UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje
AT – Arhitektonske tehnologije

CILJ NASTAVE NA MODULU:

Projekat usmerenja 2 u liniji AT omogućava sticanje dodatnog iskustva na konceptualno različitom zadatku, a vezanih za proces projektovanja za gradilište. Tokom izrade projekta, studenti izučavaju principe i tehnološke postupke realizacije objekta kroz tehnički i organizacioni aspekt. U okviru ovog modula, studenti posebno stiču sledeće sposobnosti:
– svest o potencijalima novih tehnologija;
– razumevanje konstruktivnih i inženjerskih problema u procesu projektovanja arhitektonskih objekata;
– sticanje odgovarajućih znanja u oblasti arhitektonske fizike i tehnologija izgradnje, u cilju obezbeđivanja uslova korišćenja objekata i prostornog komfora;
– upoznavanje sa industrijama, organizacijama i regulativom koja se odnosi na proces transformacije (prevođenja) elemenata projekta u izvedeni objekat.

POTREBNA PREDZNANJA:

Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
Kurs M6AT.2. – Seminari, AT 2ESPB,

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija, 2013/14

M6_2_Miodrag_Nestorovic

Kurs M6AT.2. – Seminari:
KONSTRUKTIVNI SISTEMI VISOKIH OBJEKATA – SEIZMIKA I VETAR

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Upoznavanje sa kriterijumima za projektovanje arhitektonskih objekata otpornih na dejstvo horizontalnih sila (seizmike i vetra). Razumevanje suštine dinamičkog opterećenja. Analiza parametara koji utiču na krutost objekta na dejstvo seizmičkih sila. Razumevanje potrebe za pravilnim konstruisanjem arhitektonskih objekata u cilju efikasnog prijema seizmičkih sila i sila od vetra.

NOVO KURIKULUM: KONSTRUKTIVNI SISTEMI VISOKIH OBJEKATA – SEIZMIKA I VETAR NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: KONSTRUKTIVNI SISTEMI VISOKIH OBJEKATA – SEIZMIKA I VETAR NOVO Uputstvo za portfolio: KONSTRUKTIVNI SISTEMI VISOKIH OBJEKATA – SEIZMIKA I VETAR

M6_2_Lidija_Djokic

Kurs M6AT.2. – Seminari:
OSVETLJENJE U ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa uslovima i principima projektovanja osvetljenja u arhitekturi. Analizira se priroda svetlosti, njen uticaj na površine sa kojima dolazi u kontakt, kriterijumi za projektovanje osvetljenja, parametri kvaliteta osvetljenja, kao i efekti koji mogu da se postignu. Mnogobrojni i raznorodni uticaji na kvalitet osvetljenja ili svetlosni komfor sagledavaju se u širem smislu, u okviru opšte arhitektonske koncepcije.

NOVO KURIKULUM: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI NOVO Uputstvo za portfolio: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI

M6_2_Milan_Glisic

Kurs M6AT.2. – Seminari:
PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KROVNIH KONSTRUKCIJA VELIKIH RASPONA

Nastavnik:
dr Milan Glišić, redovni profesor

Cilj ovog seminara je da osposobi studente da samostalno projektuju i proračunavaju krovne konstukcije velikih raspona.

NOVO KURIKULUM: PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KROVNIH KONSTRUKCIJA VELIKIH RASPONA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KROVNIH KONSTRUKCIJA VELIKIH RASPONA NOVO Uputstvo za portfolio: PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KROVNIH KONSTRUKCIJA VELIKIH RASPONA

M6_2_Natasa_Cukovic_Ignjatovic

Kurs M6AT.2. – Seminari:
(PR)OCENA EKOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA

Nastavnik:
mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Osnovni cilj seminara je razvijanje kritičkog sagledavanja ekoloških karakteristika arhitektonskih objekata i implementacija stečenih znanja u proces projektovanja. Studenti se upoznaju sa osnovnim principima i parametrima koji se koriste prilikom ocene ekoloških karakteristika arhitektonskih objekata i adekvatnim projektantskim strategijama i tehnološkim rešenjima. Praktičnu (pr)ocenu ekoloških karakteristika tokom semestra studenti sprovode najpre na odabranim primerima iz prakse, a potom i na sopstvenim projektima rađenim u okviru studija M6.1.

NOVO KURIKULUM: (PR)OCENA EKOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: (PR)OCENA EKOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA NOVO Uputstvo za portfolio: (PR)OCENA EKOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA