UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2017_OIUIG_thumb

IV Međunarodna konferencija

Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova
(Preservation and Improvement of Historic Towns)

Sremski Karlovci, 11–12. maj 2017.
Zgrada Magistrata, Trg Branka Radičevića br. 1

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

CILJEVI KONFERENCIJE
Međunarodna konferencija „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“ se po četvrti put planira u 2017. godini. Analiza dosadašnjeg rada, broj i kvalitet izlaganja na prethodna tri skupa su pokazali veliku zainteresovanost za aktuelne teme i važna pitanja u vezi sa očuvanjem i unapređenjem istorijskog grada u uslovima savremenog života. I dalje nam je opšti cilj da se odgovornim i profesionalnim promišljanjem vezanim za istorijski grad doprinese analizi mesta i uloge istorijskog grada u kontekstu identiteta, socijalnog, kulturnog i ekonomskog razvoja i urbanog područja zajedno sa njegovim prirodnim okruženjem i resursima.

Preciznije stručno tumačenje pojma istorijskog grada kao specifične vrste graditeljskog nasleđa i složenog urbanog organizma i osvetljavanje njegovih bitnih odlika, karaktera, koncepta i značaja doprineće tumačenju istorijskog grada i njegovog očuvanja kao jednog od ključnih pitanja savremene urbane konzervacije, definisanju parametara koji jedan urbani prostor određuju kao istorijski grad i pronalaženju novih zakonskih rešenja u ovoj oblasti. Poseban cilj nam predstavlja davanje većeg doprinosa i bolje edukacije u oblastima Upravljanja kulturnim dobrima i zakonske regulative. Želimo da Konferencija i dalje bude prilika za razmenu mišljenja i saradnje relevantnih društvenih činilaca, institucija i pojedinaca, mesto za kvalitetnu diskusiju sa ciljem postizanja većih efekata na očuvanju, unapređenju i popularizaciji „istorijskih gradova“.

2016_OIUIG_main

Tematske oblasti

1. Istorijski grad u teoriji konzervacije i planskoj i pravnoj regulativi
Istorijski grad je u poslednjim decenijama prepoznat kao značajan kulturni, prostorni i razvojni resurs, što je uslovilo da se fokus moderne konzervacije od zaštite i revitalizacije pojedinačnih spomenika pomeri ka urbanoj konzervaciji. Studije istorijskog grada, od njegovog karaktera do pojavnih oblika, tipološke analize istorijskih urbanih prostornih celina, definisanje i očuvanje urbane morfologije istorijskog grada, kao i tumačenje i definisanje preciznih terminoloških odrednica pod celine su ove teme, kao neophodan teorijski okvir razmatranja fenomena istorijskog grada.

I pored postojanja jakog institucionalnog i profesionalnog sistema podrške konzervaciji i očuvanju urbanog nasleđa na međunarodnom nivou, zakonska rešenja koja prate ove promene su na nacionalnom nivou izostala. Temom Istorijski grad u teoriji konzervacije i planskoj i pravnoj regulativi se otvaraju pitanja definisanja kriterijuma i mogućnostima pronalaženja novih zakonskih i planskih rešenja u ovoj oblasti u vidu usvajanja sistema konzervatorskih principa, pratećih akata, kao i preporuka i dokumenata, integracije sistema očuvanja i planiranja, i sticanja profesionalnog iskustva u oblasti urbane konzervacije.


2. Teorijska i praktična rešenja problema u očuvanju i zaštiti istorijskih gradova
Ugroženost istorijskih gradova i potreba za unapređenjem njihove zaštite otvaraju pitanje unapređenja teorijskih postulata i razvijanje praktičnih metoda i modela očuvanja i unapređenja istorijskih gradova održivih u savremenom svetu. Temom Teorijska i praktična rešenja problema u očuvanju i zaštiti istorijskih gradova otvara se prostor za preispitivanje novih arhitektonsko-urbanističkih pristupa i prezentaciju uspešnih projektnih rešenja u oblasti urbane konzervacije koji će predstavljati osnovu za definisanje održivih modela vrednovanja, zaštite i unapređenja istorijskog prostora i njegove aktivne uloge u sveukupnom razvoju zasnovanom na očuvanju i unapređenju nasleđa.

Studije slučaja, kao primeri dobre prakse očuvanja vrednosti istorijskih gradova, osnova su za teorijska tumačenja modela primenjenih u rešavanju problema zaštite istorijskih gradova, a posebno mesto u okviru ove teme rezervisano je za analizu problema zaštite i očuvanja resursa na primeru istorijskog grada Sremski Karlovci.


3. Kulturni predeo vs. Istorijski grad
Identifikacija, karakterizacija, razumevanje i genealogija kulturnih predela u odnosu na njihov vizuelni, ekološki, kulturni i razvojni značaj osnov je za definisanje, planiranje i upravljanje kulturnim predelom. U okviru teme Kulturni predeo, potrebno je osvetliti pitanje mesta, uloge i značaja istorijskog grada kao bitne odrednice vrednosti i identifikacije kulturnog predela u svetlu sveukupnog održivog prostornog razvoja i nivoa novih zahvata u područjima bogatim kulturnim i prirodnim resursima.

