UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije prvog stepena.
Trajanje studija: 3 godine180 ESPB

1. semestar

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Elementi projektovanja*
01 OASA-11011

Arhitektonsko projektovanje

Osnovni ciljevi rada se odnose na razumevanje uloge arhitekte u stvaralačkim procesima (od ideje do realizacije) vezanim za prostornu i programsku artikulaciju arh. projekta. Ideja je razviti logiku o arh. projektovanju kao sledu kreativnih aktivnosti koji ima tačno određen cilj: formiranje funkcionalnog, upotrebljivog i estetski uređenog prostora.

KURIKULUM: Arhitektonsko projektovanje PRILOG KURIKULUMU: Arhitektonsko projektovanje

Podloge za projektovanje se nalaze na Arh.Portalu.

02 OASA-11012

Likovni elementi

Cilj nastave je da studneti usvoje znanja o osnovnim likovnim elementima i steknu praktična likovna iskustva iz oblasti na koje se odnose teorija forme i teorija boje. Cilj nastave je i da se istražuju veze i metodi kakvi postoje u oblasti sinteze likovnih umetnosti i arhitekture na nivou jednostavnih i apstraktnih likovnih istraživanja.

KURIKULUM: Likovni elementi
03 OASA-11013

Vizuelna istraživanja

Cilj kursa Vizuelna istraživanja je da se tokom procesa izvođenja nastave, odabranim tematskim jedinicama i adekvatnim pedagoškim metodama, kod studenata postupno i permanentno razvijaju analitičke, kreativne i izvođačke sposobnosti neophodne za aktivno učešće u vizuelnom istraživačkom procesu.

KURIKULUM: Vizuelna istraživanja
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Uvod u arhitekturu i umetnost*
Formiranje studentskih elaborata
04 OASA-11021

O arhitekturi

Predmet O arhitekturi upoznaje studente sa osnovnime elementima struke, sa oblastima i disciplinama koje je čine, kao i sa osnovnim idejama i pretpostavkama savremene arhitektonske teorije i prakse. Kroz predavanja i interaktivni rad na semestralnom zadatku, studenti stiču početni uvid u osnovne pojmove u arhitekturi i ispituju njihov sadržaj i značenja.

KURIKULUM: O arhitekturi
05 OASA-11022

Arhitektura danas

Cilj nastave na predmetu jeste da se studenti upoznaju sa značajnim savremenim tokovima i tendencijama u arhitekturi i urbanizmu u svetu od druge polovine 20. veka do danas, što predstavlja dobru teorijsku podlogu za njihove buduće projektanske zadatke.

KURIKULUM: Arhitektura danas
06 OASA-11023

Umetnost danas

Cilj nastave na predmetu Umetnost danas je da studenti dobiju inicijalne informacije o savremenoj umetnosti, kao i oblicima i oblastima koje je čine.
Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima umetnosti kakva se ispoljava danas, a koji će im pomoći u budućem promišljanju i izučavanju tema savremene umetnosti i to naročito onih tema koje su od važnosti za razvoj savremene arhitekture.

KURIKULUM: Umetnost danas
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Osnove urbanizma 1
07 OASA-11030

Grad: forme i procesi

Nastava na predmetu je usmerena na upoznavanje i sagledavanje fenomena grada, njegovu ulogu i poziciju u kontekstu društva, tehnologije i životne sredine. U predavanjima se naglašava veza grada i arhitekture kroz proučavanje urbane forme i objašnjavaju se procesi koji direktno i indirektno utiču na gradski prostor i društvo.

KURIKULUM: Grad: forme i procesi
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 1 i materijali
08 OASA-11040

Arhitektonske konstrukcije 1

Upoznavanje sa osnovnom terminologijom, principima i elementima konstruisanja i materijalizacije zgrada manjeg gabarita i raspona u masivnom konstruktivnom sklopu.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 1
09 OASA-11050

Materijali i fizika zgrada

Proučavajući odabrane karakteristike i oblike ponašanja materijala, studenti stiču svest o njihovim potencijalima, mogućnostima i načinima na koji se oni primenjuju u arhitektonskim objektima, kao i o uzročno-posledičnoj vezi koju odabir materijala ima na ponašanje zgrade kao celine, odnosno, na ostvarivanje potrebnih uslova komfora u njoj.

