UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Upis na Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2014/15

reklama-SAS-EEZA_o

Obaveštenje za kandidate

Odobrava se prijavljivanje kandidata za upis na Specijalističke akademske studije Energetski efikasna i zelena arhitektura, u školskoj 2014/2015. godini, do popune broja, tj. do početka nastave 26.09.2014. godine.

Broj studenata

Energetski efikasna i zelena arhitektura – 32 samofinsirajuća studenta.

Kandidati

Na studijski program specijalističkih akademskih studija Energetski efikasna i zelena arhitektura mogu se upisati:

 • lica koja imaju završene master akademske studije arhitekture građevine, mašinstva ili elektrotehnike, odnosno integrisane studije iz čl. 83. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta u Beogradu, sa najmanje 300 ESPB bodova;
 •  lica koja su stekla VII-1 stepen stručne spreme iz oblasti arhitekture građevine, mašinstva ili elektrotehnike prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Visina školarine i naknada za polaganje

Godišnja školarina za studente specijalističkih akademskih studija na studijskom programu Energetski efikasna i zelena arhitektura utvrđena je u iznosu od 180.000,00 dinara.
Godišnja školarina za strane studente koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku iznosi 2.000,00 evra.
Naknada za upis studenata iznosi 6.000,00 dinara.

Rangiranje kandidata

Redosled kandidata za upis u prvu godinu specijalističkih akademskih studija utvrđuje se na osnovu ostvarenog uspeha u toku studija (maksimalno 80 poena), radnog iskustva u struci (maksimalno 10 poena) i iskustva iz oblasti energetski efikasne i zelene arhitekture (maksimalno 10 poena).

Termini prijavljivanja kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se u kancelariji 204 Arhitektonskog fakulteta u periodu od 03. do 05. septembra 2014. godine od 14 do 16 časova.

Način prijavljivanja

Kandidati, prilikom prijave na konkurs predaju:

 • ličnu i radnu biografiju,
 • fotokopije diploma o završenim studijskim programima osnovnih i master studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno osnovnih studija u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (podnose se na uvid originalna dokumenta),
 • dokaz o uplati naknade za troškove upisa koja iznosi 6.000,00 dinara, a koju kandidat uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta broj: 840 – 1436666 – 34, poziv na broj 89-572012 sa svrhom doznake: troškovi upisa za specijalističke studije.

U slučaju da poseduju iskustvo u struci, odnosno da rade na odgovarajućim poslovima u firmama koje su svojom delatnošću vezane za problematiku energetski efikasnih i zelenih zgrada ili da imaju prethodne reference (relevantne projekte ili pisane radove) iz oblasti EE i zelene arhitekture, kandidati uz prijavu na konkurs predaju i:

 • potvrdu o radnom iskustvu i
 • potvrdu o iskustvu iz oblasti EE i zelene arhitekture.

Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose, pored propisane dokumentacije i potvrdu o izjednačavanju strane visokoškolske isprave – diplome o završenim studijama i pasoš.

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se od 22. do 25. septembra 2014. godine od 14 do 16 časova u kancelariji 204 Arhitektonskog fakulteta.

Prilikom upisa potrebno je da kandidati prilože sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije diplome i dodatka diplome odnosno uverenja o diplomiranju i originalna dokumenta na uvid,
 • originalni izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • tri fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine,
 • potpisan ugovor o studiranju u 2 primerka.

Strani državljani, pored navedenog dostavljaju:

 • potvrdu o izjednačavanju strane visokoškolske isprave – diplome o završenim studijama,
 • dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju,
 • odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
 • fotokopiju važećeg pasoša.

Kandidati koji su stekli pravo za upis obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, potpišu ugovor o studiranju sa Fakultetom kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze, odnosno visina školarine.

Godišnja školarina se može platiti u jednokratnom iznosu ili u više rata (najviše tri rate), što se utvrđuje ugovorom o studiranju.

Uslovi i pravila studiranja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Arhitektonskog fakulteta.

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
Telefon: +381 11 3370199, 3218705
Faks: +381 11 3370193
E-mail: prijemniAF@arh.bg.ac.rs

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa na Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: SAS – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2014/15. OBAVEŠTENJE: SAS – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2014/15. KONKURS: SAS – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2014/15.