UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 250

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada

Oblasti istraživanja:
arhitektonske konstrukcije, savremeni materijali i tehnologije u prezentaciji kulturnog nasleđa, klimatske promene i kulturno nasleđe, održiva arhitektura

Aleksandra Ugrinović (1992) završila je Osnovne akademske studije (2014) i Master akademske studije – Arhitektura, usmerenje Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada (2016) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je Priznanja za kvalitetno arhitektonsko delo Milan Zloković za master rad Muzej sećanja na Kosančićevom vencu na Izložbi ASA Umetnost arhitekture 2017. godine. Bila je stipendista opštine Petrovac na Mlavi programa Za nadarene studente (2012-2016). Doktorske akademske studije naučnog karaktera upisala je u oktobru 2017. godine. Prijavila je doktorsku disertaciju na temu Uticaj mikroklimatskih parametara na očuvanje i prezentaciju antičkih mozaika in situ: Unapređenje uslova sredine u Vizitorskom centru Carska palata u Sirmijumu u novembru 2020. godine.

Još kao student master studija učestvovala je u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u svojstvu saradnika/demonstratora. Nakon javnog konkursa Mladi istraživači Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izabrana je u zvanje istraživača pripravnika na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od jula 2018. godine angažovana je na projektu Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (43007) koji finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u okviru programa Integrisanih i interdisciplinarnih istraživanja. Zaposlena je u zvanju asistenta od oktobra 2018. godine za užu naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije na Departmenu za arhitektonske tehnologije. Radi u nastavi na studijskim programima Osnovnih akademskih studija Arhitektura (OASA) i na studio-projektima na Master akademskim studijama Arhitektura (MASA). Pre nego što se zaposlila na fakultetu radila je u arhitektonskim biroima kao arhitekta pripravnik na izradi idejnih rešenja, glavnih i izvođačkih projekata.

U toku studija, kao i posle diplomiranja, učestvovala je na više radionica, seminara, konkursa i izlagala na izložbama. Izdvaja angažovanje na regionalnom projektu Naš grad, naša scena (2017) koji ima za cilj aktiviranje napuštenih i ruiniranih prostora grada i rad na naučno istraživačkim projektima Digitalizacija antičkog graditeljskog nasleđa u Srbiji (2017), Prezentacija antičkog lokaliteta Medijana kod Niša (2016), Idealna rekonstrukcija Čezave (2015).

Autor je naučnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ugrinovi%C4%87%2C+Aleksandra