Studije slučaja uspešne saradnje nadležnih institucija na usklađivanju međusobnih interesa i definisanju prihvatljivih metoda, modela i mera kojima će se obezbediti zaštita, uređenje, unapređenje vrednosti i održivi razvoj istorijskih gradova kao delova ovih područja prihvatljive su u okviru ove teme.


4. Kulturni turizam i istorijski grad
Kreativno korišćenje nasleđa česta je tema savremene razvojne prakse. Pitanje odnosa Kulturnog turizma i istorijskog grada pitanje je održivosti kulturnog turizma u kontekstu očuvanja i unapređenja istorijskog grada, uloge građene sredine i istorijskog urbanog prostora u izgradnji turističke ikonografije i budućnosti materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa u svetlu razvoja turizma. U okviru ove teme otvaraju se pitanja potencijala istorijskog grada kao prostornog okvira za razvoj i unapređenje kulturnog turizma s jedne i ograničenja koja istorijski grad predstavlja za primenu proverenih metoda unapređenja kulturnog turizma sa druge strane.


5. Upravljanje istorijskim gradovima
Društvene, ekonomske i fizičke promene koje su kontinuirano prisutne u živom organizmu istorijskog urbanog tkiva integrisanog u savremene životne tokove neminovno menjaju vrednosti koje su ga odredile kao značajno istorijsko urbano područje. Uspostavljanje izbalansiranog, integrativnog i održivog procesa upravljanja istorijskim gradovima preduslov je njihovog očuvanja i unapređenja.

Temom Upravljanje istorijskim gradovima otvara se pitanje sinergije istorijskog grada, dopustivog nivoa intervencije i očuvanja zatečenih odnosa, izbalansiranosti razvojnih planova i konzervatorskih ograničenja u kontekstu kapaciteta prostora i uloge ekonomije kulture, kreativnih industrija i turizma u stvaranju identiteta grada i svesti njegovih građana u vezi sa tim. Teorijska razmatranja mogućnosti i analiza praktične primene novih tehnologija u upravljanju istorijskim gradovima kroz upravljačke modele, razvojne projekte, turističku ponudu i dr. značajna su pod celina ove teme.


6. Potencijal i mogućnosti istorijskih gradova u razvojnim projektima
Sinergija materijalnih slojeva i nematerijalnih značenja građene sredine, njenog prirodnog okruženja i njenih resursa određuje istorijski grad u teoriji moderne konzervacije kao specifičnu vrstu graditeljskog nasleđa, a u razvojnim planovima kao moćan prostorni, prirodni i društveni razvojni potencijal.

Tema Potencijal i mogućnosti istorijskih gradova u razvojnim projektima otvara prostor za preispitivanje mesta istorijskog grada u svakodnevnom životu sa stanovišta prostorno urbanističkog, arhitektonskog, kulturno-istorijskog i ekonomskog razvoja s jedne, i socio-kulturološkog, ambijentalnog i vizuelnog doživljaja prostora s druge strane. Razvojni projekti osmišljeni u cilju unapređenja istorijskog grada nose i svoje pretnje, koje u okviru teme, u analizama odnosa istorijski grad vs. razvojni projekti, zavređuju jednako važno mesto kao i potencijali.


Pored navedenih tematskih oblasti, ostavlja se mogućnost autorima da pripreme svoje stručne/naučne radove i iz drugih oblasti, koje u širem kontekstu mogu da daju doprinos rešavanju problema istorijskog grada.

Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski.

Poster prezentacija

Poster prezentacija namenjena je predstavljanju rezultata istraživačkih projekata, uspešnih konzervatorskih urbanističkih i arhitektonskih projekata usmerenih obnovi i unapređenju istorijskog grada i drugih primera dobre prakse u očuvanju i zaštiti istorijskog urbanog prostora.

Prijava sažetka

Prijava rada mora da sadrži: naslov rada i tematsku oblast, sažetak na srpskom jeziku (pismo ćirilica/latinica) i engleskom jeziku – do 300 reči, ime i prezime autora, instituciju/ustanovu/firmu i podatke za kontakt. Učesnici koji će rad prezentovati usmeno na engleskom jeziku, dostavljaju prijavu rada i rad samo na engleskom jeziku.

Nakon pregleda ponuđenih prijava radova, autori će biti obavešteni da li je rad prihvaćen i dobiće detaljna uputstva za pripremu i slanje rada.

U prilogu teksta se nalazi formular pripremljen i prilagođen za pisanje sažetka koji treba poslati do:
01. februara 2017. godine na email adresu: konferencija21205@gmail.com

Važni datumi

Rok za dostavu prijave rada/sažetka: 01. februar 2017. godine.
Obaveštenje da li je rad prihvaćen: 15. februar 2017. godine.
Rok za predaju rada: 20. mart 2017. godine.
Obaveštenje o mišljenju recenzenata o radu: 15. april 2017. godine.
Rok za predaju postera: 20. april 2017. godine.
Rok za predaju ispravljene, konačne verzije rada: 30. april 2017. godine.
Rok za predaju prezentacije: 05. maj 2017. godine.

