УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2017_OIUIG_thumb

IV Међународна конференција

Очување и унапређење историјских градова
(Preservation and Improvement of Historic Towns)

Сремски Карловци, 11–12. мај 2017.
Зграда Магистрата, Трг Бранка Радичевића бр. 1

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Међународна конференција „Очување и унапређење историјских градова“ се по четврти пут планира у 2017. години. Анализа досадашњег рада, број и квалитет излагања на претходна три скупа су показали велику заинтересованост за актуелне теме и важна питања у вези са очувањем и унапређењем историјског града у условима савременог живота. И даље нам је општи циљ да се одговорним и професионалним промишљањем везаним за историјски град допринесе анализи места и улоге историјског града у контексту идентитета, социјалног, културног и економског развоја и урбаног подручја заједно са његовим природним окружењем и ресурсима.

Прецизније стручно тумачење појма историјског града као специфичне врсте градитељског наслеђа и сложеног урбаног организма и осветљавање његових битних одлика, карактера, концепта и значаја допринеће тумачењу историјског града и његовог очувања као једног од кључних питања савремене урбане конзервације, дефинисању параметара који један урбани простор одређују као историјски град и проналажењу нових законских решења у овој области. Посебан циљ нам представља давање већег доприноса и боље едукације у областима Управљања културним добрима и законске регулативе. Желимо да Конференција и даље буде прилика за размену мишљења и сарадње релевантних друштвених чинилаца, институција и појединаца, место за квалитетну дискусију са циљем постизања већих ефеката на очувању, унапређењу и популаризацији „историјских градова“.

2016_OIUIG_main

Тематске области

1. Историјски град у теорији конзервације и планској и правној регулативи
Историјски град је у последњим деценијама препознат као значајан културни, просторни и развојни ресурс, што је условило да се фокус модерне конзервације од заштите и ревитализације појединачних споменика помери ка урбаној конзервацији. Студије историјског града, од његовог карактера до појавних облика, типолошке анализе историјских урбаних просторних целина, дефинисање и очување урбане морфологије историјског града, као и тумачење и дефинисање прецизних терминолошких одредница под целине су ове теме, као неопходан теоријски оквир разматрања феномена историјског града.

И поред постојања јаког институционалног и професионалног система подршке конзервацији и очувању урбаног наслеђа на међународном нивоу, законска решења која прате ове промене су на националном нивоу изостала. Темом Историјски град у теорији конзервације и планској и правној регулативи се отварају питања дефинисања критеријума и могућностима проналажења нових законских и планских решења у овој области у виду усвајања система конзерваторских принципа, пратећих аката, као и препорука и докумената, интеграције система очувања и планирања, и стицања професионалног искуства у области урбане конзервације.


2. Теоријска и практична решења проблема у очувању и заштити историјских градова
Угроженост историјских градова и потреба за унапређењем њихове заштите отварају питање унапређења теоријских постулата и развијање практичних метода и модела очувања и унапређења историјских градова одрживих у савременом свету. Темом Теоријска и практична решења проблема у очувању и заштити историјских градова отвара се простор за преиспитивање нових архитектонско-урбанистичких приступа и презентацију успешних пројектних решења у области урбане конзервације који ће представљати основу за дефинисање одрживих модела вредновања, заштите и унапређења историјског простора и његове активне улоге у свеукупном развоју заснованом на очувању и унапређењу наслеђа.

Студије случаја, као примери добре праксе очувања вредности историјских градова, основа су за теоријска тумачења модела примењених у решавању проблема заштите историјских градова, а посебно место у оквиру ове теме резервисано је за анализу проблема заштите и очувања ресурса на примеру историјског града Сремски Карловци.


3. Културни предео vs. Историјски град
Идентификација, карактеризација, разумевање и генеалогија културних предела у односу на њихов визуелни, еколошки, културни и развојни значај основ је за дефинисање, планирање и управљање културним пределом. У оквиру теме Културни предео, потребно је осветлити питање места, улоге и значаја историјског града као битне одреднице вредности и идентификације културног предела у светлу свеукупног одрживог просторног развоја и нивоа нових захвата у подручјима богатим културним и природним ресурсима.

Студије случаја успешне сарадње надлежних институција на усклађивању међусобних интереса и дефинисању прихватљивих метода, модела и мера којима ће се обезбедити заштита, уређење, унапређење вредности и одрживи развој историјских градова као делова ових подручја прихватљиве су у оквиру ове теме.


