UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Pristupno predavanje 17.01.2017: STUDIO M02AK – Projekat, Višespratna armirano betonska zgrada

Pristupno predavanje

Predmet:
Tema pristupnog predavanje kandidata koji se bira u zvanje docenta, a na osnovu Konkursa za izbor nastavnika u zvanje docenta na užoj naučnoj, odnosno umetničkoj oblasti Arhitektonsko konstrukterstvo, raspisan dana 23. novembra 2016. godine

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za izbor kandidata u zvanje docenta na užoj naučnoj, odnosno umetničkoj oblasti Arhitektonsko konstrukterstvo zakazuje izvođenje Pristupnog predavanja sa sledećom temom: Uvodno predavanje za predmet STUDIO M02 – Projekat, na Modulu Arhitektonsko konstrukterstvo, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pristupno predavanje treba da upozna buduće studente sa sadržajem, tematskim jedinicama i načinom izvođenja nastave na predmetu: STUDIO M02 – Projekat, MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO, Višespratna armirano betonska zgrada.

Pristupno predavanje treba na sažet način da predstavi zadatak koji će se raditi tokom semestra i da da sledeće informacije:

  1. Osnovni arhitektonski principi projektovanja višespratnih objekata u gradu, urbanističko i arhitektonsko rešenje.
  2. Principi projektovanja i proračuna konstrukcija višespratnih objekata. Osnovna i specijalna dejstva na višespratne objekte, tipovi konstrukcija višespratnih objekata, principi projektovanja i proračuna za merodavna dejstva. Načini fundiranja višespratnih objekata. Projektovanje i proračun fundiranja višespratnih objekata, obezbeđenja temeljne jame i obezbeđenje susednih objekata.
  3. Obim i način izrade projektne dokumentacije konstrukcije višespratnih objekata. Planovi oplate i planovi armature za pojedine elemente konstrukcije višespratnih objekata.

Pristupno predavanje je javno i održaće se dana 17. januara 2017. godine, u sali 254 sa početkom u 12.15 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem rasporedu:
– kandidat dr Igor Bjelić u 12.15 časova,
– kandidat dr Dejan Vasović u 13.15 časova.

Za vreme pristupnog predavanja jednog kandidata, predavanju ne može prisustvovati drugi kandidat (član 4. Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu). U toku pristupnog predavanja kandidat može da koristi potrebna nastavna sredstva.

Predsednik komisije za pripremu Referata za izbor nastavnika:
u Beogradu, 09. januar 2017. godine:
dr Nenad Šekularac, dipl.inž.arh,
vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu