UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

3. semestar

broj_ šifra______ MASTER AKADEMSKE STUDIJE INTEGRALNI URBANIZAM 2015/16
OBAVEZNI PREDMETI
15 MASU M3.1

Teorija planiranja

Savremeni gradovi sa svojim složenim problemima i brojnim konfliktima zahtevaju promenu profesionalnog pristupa u usmeravanju razvoja. Cilj kursa je upoznavanje sa ulogom struke u izmenjenom ekonomskom, institucionalnom i kulturnom okviru. Planiranje se posmatra kao delatnost koja podrazumeva upravljanje kako proizvodima tako i procesima planiranja. Kroz prezentaciju i analizu primera urbane intervencije studenti se upoznaju sa ulogom različitih aktera, privatnih i javnih u rešavanju društvenih problema i omogućavanju i podsticanju razvoja. Poseban naglasak je na razumevanju participativnog/kolaborativnog procesa kao i institucionalnog i organizacionog okvira strateških i prostornih planova i projekata prostornog razvoja u uslovima konfliktnih ciljeva razvoja: globalne konkurencije, društvene jednakosti i ostvarenja boljih uslova života.

KURIKULUM: Teorija planiranja
16 MASU M3.2

Urbani prostori kao javno dobro

KURIKULUM: Urbani prostori kao javno dobro
17 MASU M3.3

Metodologija planiranja

Osnovni cilj predmeta je ovladavanje materijom koja se tiče procesa planiranja i planerske metodologije. Biće diskutovana pitanja uloge, obuhvata i domena urbanističkog planiranja. Na predmetu se istražuju relacije između urbanističkog planiranja, urbanog dizajna i projektovanja. Studenti će ovladati osnovnim znanjima i veštinama od značaja za izradu planskih dokumenata: (1) upoznavanje sa osnovnim metodama koje se upotrebljavaju u planiranju, i (2) dizajn procesa planiranja. Metodologija planiranja i planerski metodi se razmatraju u okviru racionalnog i kolaborativnog modela planiranja i različitih oblika planova: strateških, akcionih, generalnih, regulacionih.

KURIKULUM: Metodologija planiranja
18 MASU M3.4

Urbana regulativa

Kroz predmet Urbana regulativa studenti se upoznaju sa zakonskim odgovornostima arhitekte-urbaniste, kao i sistemom institucija i procedura u urbanom i prostornom planiranju u Srbiji. Kroz vizuru urbane regulative upoznaju se kategorije kao što su javni interes, implementacija planskih rešenja, potom obaveze, kompetencije, mesto i vreme uključivanja učesnika u procesu urbanog i prostornog planiranja u skladu sa važećim propisima, i dr. Istražujući studiju slučaja nelegalne prakse, studenti istražuju domet i ograničenja legislative i regulative, kao i sistema planiranja i izgradnje u Srbiji.

KURIKULUM: Urbana regulativa
19 MASU M3.5

Integralni projekat 2

Inovativne zejadnice_ Inovacija je priča o ljudima. Zajednica ne može da inovira – ljudi stvaraju inovacije. Inovacija je suštinski ljudsko aktivnost: prirodna, proaktivna, urođena, nelinearna i u svom najčistijem obliku predstavlja vrhunac samoaktualizacije pojedinca. Održivost zajednice se bazira na otpornosti i elastičnosti te zajednice da reaguje na promene u širem okruženju. Inovativne zajednice su u poziciji da podstaknu i ostvare održivost zajednice. Inovativna zajednica nije osnovana sa ciljem da proizvodi i distribuira dostignuća malog broja pojedinca. Ona mora imati organizacionu sposobnost da stimuliše, neguje, razvija i produktivno iskoristiti inherentne inovativne kvalitete svojih ljudi da stvore održivu konkurentsku prednost u svom tržištu ili areni rada. U lokalnom upravljanju „inovativnost” je – između ostalog – sposobnost da se razume i analiziraju problemi; partnerstvo kako bi se aktivirali različiti izvori (unutrašnji kao i spoljašnji) i prilagodili svom lokalnom kontekstu; angažman i aktivno učešće svih relevantnih aktera; poštujući istoriju i kulturu lokalne/regionalne teritorije u pronalaženju novih rešenja.

KURIKULUM: Integralni projekat 2
20 MASU M3.6

Teorija planiranja

Tehnike i alati za uspostavljanje dobre komunikacije i osnaživanje svih učesnika za participaciju i saradnju u procesu lokalnog razvoja premisa su efektivnosti integralnog planiranja i efikasnosti sprovođenja planova i projekata, i sastavni su deo profesionalnog profila savremenog urbaniste. Uloga urbanista u savremeniim uslovima prevazilazi skup ekspertskih poslova i proširuje se na zadatke fasilitacije planerskog procesa. U tom smislu: Osnovni cilj nastave na predmetu je upoznavanje, sticanje znanja i savladavanje veština u korišćenju osnovnih tehnika i organizacionih i postupaka fasilitacije i medijacije u kolaborativnom participativnom procesu planiranja projektovanja. Operativni cilj nastave je upoznavanje i savladavanje korišćenja osnovnih alata za postupak planiranja i organizacije participativnog procesa i sistema informisanja učesnika.

KURIKULUM: Tehnike i alati 2
broj_ šifra______ MASTER AKADEMSKE STUDIJE INTEGRALNI URBANIZAM 2015/16
IZBORNI PREDMET
21 MASU M3.7

Izborni predmet 3

Predmeti izbornog bloka:
1. M3.7-01: Menadžment lokalnog razvoja
2. M3.7-02: Urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj

4. semestar

broj_ šifra______ MASTER AKADEMSKE STUDIJE INTEGRALNI URBANIZAM 2015/16
OBAVEZNI PREDMETI
22 MASU M4.1

Stručna praksa

Osnovni cilj je sticanje praktičnog iskustva studenata kroz konkretnu saradnju u institucijama koje se bave urbanim i prostornim planiranjem i urbanim dizajnom u praksi, istraživačkom radu i dr. Dodatno, cilj je i da studenti steknu dodatna znanja o procedurama odlučivanja, formiranju planerskih rešenja, kao i da provere teoretska znanja u relevantnim oblastima koja su stekli tokom studiranja.

KURIKULUM: Stručna praksa
23 MASU M4.2

Master teza

Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem

Budućnost gradova je direktno zavisna od načina upravljanja njihovim razvojem. Ubrzana dinamika urbanog rasta, stvorena kompleksnost i shodno tome nagomilani problemi, zahtevaju podelu odgovornosti u odlučivanju o razvojnim politikama između različitih zainteresovanih strana u cilju ostvarivanja integralnog urbanog razvoja. To podrazumeva uspostavljanje složenog skupa mehanizama, procesa i institucija kroz koje bi zainteresovane strane artikulisale svoje interese i ostvarivale svoja prava. Koncept ‘upravljanja na više nivoa vlasti’ (multi-level governance) promoviše model integracije razvojnih politika između zainteresovanih strana na različitim nivoima teritorijalne organizacije.

Master rad studenata će biti usmeren ka operacionalizaciji principa ‘upravljanja na više nivoa vlasti’ kroz kreiranje i razradu inovativnih modela, metoda i procedura integralnog urbanog razvoja segmenta gradskog područja. Fokus je na razradi instrumenata ‘upravljanja urbanim razvojem na više nivoa’, za integraciju sektorskih prioriteta i fasilitaciju integralnih lokalnih akcija, teritorijalnu kooperaciju, participaciju različitih zainteresovanih strana i koordinaciju između različitih nivoa upravljanja. Kao poligon za izradu integralnih urbanih projekata koristiće se “Strategija razvoja grada Pančeva za period 2014-2020″. Projekti će biti rađeni u saradnji sa lokalnom upravom i predstavnicima najznačajnijih zainteresovanih strana grada Pančeva i ekspertima iz najuglednijih institucija planiranja u Srbiji.

KURIKULUM: Master teza SPISAK STUDENATA: Master teza

Obaveštenje za studente II godine MAS 2015/16.
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2015/16
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da će se uverenja o stečenom uslovu za odbranu Master završnog rada (MASA i MUAD) i Master projekta (MASU) podizati u periodu od 01. jula do 05. jula 2016. godine, od 10.00 do 16.00 sati u studentskoj službi, uz uplatu od 1000,00 dinara.

Uverenje o stečenom uslovu za odbranu master projekta – PRIMER UPLATNICE
24_____ MASU_M4.3__

Master projekat

Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem

Budućnost gradova je direktno zavisna od načina upravljanja njihovim razvojem. Ubrzana dinamika urbanog rasta, stvorena kompleksnost i shodno tome nagomilani problemi, zahtevaju podelu odgovornosti u odlučivanju o razvojnim politikama između različitih zainteresovanih strana u cilju ostvarivanja integralnog urbanog razvoja. To podrazumeva uspostavljanje složenog skupa mehanizama, procesa i institucija kroz koje bi zainteresovane strane artikulisale svoje interese i ostvarivale svoja prava. Koncept ‘upravljanja na više nivoa vlasti’ (multi-level governance) promoviše model integracije razvojnih politika između zainteresovanih strana na različitim nivoima teritorijalne organizacije.

Master rad studenata će biti usmeren ka operacionalizaciji principa ‘upravljanja na više nivoa vlasti’ kroz kreiranje i razradu inovativnih modela, metoda i procedura integralnog urbanog razvoja segmenta gradskog područja. Fokus je na razradi instrumenata ‘upravljanja urbanim razvojem na više nivoa’, za integraciju sektorskih prioriteta i fasilitaciju integralnih lokalnih akcija, teritorijalnu kooperaciju, participaciju različitih zainteresovanih strana i koordinaciju između različitih nivoa upravljanja. Kao poligon za izradu integralnih urbanih projekata koristiće se “Strategija razvoja grada Pančeva za period 2014-2020″. Projekti će biti rađeni u saradnji sa lokalnom upravom i predstavnicima najznačajnijih zainteresovanih strana grada Pančeva i ekspertima iz najuglednijih institucija planiranja u Srbiji.

KURIKULUM: Master projekat