UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 03-1189/6
Dana: 03.07.2019. godine
Beograd

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-autent. tumačenje i 68/15), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu, Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

O D L U K U

1. Odbijaju se kao neosnovane žalbe kandidata:

– Radovanović Marte, redni broj prijave 324;
– Milošković Jovane, redni broj prijave 032;
– Boltić Anje, redni broj prijave 184;
– Prodanović Filipa, redni broj prijave 463;
– Bajić Anđele, redni broj prijave 146;
– Kojić Nine, redni broj prijave 255;
– Acković Nine, redni broj prijave 103;
– Đurović Tadeja, redni broj prijave 474 i
– Zubović Isidore, redni broj prijave 248,
podnete na Rešenje 03 br. 1189/4 Komisije za sprovođenje upisa od 01.07.2019. godine.

2. Odbija se kao nedopuštena i nepravovremena, žalba zavedena pod brojem 03 1189/5-10

3. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

4. Ovo Odluku istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Rešenje 03 br. 1189/4 Komisije za sprovođenje upisa od 01.07.2019. godine, izvršena je detaljna analiza žalbi, a od Komisije za sprovođenje upisa-podkomisije za test je zatraženo pisano obrazloženje u vezi traženim pitanjima sa prijemnog ispita kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini, pri čemu je utvrđeno:

1. Da su žalbe navedene u tački 1 ove odluke dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;

2. Da je žalba navedena u tački 2 ove Odluke, koja je zavedena na Fakultetu pod brojem 03 1189/5-10 od 03.07.2019. godine, nedopuštena i nepravovremena jer kandidat nije izjavio prigovor na Privremenu rang listu, kako je propisano konkursom, kao i da nije podneta u propisanom roku.

3. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;

4. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu;

5. Da su svi radovi rađeni i ocenjeni pod šifrom, što je obezbeđivalo tajnost i objektivnost u ocenjivanju;

6. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;

7. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove;

 

8. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da ulože žalbu Dekanu fakulteta;

9. Da kandidatkinja Radovanović Marta osporava rešenja zadataka 44.1 i 46.2;

10. Da kandidatkinja Milošković Jovana osporava rešenje zadatka 44.2;

11. Da kandidatkinja Boltić Anja osporava rešenje zadatka 45.1;

12. Da kandidat Prodanović Filip osporava rešenja zadataka 43.2 i 46.2;

13. Da kandidatkinja Bajić Anđela osporava rešenje zadatka 45.1;

14. Da kandidatkinja Kojić Nina osporava rešenja zadataka 37.1 i 45.3;

15. Da kandidatkinja Acković Nina osporava rešenja zadataka 41.2, 44.1, 46.2 i 46.3;

16. Da kandidat Đurović Tadej osporava rešenje zadatka 46.2 i

17. Da kandidatkinja Zubović Isidora osporava rešenja zadataka 38.2, 39.2, 45.3 i 45.4
Imajući u vidu sve navedene činjenice, kao i pisani odgovor Komisije za sprovođenje upisa br.03-1189/4, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DEKAN ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Prof. dr Vladan Đokić

PRIJEMNI ISPIT 2019: Konačna odluka Dekana po podnetim žalbama kandidata

Hashtag: #PrijemniispitAF2019

PRIJEMNI 2019