UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Roma Tre iz Italije

Erasmus_mapa-Evrope

Evropski program ERASMUS+ KA1 – projekti razmene studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja visokoškolskih institucija

ERASMUS+ KA1 projekti se nazivaju i projekti za međunarodnu kreditnu mobilnost i zasnovani su na principima akademskih razmena uspostavljenim u ranijim fazama programa Evropske unije.


Poziv za prijavljivanje u okviru inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Roma Tre iz Italije

U okviru programa Erasmus+, KA1, Univerzitet u Beogradu potpisao je Inter-institucionalni sporazum sa Univerzitetom Roma Tre iz Italije. Za akademsku 2016/17, odnosno za jesen tekuće godine, planirano je ukupno 6 mobilnosti studenata osnovnih studija i 18 mobilnosti studenata master studija Univerziteta u Beogradu. Period boravka za studente je 6 meseci. Sporazum predviđa i mobilnost ukupno 6 profesora Univerziteta u Beogradu na period od po 5 dana.

Proces selekcije u kojem učestvuju studenti i nastavno osoblje sa 10 odabranih fakulteta Univerziteta u Beogradu obavlja se posredstvom online platforme Univerziteta u Beogradu – MOBION (mobion.bg.ac.rs).

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrši Univerzitet Roma Tre po prijemu potpune dokumentacije.

Rok za registraciju putem MOBION platforme: 19. jun 2016.
Rok za dostavljanje nominacija fakulteta: 27. jun 2016.
Univerzitet u Beogradu dostavlja nominacije Univerzitetu Roma Tre: krajem juna 2016
Sprovođenje studentske mobilnosti: tokom jesenjeg semestra školske 2016/17 godine

Za studente

OPŠTI USLOV ZA SVE KANDIDATE: prosečna ocena u toku studija 8,5 i viša

Kandidati za mobilnost u okviru osnovnih studija arhitekture informaciju o rasporedu nastave za 2016/17 godinu mogu naći na sledećem linku: http://architettura.uniroma3.it/?page_id=370
Detaljan spisak predmeta po godinama i semestrima se nalazi u ovom dokumentu.

Kandidati za mobilnost u okviru master studija arhitekture i urbanizma informaciju o rasporedu nastave za 2016/17 godinu mogu naći na sledećem linku:
master arhitektura – http://architettura.uniroma3.it/?page_id=372;
master urbanizam – http://architettura.uniroma3.it/?page_id=374
Detaljan spisak predmeta po godinama i semestrima se nalazi u ovom dokumentu.

Opšte informacije o Departmanu za arhitekturu Univerziteta Roma Tre možete naći ovde: http://architettura.uniroma3.it/en/

Neophodna dokumentacija za online registraciju putem MOBION platforme (studenti):

1. Transcript of Records (prepis svih ocena iz dosadašnjeg ciklusa studiranja, izdaje Studentska služba AF, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz online prijavu)

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (uverenje o diplomiranju, izdaje Studentska služba AF, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz online prijavu)

3. Learning Agreement (Ugovor o mobilnosti, dokument se preuzima na ovom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, student ga popunjava sa svim naznačenim podacima o studijskom programu za koji aplicira u inostranstvu kao i sa podacima o studijskom programu koji pohađa u naznačenoj školskoj godini na matičnom fakultetu;

Važno:
1) ESPB koordinator AF, prof. Vladimir Lojanica, proverava podudarnost programa i odobrava mobilnost u skladu sa kriterijumima priznavanja ESPB kredita;
+
2) popunjen, odštampan, potpisan, pečatiran i zaveden formular od strane studenta i Prodekana za nastavu se skenira i prilaže uz online prijavu (3 primerka) – 1 kopija ostaje u arhivi fakulteta, 1 kopija se dostavlja Studentskoj službi i 1 kopija ostaje studentu da je priloži uz online prijavu)
Ovde možete preuzeti uputstvo za popunjavanje ugovora o mobilnosti:

Uputstvo za popunjavanje ugovora o mobilnosti

4. Recommendation Letter (pismo preporuke jednog ili više profesora sa matičnog fakulteta – pisano na engleskom jeziku)

5. Motivation Letter (motivaciono pismo studenta – pisano na engleskom jeziku)

6. Confirmation of Enrolment (uverenje o upisu, izdaje Studentska služba AF, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz online prijavu)

7. Language Certificate (uverenje o nivou znanja stranog jezika – u okviru ovog sporazuma se očekuje nivo B1 engleskog jezika za studente koji se dokumentuje sertifikatom kursa jezičkih škola ili sertifikatom položenih međunarodno priznatih ispita IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE… skeniran dokument se prilaže uz online aplikaciju)

8. Copy of Passport (skeniran pasoš)

9. CV

10. FOTO

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić, Koordinatorki za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, ruca@arh.bg.ac.rs / telefon +381 11 3218767.

Za nastavno osoblje

Neophodna dokumentacija za online registraciju putem MOBION platforme (nastavno osoblje):

1. Mobility Agreement for Teaching (Ugovor o mobilnosti, dokument se preuzima sa sledećeg linka http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments iz sekcije OUTGOING; ugovor mora biti odobren i potpisan od strane prorektora Univerziteta u Beogradu a dekan AF svojim inicijalima potvrđuje ugovor u polju pored potpisa nastavnika koji je učesnik mobilnosti; popunje, potpisan i skeniran dokument se prilaže uz online aplikaciju)

2. Invitation Letter (pozivno pismo sa univerziteta Roma Tre)

3. Proof of Employment (potvrda o zaposlenosti, izdaje je Opšta služba AF na memorandumu fakulteta, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i okačen uz online prijavu)

4. Copy of Passport (skeniran pasoš)

5. CV

6. FOTO

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić, Koordinatorki za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, ruca@arh.bg.ac.rs / telefon +381 11 3218767.

Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.