UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Seminar sa Stavrosom Stavridesom: “Promišljanje stanovanja kao urbanog zajedničkog dobra” – 13.03.2019.

Seminar-Rethinking-Housing-as-Urban-Commons_opt

Seminar sa Stavrosom Stavridesom
“Promišljanje stanovanja kao urbanog zajedničkog dobra”

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Kraljice Natalije 45, Beograd
sala na IV spratu u 18.00 časova

13.03.2019.

Otklon od socijalističkog nasleđa i tranzicija ka kapitalističkom sistemu izbrisala je pravo na adektvatno stanovanje. Komodifikacija stanovanja proizvela je sukob između stana kao osnovnog ljudskog prava, sa jedne, i stana kao izvora profita, sa druge strane. U ovom kontekstu uloga pokreta za stanovanje u proizvodnji prefigurativnih elemenata drugačijeg društva postaje od ključnog značaja. U cilju prevazilaženja pat-pozicija koje nameću kako tržišno, tako i državno proizvedeno stanovanje u okviru seminara biće analizirani primeri kolektivno posedovanih i kolektivno proizvedenih stambenih projekata, ali i efekti povlačenja države iz provajderske u potpornu ulogu u oblasti stambene politike. Na ovaj način različite (alternativne) stambene strategije biće razmotrene kao specifičan vid ostvarivanja prava na stan (grad).

Konačno, u okviru seminara biće ukazano i na neadekvatnost pravnog okvira u kome se krećemo kada zagovaramo pravo na adekvatno stanovanje. Kao centralno istraživačko pitanje seminara nameće se: koja je uloga stanovanja u utvrđivanju potencijala emancipovanog društva?

Učestvuju: Stavros Stavrides (School of Architecture, National Technical University of Athens) + Mina Petrović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu) + Iva Čukić i Jovana Timotijević (Ministarstvo prostora) + Danilo Ćurčić (A11 – Inicijativa za socijalna i ekonomska prava)

Moderacija: Sara Nikolić (IFDT)

Radni jezik seminara: engleski.

Seminar sa Stavrosom Stavridesom: Knjiga apstrakta

Stavros Stavrides je arhitekta i aktivista. Radi kao profesor arhitektonskog projektovanja i teorije na Školi arhitekture, na Nacionalnom tehničkom univerzitetu u Atini, gde predaje na osnovnim i postdiplomskim studijama. Objavio je brojne članke iz oblasti urbane kritičke teorije, a takođe i više knjiga od kojih su najskorije “Towards the City of Thresholds” (2010) i “Common Space: The City as Commons” (2016). Njegov rad je trenutno fokusiran na emancipatorske prostorne prakse i prostorna zajednička dobra.

Ka drugačijem gradu: “Kako ponovo preuzeti i preosmisliti grad kroz urbana zajednička dobra” – Stavros Stavrides

Mina Petrović je redovna profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakuleta Univerziteta u Beogradu, gde na svim nivoima studija predaje kurseve iz oblasti sociologije prostora, grada, stanovanja i ruralnog razvoja. Oblasti njenog istraživačkog interesovanja su stambena i urbana politika, rezidencijalna segregacija, socio-prostorna distinkcija i isključenost, teritorijalni identitet…

Iva Čukić je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, gde je takođe i doktorirala u oblasti urbanog planiranja. Njeno istraživanje fokusirano je na teme zajedničkih dobara, nove modele upravljanja, urbanu transformaciju, participaciju i samo-organizovanje.  Godine 2010. je zajedno sa grupom aktivista osnovala kolektiv Ministarstvo prostora, jedan od prvih koji su se bavili građanskom participacijom u razvoju grada. Njihov rad je pre svega bio usmeren na iniciranje dijaloga između građana, civilnog društva, urbanih planera i arhitekata i lokalnih vlasti o razvoju grada. Ovaj kolektiv je 2018. godine transformisan u Institut za urbane politike, sa namerom da svoj fokus izoštri u oblasti istraživanja i obrazovanja.

Čukić je takođe, od 2018. godine, koordinatorka Grupe za facilitaciju Fund Action platforme – nove donatorske platforme za aktivizam, kao i članica donatorskog odbora Trag fondacije na programu “Aktivne zajednice”. Članica je i međunarodnih mreža INURA (International Network for Urban Research and Action), European Commons Assembly, European Network CitizensLab, kao i regionalne mreže Kooperativa.

Jovana Timotijević je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Nakon što je stekla zvanje mastera na Studijama roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, trenutno radi na doktorskoj tezi na istom fakultetu, na temu radikalne demokratije i njenih potencijalnih prostornih konfiguracija. Njena teorijska istraživanja i aktivistički rad presecaju savremenu političku teoriju, feminističku kvir teoriju i urbane kritičke studije. U 2018. godini je postala stalna članica kolektiva Ministarstvo prostora.

Danilo Ćurčić je programski koordinator udruženja A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava. Završio osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i master studije iz ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava na Univerzitetu u Eseksu. Pre angažovanja u A 11, radio je i sarađivao sa različitim organizacijama na temama koje se odnose na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava marginalizovanih grupa, prava na adekvatno stanovanje, diskriminacije i isključivanja socijalno ugroženih.