4. Културни туризам и историјски град
Креативно коришћење наслеђа честа је тема савремене развојне праксе. Питање односа Културног туризма и историјског града питање је одрживости културног туризма у контексту очувања и унапређења историјског града, улоге грађене средине и историјског урбаног простора у изградњи туристичке иконографије и будућности материјалног и нематеријалног културног наслеђа у светлу развоја туризма. У оквиру ове теме отварају се питања потенцијала историјског града као просторног оквира за развој и унапређење културног туризма с једне и ограничења која историјски град представља за примену проверених метода унапређења културног туризма са друге стране.


5. Управљање историјским градовима
Друштвене, економске и физичке промене које су континуирано присутне у живом организму историјског урбаног ткива интегрисаног у савремене животне токове неминовно мењају вредности које су га одредиле као значајно историјско урбано подручје. Успостављање избалансираног, интегративног и одрживог процеса управљања историјским градовима предуслов је њиховог очувања и унапређења.

Темом Управљање историјским градовима отвара се питање синергије историјског града, допустивог нивоа интервенције и очувања затечених односа, избалансираности развојних планова и конзерваторских ограничења у контексту капацитета простора и улоге економије културе, креативних индустрија и туризма у стварању идентитета града и свести његових грађана у вези са тим. Теоријска разматрања могућности и анализа практичне примене нових технологија у управљању историјским градовима кроз управљачке моделе, развојне пројекте, туристичку понуду и др. значајна су под целина ове теме.


6. Потенцијал и могућности историјских градова у развојним пројектима
Синергија материјалних слојева и нематеријалних значења грађене средине, њеног природног окружења и њених ресурса одређује историјски град у теорији модерне конзервације као специфичну врсту градитељског наслеђа, а у развојним плановима као моћан просторни, природни и друштвени развојни потенцијал.

Тема Потенцијал и могућности историјских градова у развојним пројектима отвара простор за преиспитивање места историјског града у свакодневном животу са становишта просторно урбанистичког, архитектонског, културно-историјског и економског развоја с једне, и социо-културолошког, амбијенталног и визуелног доживљаја простора с друге стране. Развојни пројекти осмишљени у циљу унапређења историјског града носе и своје претње, које у оквиру теме, у анализама односа историјски град vs. развојни пројекти, завређују једнако важно место као и потенцијали.


Поред наведених тематских области, оставља се могућност ауторима да припреме своје стручне/научне радове и из других области, које у ширем контексту могу да дају допринос решавању проблема историјског града.

Званични језици конференције су српски и енглески.

Постер презентација

Постер презентација намењена је представљању резултата истраживачких пројеката, успешних конзерваторских урбанистичких и архитектонских пројеката усмерених обнови и унапређењу историјског града и других примера добре праксе у очувању и заштити историјског урбаног простора.

Пријава сажетка

Пријава рада мора да садржи: наслов рада и тематску област, сажетак на српском језику (писмо ћирилица/латиница) и енглеском језику – до 300 речи, име и презиме аутора, институцију/установу/фирму и податке за контакт. Учесници који ће рад презентовати усмено на енглеском језику, достављају пријаву рада и рад само на енглеском језику.

Након прегледа понуђених пријава радова, аутори ће бити обавештени да ли је рад прихваћен и добиће детаљна упутства за припрему и слање рада.

У прилогу текста се налази формулар припремљен и прилагођен за писање сажетка који треба послати до:
01. фебруара 2017. године на емаил адресу: konferencija21205@gmail.com

Важни датуми

Рок за доставу пријаве рада/сажетка: 01. фебруар 2017. године.
Обавештење да ли је рад прихваћен: 15. фебруар 2017. године.
Рок за предају рада: 20. март 2017. године.
Обавештење о мишљењу рецензената о раду: 15. април 2017. године.
Рок за предају постера: 20. април 2017. године.
Рок за предају исправљене, коначне верзије рада: 30. април 2017. године.
Рок за предају презентације: 05. мај 2017. године.