Uvodna predavanja

Ivor Samuels
Architect and town planner trained at Architectural Association and Edinburgh University. Combined teaching urban design (former Chair Joint Centre for Urban Design , Oxford Brookes University, visiting professor including in Italy, Poland, Switzerland U.S., Taiwan ) with consultancy work in UK (e.g. London County Council, Civic Trust, Commission for Architecture and Built Environment ) and abroad including in France, Spain, Colombia and Gorni Jadran project of UNDP).

Arhitekta i urbanista, školovao se u Arhitektonskoj asocijaciji i na Univerzitetu u Edinburgu. Njegov rad podeljen je na predavanja urbanističkog projektovanja (na univerzitetu Oxford Brookes, Velika Britanija, i kao gostujući profesor u Italiji, Poljskoj, Švajcarskoj i Tajvanu), konsultantski posao u Velikoj Britaniji (Londonski okružni savet, Komisija za arhitekturu i graditeljstvo i dr.) i u inostranstvu (Francuska, Španija, Kolumbija, projekat UNDP-a Gornji Jadran).

Alessandra Lanciotti
Professor of International Law and EU Law in the University of Perugia (Italy) where she holds the chair of Advanced International Law. She specialized in the field of international legal protection of cultural heritage, authored several publications concerning the regime of circulation of cultural property and the Project “Site Specific MUSeum Research Workshop- SisMus” (www.Sismus.org). She has served as legal advisor in some UN Conferences.

Profesor međunarodnog prava i prava Evropske unije na Univerzitetu Peruđa (Italija), šef katedre za Napredno međunarodno pravo. Specijalizovana je za oblast međunarodnog prava zaštite kulturnog nasleđa, autor je nekoliko publikacija čija je tema režim opticaja kulturnog dobra i autor je projekta „“Site Specific MUSeum Research Workshop- SisMus” (www.Sismus.org). Bila je pravni savetnik na nekoliko konferencija Ujedinjenih nacija.

Rosaria Mencarelli
Istoričar umetnosti, generalni direktor muzeja u Umbriji. Obavlja poslove koji se odnose na glavne aspekte zaštite i promocije kulturnog nasleđa, promociju i upravljanje mesta kulture. Kao generalni direktor nadgledala je projekte za uspostavljanje standardnog sistema kvaliteta sicilijanske kulture i monitoringa i evaluaciju ekonomskih i kulturnih uticaja na kulturne događaje u Kalabriji (POAT MiBAC – Ob. II. 4 del PON GAT FESR 2007-2013). Redovno objavljuje svoje radove u časopisima i aktivno učestvuje na konferencijama koje se bave upravljanjem kulturnog nasleđa u planiranju lokalnog razvoja.

Kotizacija

U cenu kotizacije uračunato je učešće na Konferenciji, osveženje za vreme pauza, ručak i promotivni materijal.

Uplata do 20. marta 2017.
Republika Srbija: RSD

8.000 RSD – 1 učesnik
12.000 RSD – 2 učesnika iz iste institucije
15.000 RSD – 3 učesnika iz iste institucije
3.000 RSD – za četvrtu i svaku narednu osobu iz iste institucije
5.600 RSD – za studente i doktorante

Za zemlje bivše Jugoslavije:
80 € – 1 učesnik

Za zemlje koje ne pripadaju regionu:
120 € – 1 učesnik

Uplata nakon 20. marta 2017.
Republika Srbija: RSD

12.000 RSD – 1 učesnik
16.000 RSD – 2 učesnika iz iste institucije
21.000 RSD – 3 učesnika iz iste institucije
5.000 RSD – za četvrtu i svaku narednu osobu iz iste institucije
8.000 RSD – za studente i doktorante

Za zemlje bivše Jugoslavije:
100 € – 1 učesnik

Za zemlje koje ne pripadaju regionu:
150 € – 1 učesnik

Instrukcije za plaćanje

Instrukcije za plaćanje iz Srbije

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije
Trg Branka Radičevića br. 1, Sremski Karlovci

PIB: 100451133
Matični broj: 08713162
Broj računa: 340-4914-29
Banka:ERSTE bank


Instrukcije za plaćanje iz inostranstva

ERSTE BANK a.d.
Bulevar Oslobođenja 5
21000 Novi Sad, Serbia

CORRESPONDENT BANK FOR INCOMING PAYMENTS
SWIFT CODE: GIBAATWG
ERSTE GROUP BANK AG WIEN,AUSTRIA

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH:
SWIFT CODE: GIBARS22

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD BENEFICIARY:
IBAN: RS35340000000000491429

NAME: VŠ STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT
ADDRESS: MITROPOL. STRATIMIROVIĆA 110
21205 SREMSKI KARLOVCI

Više informacija

Katarina Dobrić, PZZZSK
E: konferencija21205@gmail.com
tel. +381 21431211

Gorana Gajinović, Opština SK
E: gorana.gajinovic@sremski-karlovci.org.rs
tel. +381 21 6853066