UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Fondacija Koste Migrića
Studentski trg 1 Beograd

Beograd, 10.11.2016. godine
03 Broj: 67-5796/1-16

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacija Koste Migrića, broj: 06-301/5-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije Koste Migrića, na sednici održanoj 10.11.2016. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA
ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2016/2017. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2016/2017. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje svake školske godine u statusu finansiranja iz budžeta,
2) visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja, najmanje 9,00,
3) slabije materijalno stanje, što se dokazuje potvrdama o primanjima članova porodice, za period januar- septembar 2016. godine.

Član 3.
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije.

Član 4.
Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.
Potrebna dokumentacija:
• PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
• UVERENJE da se student od upisa fakulteta školuje u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
• UVERENJE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
• FOTOKOPIJA LIČNE KARTE,
• UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period januar – septembar 2016. godine
• PORESKO UVERENJE sa opštine na kojoj je prijavljen podnosilac prijave (student), o tome da li se i za koju nepokretnu imovinu duži kao poreski obveznik.

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 14. novembra 2016. godine do 13. decembra 2016. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Fondacije Koste Migrića.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta zadužbina i fondova, na telefon 3207-426, i na internet stranici Univerziteta http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Konkursi Univerziteta.

Član 7.
Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Fondacije i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/koste-migrica.php na stranici Fondacije Koste Migrića. Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/zaduzbine/koste-migrica.php na stranici Fondacije Koste Migrića.

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Milan Martić

Odluka o konkursu za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2016/17.