Уводна предавања

Ivor Samuels
Architect and town planner trained at Architectural Association and Edinburgh University. Combined teaching urban design (former Chair Joint Centre for Urban Design , Oxford Brookes University, visiting professor including in Italy, Poland, Switzerland U.S., Taiwan ) with consultancy work in UK (e.g. London County Council, Civic Trust, Commission for Architecture and Built Environment ) and abroad including in France, Spain, Colombia and Gorni Jadran project of UNDP).

Архитекта и урбаниста, школовао се у Архитектонској асоцијацији и на Универзитету у Единбургу. Његов рад подељен је на предавања урбанистичког пројектовања (на универзитету Oxford Brookes, Велика Британија, и као гостујући професор у Италији, Пољској, Швајцарској и Тајвану), консултантски посао у Великој Британији (Лондонски окружни савет, Комисија за архитектуру и градитељство и др.) и у иностранству (Француска, Шпанија, Колумбија, пројекат УНДП-а Горњи Јадран).

Alessandra Lanciotti
Professor of International Law and EU Law in the University of Perugia (Italy) where she holds the chair of Advanced International Law. She specialized in the field of international legal protection of cultural heritage, authored several publications concerning the regime of circulation of cultural property and the Project “Site Specific MUSeum Research Workshop- SisMus” (www.Sismus.org). She has served as legal advisor in some UN Conferences.

Професор међународног права и права Европске уније на Универзитету Перуђа (Италија), шеф катедре за Напредно међународно право. Специјализована је за област међународног права заштите културног наслеђа, аутор је неколико публикација чија је тема режим оптицаја културног добра и аутор је пројекта „“Site Specific MUSeum Research Workshop- SisMus” (www.Sismus.org). Била је правни саветник на неколико конференција Уједињених нација.

Rosaria Mencarelli
Историчар уметности, генерални директор музеја у Умбрији. Обавља послове који се односе на главне аспекте заштите и промоције културног наслеђа, промоцију и управљање места културе. Као генерални директор надгледала је пројекте за успостављање стандардног система квалитета сицилијанске културе и мониторинга и евалуацију економских и културних утицаја на културне догађаје у Калабрији (POAT MiBAC – Ob. II. 4 del PON GAT FESR 2007-2013). Редовно објављује своје радове у часописима и активно учествује на конференцијама које се баве управљањем културног наслеђа у планирању локалног развоја.

Котизација

У цену котизације урачунато је учешће на Конференцији, освежење за време пауза, ручак и промотивни материјал.

Уплата до 20. марта 2017.
Република Србија: РСД

8.000 РСД – 1 учесник
12.000 РСД – 2 учесника из исте институције
15.000 РСД – 3 учесника из исте институције
3.000 РСД – за четврту и сваку наредну особу из исте институције
5.600 РСД – за студенте и докторанте

За земље бивше Југославије:
80 € – 1 учесник

За земље које не припадају региону:
120 € – 1 учесник

Уплата након 20. марта 2017.
Република Србија: РСД

12.000 РСД – 1 учесник
16.000 РСД – 2 учесника из исте институције
21.000 РСД – 3 учесника из исте институције
5.000 РСД – за четврту и сваку наредну особу из исте институције
8.000 РСД – за студенте и докторанте

За земље бивше Југославије:
100 € – 1 учесник

За земље које не припадају региону:
150 € – 1 учесник

Инструкције за плаћање

Инструкције за плаћање из Србије

Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације
Трг Бранка Радичевића бр. 1, Сремски Карловци

ПИБ: 100451133
Матични број: 08713162
Број рачуна: 340-4914-29
Банка:ERSTE bank


Инструкције за плаћање из иностранства

ERSTE BANK a.d.
Bulevar Oslobođenja 5
21000 Novi Sad, Serbia

CORRESPONDENT BANK FOR INCOMING PAYMENTS
SWIFT CODE: GIBAATWG
ERSTE GROUP BANK AG WIEN,AUSTRIA

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH:
SWIFT CODE: GIBARS22

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD BENEFICIARY:
IBAN: RS35340000000000491429

NAME: VŠ STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT
ADDRESS: MITROPOL. STRATIMIROVIĆA 110
21205 SREMSKI KARLOVCI

Више информација

Катарина Добрић, ПЗЗЗСК
Е: konferencija21205@gmail.com
тел. +381 21431211

Горана Гајиновић, Општина СК
Е: gorana.gajinovic@sremski-karlovci.org.rs
тел. +381 21 6853066