УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Приступно предавање

Предмет:
Тема приступног предавање кандидата који се бира у звање доцента, а на основу Конкурса за избор наставника у звање доцента на ужој научној, односно уметничкој области Архитектонско конструктерство, расписан дана 23. новембра 2016. године

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за избор кандидата у звање доцента на ужој научној, односно уметничкој области Архитектонско конструктерство заказује извођење Приступног предавања са следећом темом: Уводно предавање за предмет СТУДИО М02 – Пројекат, на Модулу Архитектонско конструктерство, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.

Приступно предавање треба да упозна будуће студенте са садржајем, тематским јединицама и начином извођења наставе на предмету: СТУДИО М02 – Пројекат, МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО, Вишеспратна армирано бетонска зграда.

Приступно предавање треба на сажет начин да представи задатак који ће се радити током семестра и да да следеће информације:

  1. Основни архитектонски принципи пројектовања вишеспратних објеката у граду, урбанистичко и архитектонско решење.
  2. Принципи пројектовања и прорачуна конструкција вишеспратних објеката. Основна и специјална дејства на вишеспратне објекте, типови конструкција вишеспратних објеката, принципи пројектовања и прорачуна за меродавна дејства. Начини фундирања вишеспратних објеката. Пројектовање и прорачун фундирања вишеспратних објеката, обезбеђења темељне јаме и обезбеђење суседних објеката.
  3. Обим и начин израде пројектне документације конструкције вишеспратних објеката. Планови оплате и планови арматуре за поједине елементе конструкције вишеспратних објеката.

Приступно предавање је јавно и одржаће се дана 17. јануара 2017. године, у сали 254 са почетком у 12.15 часова. Кандидати ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута) и то по следећем распореду:
– кандидат др Игор Бјелић у 12.15 часова,
– кандидат др Дејан Васовић у 13.15 часова.

За време приступног предавања једног кандидата, предавању не може присуствовати други кандидат (члан 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуке о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду). У току приступног предавања кандидат може да користи потребна наставна средства.

Председник комисије за припрему Реферата за избор наставника:
у Београду, 09. јануар 2017. године:
др Ненад Шекуларац, дипл.инж.арх,
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду