UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Upis na Specijalističke akademske studije: Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu 2014/15 (AŽURIRANO)

reklama-SAS-UO_800x600

OBAVEŠTENJE (27.02.2015)
PRODUŽAVA SE ROK ZA PRIJAVLJIVANJE I UPIS na Specijalističke akademske studije: Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu u školskoj 2014/2015. godini!
Više informacija na: +381 11 3370-197, 3218-736 (Kancelarija 204)

Prijavljivanje kandidata 19. i 20. februara 2015. godine!

 • Studenti se osposobljavaju za specijalistu iz oblasti: Urbane obnove.
 • Trajanje studija je jedna školska godina sa 60 ESPB bodova (Evropski sistem prenosa bodova)

Broj studenata

Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu 2014/15 (prolećni semestar) – 30 samofinsirajuća studenta.

Kandidati

Na studijski program specijalističkih akademskih studija Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu mogu se upisati:

 • kandidati koji su završili arhitektonski fakultet ili drugi odgovarajući fakultet.
 • kandidati koji imaju završene odgovarajuće diplomske akademske studije i ostvarenih najmanje 300 ESPB.

Visina školarine i naknada za polaganje

Godišnja školarina za studente specijalističkih akademskih studija na studijskom programu Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu utvrđena je u iznosu od 120.000,00 dinara (dve rate).

Godišnja školarina za strane studente koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku iznosi 1.200,00 evra.

Naknada za upis studenata iznosi 6.000,00 dinara.

Prijavljivanja kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se u kancelariji 204, Arhitektonskog fakulteta: 19. i 20. februara 2015. godine.

Terminski plan upisa

 • Rok za prijavljivanje kandidata – 19. i 20. februar 2015. godine;
 • Objavljivanje liste prijavljenih kandidata (oglasna tabla i vebsajt Fakulteta) – 23.02.2015. u 12 časova;
 • Primedbe tehničke prirode na listu prijavljenih kandidata – 24.02.2015. godine u 10 časova;
 • Objavljivanje liste prijavljenih kandidata – 24.02.2015. godine u 16 časova;
 • Objavljivanje preliminarne rang liste – 27.02.2015. godine u 12 časova;
 • Rok za podnošenje prigovora Komisiji na preliminarnu rang listu – do 03.03.2015. u 12 časova;
 • Rok za donošenje prvostepenog rešenja po žalbi – 04.03.2015. godine;
 • Podnošenje prigovora na preliminarnu rang listu Dekanu AF – 05.03.2015. u 12 časova;
 • Konačno rešenje na prigovor koje potpisuje Dekan – 06.03.2015. godine;
 • Objavljivanje konačne rang liste kandidata – 06.03.2015. godine u 12 časova;
 • Upis kandidata – 09.03.2015. i 10.03.2015. godine;
 • Početak nastave – petak, 13.03.2015. godine.

Upis kandidata

Dokumenta potrebna za konkurs:

 • fotokopije: uverenja o položenim ispitima i uverenja o diplomiranju/diplome;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • strani državljani dostavljaju i fotokopiju pasoša;
 • molba za upis na specijalističke studije;
 • radna i lična biografija;
 • dokaz o uplati naknade troškova konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun fakulteta br: 840-1436666-34 poziv na broj: 570001.

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Informacije: Vesna Mulić
Kancelarija 204
Telefon: +381 11 3370199, +381 11 3218736