KURIKULUM: Materijali i fizika zgrada
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 1
10 OASA-11060

Matematika u arhitekturi

Predmet Matematika u arhitekturi svojim nazivom govori o svom karakteru. Sadrži odabrana poglavlja matematike koja imaju svoju neposrednu primenu u oblasti arhitekture i urbanizma.

KURIKULUM: Matematika u arhitekturi
11 OASA-11070

Geometrija oblika 1

• razvijanje logičkog i kreativnog mišljenja, sposobnosti sveobuhvatnog sagledavanja i profesionalno kompetentnog čitanja trodimenzionalnog prostora i unapređenje sposobnosti imaginacije;

• upoznavanje studenata sa geometrijom arhitektonskih formi (tela, površi i njihovih kompozicija) uočenih u praksi i korišćenih za definisanje konstruktivnih i elemenata pregrađivanja – eksterijerno i enterijerno;

• upoznavanje studenata sa metodama geometrijsko-konstruktivne obrade i predstavljanja 3D formi primenljivih u arhitekturi i urbanizmu – u „ortogonalnim prikazima“, saglasno zahtevima savremene CAAD tehnologije.

KURIKULUM: Geometrija oblika 1
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Grafičke forme
12 OASA-11080

Transformacija grafičke forme

Cilj kursa Transformacija grafičke forme je da se studenti početnici, kroz niz prigodnih tematskih jedinica, teoretski i praktično upoznaju sa načinima formiranja artikulisanih geometrizovanih grafičkih formi i njihovom transformacijom u nove afirmativne pojavne oblike pogodne za dalju praktičnu primenu.

KURIKULUM: Transformacija grafičke forme

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta

2. semestar

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Prostor i oblik*
13 OASA-12011

Prostor i oblik

Studenti se uvode u projekat arhitekture, istražujući ideje o odnosu prostora i oblika, ispitujući osnovne elemente strukture arhitektonskog prostora, izgrađujući prostore i situacije, i projektujući sopstvena sredstva za rad u zadatom okviru – radi ujednačavanja osnovnih znanja i veština potrebnih za nivo obrazovanja zasnovan na Studio projektu.

KURIKULUM: Prostor i oblik PRILOG KURIKULUMU: Prostor i oblik
14 OASA-12012

Likovne forme

Nastava na predmetu Likovne forme omogućava studentima celovito razumevanje obrađenih likovnih problema, prostor za istraživanje različitih likovnih tehnika i predstavlja osnovu za primenu iskustava likovnih umetnosti u području arhitekture.

KURIKULUM: Likovne forme
15 OASA-12013

Arhitektonska grafika

Primarni cilj kursa Arhitektonska grafika je pružanje grafičke podrške paralelnom kursu Prostor i oblik kroz sukcesivni niz odgovarajućih zadataka, uz poštovanje individualnog autorskog grafičkog koncepta i korišćenje adekvatnih prezentacionih postupaka i dostupnih tehnologija kojima se kreativna ideja prevodi u afirmativni inženjerski crtež, manuelni ili računarski model, fotografiju i tekst.

Sekundarni cilj kursa Arhitektonska grafika je samostalna primena stečenih znanja i veština, u realizaciji završnih grafičkih i modelarskih prezentacija na ostalim nastavnim kursevima tokom studija arhitekture, koji se baziraju na geometrizovanom načinu grafičkog predstavljanja i duhu savremenog grafičkog dizajna.

