UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Viši naučni saradnik

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 249, 229a (CID)

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko programiranje, urbana morfologija, urbano stanovanje,
predeone studije, održivost i nasleđe

Aleksandra Milovanović (1993) je završila Osnovne (2015) i Master (2017) akademske studije Arhitekture na Univerzitetu u Beogradu, Arhitektonskom fakultetu (UB-AF), gde upisuje doktorske akademske studije (2017) i trenutno radi na doktorskoj disertaciji pod naslovom Uloga metodologije arhitektonskog programiranja u procesu projektovanja morfologije prostora: primer Trećeg Beograda (mentor: prof. dr Vladan Đokić).

Zaposlena je na UB-AF prvo u zvanju istraživača-pripravnika (2018), potom istraživača-saradnika (2021). U toku 2018. i 2019. godine bila je angažovana na naučno-istraživačkom projektu TR 36034 Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija, u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije (MPNTR). Od januara 2020. godine je angažovana kao istraživač u okviru institucionalnog modela finansiranja istraživača MPNTR kojim se ostvaruje opšti interes za Republiku Srbiju i učestvuje u radu Laboratorije za tipologiju i morfologiju grada (Morpho-lab) i Laboratorije za nasleđe modernizma na UB-AF. Od novembra 2020. godine je angažovana kao istraživač i menadžer za diseminaciju i komunikaciju na međunarodnom projektu Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS) u okviru Programa ERAZMUS+, Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja (KA203).

Aleksandra Milovanović je angažovana u nastavi na Departmanu za arhitekturu pretežno na predmetima tipa studio projekat u oblasti stanovanja na OASA, IASA i MASA, kao i na predmetima u domenu metodologije istraživanja arhitektonskog i urbanističkog projektovanja na DASAU. Posebno težište u radu sa studentima postavlja na interdisciplinaran pristup izučavanju arhitekture i primenu metodologije arhitektonskog programiranja.

Od januara 2020. godine angažovana je na poziciji koordinatora Centra za istraživačku delatnost (CID), gde u skladu sa planom i strukturom studijskih programa, učestvuje u koncipiranju i organizaciji vannastavnih studenstih aktivnosti, aktivnostima diseminacije i prezentacije studentskih rezultata, priređivanju serijske publikacije AF Files, kao i koordinaciji rada Istraživačkih laboratorija. Član je više fakultetskih komisija.

Objavila je veći broj radova u konferencijskim zbornicima i časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja. Kao učesnik različitih autorskih timova dobitnik je više nagrada na međunarodnim i nacionalnim arhitektonsko-urbanističkim konkursima. U više navrata je dobitnik priznanja za konkursne radove i doprinos arhitektonskoj edukaciji na međunarodnim stručno-profesionalnim izložbama (Međunarodni Salon urbanizma, Međunarodna izložba O Arhitekturi, Dani arhitekture Banja Luka).