UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 242

Uža naučna oblast:
Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
Arhitektura kao odraz društvenog i kulturnog konteksta; savremena i tradicionalna arhitektura u ruralnim područjima; regionalna arhitektura; metodologija arhitektonskog i urbanističkog projektovanja; urbano-ruralne relacije

dr Miloš S. Aranđelović je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009) gde je i doktorirao (2016) sa temom Društveno-kulturni uslovi razvoja arhitekture građevina javne namene u selima Srbije u periodu od 1946. do 1970. godine. Angažovan u nastavi na fakultetu od 2010. godine na predmetima u okviru Departmana za arhitekturu i Departmana za arhitektonske tehnologije (2013-16) kao istraživač saradnik. U zvanje naučnog saradnika izabran 2018.

Naučno istraživački rad zasniva na proučavanju odnosa arhitekture kao refleksije društvenih odnosa ali i kritičkom preispitivanju savremenih tendencija i paradigmi u arhitekturi. Objavio je preko 20 naučnih radova i istraživanja u referentnim nacionalnim i međunarodnim časopisima i publikacijama. Redovan je učesnik međunarodnih konferencija. Između ostalog, koautor 3 monografije, urednik 2 međunarodna zbornika radova. Stručno-umetnički rad obavlja u oblasti arhitektonskog projektovanja. Takođe deluje i na polju grafičkog dizajna u pogledu uređivanja publikacija i izložbi.

U dosadašnjem obrazovanju i usavršavanju bio je angažovan na naučno-istraživačkom projektu Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija, u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja (TR 36034) (do 2019.) odobrenog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Član je istraživačkih timova Arhitektura i politika i Regeneracija stvorenih vrednosti u ruralnim prostorima u okviru Centra za istraživačku delatnost Arhitektonskog fakulteta (AF LABS 2020-21).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Arandjelovi%C4%87%2C+Milo%C5%A1

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Aran%C4%91elovi%C4%87%2C+Milo%C5%A1