastruktura_fotografija (1) Olga Dukić

O izložbi

Na izložbi su prikazani izabrani radovi prethodne dve generacije tokom školskih godina 2017/2018, 2018/2019 sa izbornog predmeta „Arhitektura i metastruktura” sa prve godine master i četvrte godine integrisanih akademskih studija. Studenti prikazuju svoje radove od prvog preko drugog zadatka, pa sve do završnog rada kao genezu iteresovanja za određene pojmove koje su na uvodnim časovima postavili kao predložak teme.

Učesnici:

Agoli Vera, Aničić Slađana, Bjegović Sofija, Bulajić Đorđe, Vićanović Danica, Vujović Andrija, Gajić Aleksa, Grgić Luka, Gulan Branko, Dimitrijević Kosta, Ilić Stefan, Kuzmanović Andrijana, Malavenov Vanja, Mačkić Tijana, Miletić Stefan, Mitrović Nikola, Nanić Milica, Nikić Marija, Nikolovski Milša, Ostojić Mladen, Radovanović Tijana, Radonjić Maja, Raković Katarina, Spasić Teodora, Sušić Aleksa, Tajsić Ksenija.

 

Rukovodilac predmeta: Milan Vujović, redovni profesor

Saradnik u nastavi: Snežana Zlatković, asistent

  1. semestar MASA / 7. semestar IASA

Galerija AULA 16-23.12.2019.

 

NARATIVNI DISKURS

Arhitektura imaginarnog konteksta

Rečnik

Narativan: pripovedan, pripovedački, koji je u obliku priče, izlaganja, kazivanja;

Imaginaran: zamišljen, tobožnji, koji postoji samo u uobrazilji, nestavaran;

Diskurs: stil govora, način izlaganja, raščlanjavanja i analize;

Deskripcija: opisivanje, prikazivanje, ocrtavanje; opis;

Semantika: deo lingvistike koji proučava značenje reči, fraza, rečenica i većih jedinica diskursa;

Semiotika (semiologija): nauka koja se bavi proučavanjem znakova (simbola);

Opšti cilj predmeta

Osnovni cilj nastave na izbornom predmetu „Arhitektura i metastruktura” je upoznavanje studenata sa kompleksnošću i strukturalnom celovitošću arhitekture, a posebno u onom delu misaonog kreativnog i stvaralačkog procesa koji prethodi njenoj prostornoj artikulaciji i interpretaciji. Pojam „metastruktura” simbolizuje promišljanje arhitekture koje je slojevito i opširno i koje prevazizlazi i nadilazi okvire materijalnog, već svoja ishodišta pronalazi u različitim misaonim, kreativnim, intuitivnim, pa i impulsivnim reakcijama arhitekte u toku projektantskog stvaralačkog procesa. Takođe, pojam „metastruktura” koristi se kao teorijsko-filozofski predložak za otvaranje diskusije o savremenim kretanjima u arhitektonskom projektovanju.

Metodologija predmeta

Prvi zadatak

Formiranje stava i konceptualnog okvira projekta: predložak, narativni diskurs (književnost, likovna umetnost, narodno predanje, istoriografija, filozofija….), traganje za pojmovima i(ili) sintagmama koje definišu imaginarani kontekst zadatka… (rad u grupama ili samostalno…).

Prvi zadatak: Kratak esej sa definisanim i obrazloženim pojmovima (citat, sintagma, naslov…) koji se obrađuju, kroz širi kontekst pojavnosti: jezički, semiotički, filozofski…

Drugi zadatak

Prevođenje (transformacija, transpozicija…) asocijativnog (imaginarnog) konteksta zadatka na jezik arhitekture: Prostorna interpretacija narativnog diskursa kroz izradu arhitektonskog (umetničkog) projekta. Student radi samostalno, pronalazeći najoptimalnije i najdirektnije veze između narativnog predloška i prostorne interpretacije-forme.

Cilj: Pokušaj da se „priča“ kazuje arhitekturom. Arhitektura se koristi kao jezički okvir, instrument, podloga, medijum ili potka za objašnjavanje i oprostoravanje određenog, prethodno proklamovanog, prostudiranog i jasno artikulisanog stava (mišljenja).

Studenti su slobodni da svom projektu odrede prostorni i(ili) vremenski kontekst i da pojam „arhitektura” po sopstvenom nahođenju „pomere” do krajnjih granica njegovog značenja.

Način interpretacija pri tom ostaje u izražajnom okviru arhitektonskog projekta (crtež, maketa, 3d model, fotografija, fotomontaža, film…).

Drugi zadatak: „Oprostoravanje”: crteži, dijagrami, analitički prilozi, skice…

Ispit

Prilozi sa prvog i drugog kolokvijuma + „sažetak” + maketa „koncepta” u prigodnoj razmeri. Maketa se izrađuje slobodnom tehnikomuz upotrebu već postojećih, jasno funkcionalno, estetski i prostorno prepoznatljivih elemenata čijim se kombinovanjem i prostornom interakcijom objašnjavaju i prikazuju proklamovani autorski stavovi.

Sažetak: kraći tekstualni opis procesa, od „pojma” do „modela”, koji sadrži „naslov” projekta i jedan karekterističan grafički prilog.

O predmetu

Predmet je ustanovljen 2013. godine, pa prethodne generacije do školske godine 2017/2018 prikazane su kroz objedinjeni grafički prilog na izložbi pored najavnog plakata. Saradnik u nastavi na predmetu do školske godine 2017/2018 je bila tada asistent, a sada naučni saradnik dr Ksenija Pantović.

 

Arhitektura i metastruktura_Andrijana Kuzmanović_alef 1 Arhitektura i metastruktura_Andrijana Kuzmanović_alef 2 Arhitektura i metastruktura_fotografija (2) Olga Dukić Arhitektura i metastruktura_fotografija (3) Olga Dukić Arhitektura i metastruktura_fotografija (4) Olga Dukić Arhitektura i metastruktura_fotografija (5) Olga Dukić Arhitektura i metastruktura_fotografija (6) Olga Dukić M e t a s t r u k t u r a _ I s p i t