UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije i adaptacije hala 7, 8 i 9 Beogradskog sajma

sajam_logo_sr-latin
Raspisivač / Naručilac konkursa
DP Beogradski Sajam, Beograd
http://www.sajam.rs/

DAB_logo
Sprovodilac konkursa
Društvo arhitekata Beograda,
Kneza Miloša 7a/III, Beograd
http://dab.rs/

DP BEOGRADSKI SAJAM u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda raspisuje:

KONKURS za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije i
adaptacije hala 7, 8 i 9 Beogradskog sajma

1. Povod i cilj izrade konkursa

Upravni odbor Beogradskog sajma je usvojio Odluku kojom daje saglasnost da se putem javnog konkursa pribavi idejno rešenje rekonstrukcije i adaptacije hala 7, 8 i 9 Beogradskog sajma.

Program konkursa obuhvata:

  • idejno rešenje arhitekture i enterijera objekata koji se transformišu i u okviru kojih se vrši prenamena prostora u konferencijski centar sa izložbenim prostorom;
  • idejno rešenje parternog i saobraćajnog uređenja prostora ispred hala 7, 8 i 9 u cilju formiranja svečanog prijemnog platoa, kao i pratećeg parkiranja.

Prilikom donošenja Odluke o rekonstrukciji prostora hala Upravni odbor je imao u vidu značaj Beogradskog sajma kao centralne sajamske institucije u našoj zemlji i regionu, dosadašnje učešće najznačajnijih imena srpske arhitekture u projektovanju izložbenih hala (arhitekta Milorad Pantović je osvojio prvu nagradu na konkursu za idejni projekat, 1953.), kao i potrebu da se do budućeg izgleda hala 7, 8 i 9 dođe izborom najboljih i najkvalitetnijih arhitektonskih rešenja.

Cilj je da se putem javnog konkursa dođe do najboljih idejnih rešenja za buduću realizaciju projekta na osnovu parametara i preporuka datih od strane Raspisivača Konkursa, a preciziranim u Programskom zadatku. Izabrana konkursna rešenja biće osnov za izradu projektne dokumentacije neophodne za podnošenje zahteva za dobijanje lokacijskih uslova, potom izradu projekta PGD – projekta za dobijanje građevinske dozvole, kao i projekta PZI – projekta za izgradnju (u slučaju da se Investitor opredeli za ovakvu proceduru).

5.6. Konkursni rokovi

Početak konkursnog roka / datum oglašavanja 21.09.2016.
Konkursna dokumentacija se preuzima bez naknade sa internet stranica Društva arhitekata Beograda http://dab.rs/ i Naručioca konkursa DP Beogradski Sajam http://www.sajam.rs/

Organizovana poseta lokacije 29.09.2016.
Predviđeni termin okupljanja u 12.00 časova; zainteresovani učesnici mogu poslati e-mail na adresu sas-dab@eunet.rs i prijaviti se sa kontakt telefonom, kako bi dobili povratnu informaciju od strane Društva arhitekata Beograda.

Rok za postavljanje pitanja je do 02.10.2016.
Pitanja se mogu postavljati na e-mail adresu dab.beograd@gmail.com. Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti postavljena na internet strani Društva arhitekata Beograda u roku od pet dana od isteka roka za postavljanje pitanja i isti će biti dostupni do roka za predaju radova.

Rok za predaju radova konkursa je 04.11.2016. do 15.00 časova, bez obzira na način predaje (neposredno ili poštom) u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III.

Objavljivanje rezultata konkursa 15.11.2016.
Rezultati će biti objavljeni na internet stranama Društva arhitekata Beograda i Naručioca konkursa.

Izložba konkursnih radova i javna diskusija o rezultatima konkursa biće organizovana u terminu naknadno određenom od strane Naručioca.

O terminu za podizanje nenagrađenih konkursnih radova učesnici će biti obavešteni na sajtu Društva arhitekata Beograda.

Nagrađeni i nenagrađeni radovi, sa izveštajem Žirija biće publikovani u elektronskom formatu na internet stranama Društva arhitekata Beograda i Naručioca u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci (šifra rada, nagrada, preporuka za otkup, plasman u uži izbor), te ime(na) autora ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi za Konkurs.

5.7. Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda u iznosu od 1.160.000,00 dinara u neto iznosu, prema sledećoj raspodeli:

Prva nagrada – 500.000,00 dinara
Druga nagrada – 300.000,00 dinara
Treća nagrada – 200.000,00 dinara
Dva otkupa – 80.000,00 dinara

Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u kladu sa raspisom Konkursa, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda. Investitor se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom – raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

5.8. Sastav žirija i izvestioci

Žiri u sastavu:
Prof. dr Jelena Ivanović Vojvodić, dipl.inž.arh.,predstavnik Društva arhitekata Beograda, predsednica žirija
Zoran Dmitrović, dipl.inž.arh.,predstavnik Društva arhitekata Beograda, član žirija
Danka Selić, generalni direktor Beogradskog sajma, predstavnik Investitora, član žirija

Zamenik člana žirija
Ljuba Stambolić, dipl. inž. arh., predstavnik Investitora

Izvestioci
Dr Milena Grbić, dipl.inž.arh.
Tamara Petrović, dipl.inž.arh.

Sekretar žirija
Ana Glavički, Društvo arhitekata Beograda

5.9. Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija se preuzima bez naknade sa internet stranica Društva arhitekata Beograda http://dab.rs/ i Naručioca konkursa DP Beogradski Sajam http://www.sajam.rs/