KURIKULUM: Arhitektonska grafika
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Istorija moderne
16 OASA-12020

Istorija moderne arhitekture i urbanizma

Predmet ima za cilj da se studenti upoznaju sa osnovama istorije moderne arhitekture i urbanizma koje uključuju teorijske aspekte proučavanja arhitekture i urbanizma u 19. i 20. veku. Pored sticanja bazičnih znanja iz istorije moderne arhitekture i urbanizma, rad na predmetu doprinosi, u izvesnoj meri, razvijanju kritičkog mišljenja studenata i njihove opšte intelektualne kompetencije.

KURIKULUM: Istorija moderne arhitekture i urbanizma
17 OASA-12030

Istorija moderne umetnosti i dizajna

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa istorijom i teorijom likovnih umetnosti, dizajna i vizuelne kulture. U predavanjima se hronološki prate umetničke pojave od pojave industrijskog dizajna do postmoderne. Razrađuju se pitanja likovnog umetničkog dela, funkcija umetnosti, veze likovnih umetnosti i njihovih teorija, kao i najrazličitija pitanja odnosa i interakcija koje vladaju između različitih umetnosti u kontekstu estetskih i teorijskih promišljanja.

KURIKULUM: Istorija moderne umetnosti i dizajna
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Osnove urbanizma 2
18 OASA-12040

Morfologija grada

Upoznavanje sa metodama morfoloških i tipomorfoloških istraživanja, sa relevantnim urbanim procesima, fenomenima i idejama koje su bitno uticale i odredile istraživanja morfologije grada.

KURIKULUM: Morfologija grada
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 2
19 OASA-12050

Arhitektonske konstrukcije 2

Upoznavanje sa osnovnom terminologijom, principima i elementima konstruisanja i materijalizacije krovova zgrada manjeg gabarita i raspona u masivnom konstruktivnom sklopu. Student tokom nastave na ovom predmetu usvaja znanja neophodna za adekvatno definisanje krovnih konstrukcija, materijalizaciju pokrivanja krovova, otvore u krovnom pokrivaču i enterijerske obloge podova, zidova i plafona. Predmet predstavlja zaokružen korpus znanja naophodnih za konstruisanje i materijalizaciju krovova manjih zgrada.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 2
20 OASA-12060

Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade

Cilj predmeta je da se kroz izradu izvođačkog projekta za manji individualni objekat provežbaju stečena znanja iz teoretskih predmeta Arhitektonske konstrukcije 1 i 2. Rad na projektu studentima pruža neophodna znanja o konstrukciji i materijalizaciji jednog manjeg objekta i praktično zaokružuje u celinu pojedinačne segmente sklopa objekta sa kojima se susretao u teoretskoj nastavi.

KURIKULUM: Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 1
21 OASA-12070

Mehanika i otpornost materijala

Nastava iz oblasti Mehanike i otpornosti materijala omogućava studentima sticanje osnovnih znanja u vezi sa prirodom, raspodelom i veličinom unutrašnjih sila u napregnutim linijskim elementima konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata, kao i sticanje osnovnih znanja u vezi sa dimenzionisanjem ovih elemenata tako da budu zadovoljeni kriterijumi čvrstoće, krutosti i stabilnosti. Nastava se sastoji iz dva časa predavanja nedeljno i dva časa vežbanja nedeljno. U toku nastave studenti polažu dva kolokvijuma. Studenti polažu i završni ispit.

KURIKULUM: Mehanika i otpornost materijala
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 2
22 OASA-12080

Geometrija oblika 2

Razvijanje veština:
• konstruisanja 2D prikaza arhitektonskih i urbanističkih prostora: kose projekcije i perspektive,
• konstruisanja senke za zadati izvor svetlosti – u različitim tipovima 2D prikaza
• fotomontaže i rekonstruisanja oblikovnih i dimenzionih karakteristika arhitektonskih i urbanističkih prostora prikazanih na fotografijama – perspektivnom restitucijom njihovih geometrijskih svojstava i parametara osvetljaja, i
• «trodimenzionalnog mišljenja» u fazi arhitektonsko-urbanističkog projetovanja – korišćenjem pogodnosti virtuelnih CAAD 3D prostora.

KURIKULUM: Geometrija oblika 2

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta.