УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење
АТ – Архитектонске технологије

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:

Пројекат усмерења 2 у линији АТ омогућава стицање додатног искуства на концептуално различитом задатку, а везаних за процес пројектовања за градилиште. Током израде пројекта, студенти изучавају принципе и технолошке поступке реализације објекта кроз технички и организациони аспект. У оквиру овог модула, студенти посебно стичу следеће способности:
– свест о потенцијалима нових технологија;
– разумевање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката;
– стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње, у циљу обезбеђивања услова коришћења објеката и просторног комфора;
– упознавање са индустријама, организацијама и регулативом која се односи на процес трансформације (превођења) елемената пројекта у изведени објекат.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:

Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Курс М6АТ.2. – Семинари, AT 2ЕСПБ,

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Mастер академских студија, 2013/14

M6_2_Miodrag_Nestorovic

Курс М6АТ.2. – Семинари:
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА – СЕИЗМИКА И ВЕТАР

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Упознавање са критеријумима за пројектовање архитектонских објеката отпорних на дејство хоризонталних сила (сеизмике и ветра). Разумевање суштине динамичког оптерећења. Анализа параметара који утичу на крутост објекта на дејство сеизмичких сила. Разумевање потребе за правилним конструисањем архитектонских објеката у циљу ефикасног пријема сеизмичких сила и сила од ветра.

НОВО КУРИКУЛУМ: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА – СЕИЗМИКА И ВЕТАР НОВО Формулар записника за оцењивање: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА – СЕИЗМИКА И ВЕТАР НОВО Упутство за портфолио: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА – СЕИЗМИКА И ВЕТАР

M6_2_Lidija_Djokic

Курс М6АТ.2. – Семинари:
ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Циљ предмета је да се студенти упознају са условима и принципима пројектовања осветљења у архитектури. Анализира се природа светлости, њен утицај на површине са којима долази у контакт, критеријуми за пројектовање осветљења, параметри квалитета осветљења, као и ефекти који могу да се постигну. Многобројни и разнородни утицаји на квалитет осветљења или светлосни комфор сагледавају се у ширем смислу, у оквиру опште архитектонске концепције.

НОВО КУРИКУЛУМ: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ НОВО Формулар записника за оцењивање: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ НОВО Упутство за портфолио: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ

M6_2_Milan_Glisic

Курс М6АТ.2. – Семинари:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КРОВНИХ КОНСТРУКЦИЈА ВЕЛИКИХ РАСПОНА

Наставник:
др Милан Глишић, редовни професор

Циљ овог семинара је да оспособи студенте да самостално пројектују и прорачунавају кровне констукције великих распона.

НОВО КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КРОВНИХ КОНСТРУКЦИЈА ВЕЛИКИХ РАСПОНА НОВО Формулар записника за оцењивање: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КРОВНИХ КОНСТРУКЦИЈА ВЕЛИКИХ РАСПОНА НОВО Упутство за портфолио: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КРОВНИХ КОНСТРУКЦИЈА ВЕЛИКИХ РАСПОНА

M6_2_Natasa_Cukovic_Ignjatovic

Курс М6АТ.2. – Семинари:
(ПР)ОЦЕНА ЕКОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЗГРАДА

Наставник:
мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Основни циљ семинара је развијање критичког сагледавања еколошких карактеристика архитектонских објеката и имплементација стечених знања у процес пројектовања. Студенти се упознају са основним принципима и параметрима који се користе приликом оцене еколошких карактеристика архитектонских објеката и адекватним пројектантским стратегијама и технолошким решењима. Практичну (пр)оцену еколошких карактеристика током семестра студенти спроводе најпре на одабраним примерима из праксе, а потом и на сопственим пројектима рађеним у оквиру студија М6.1.

НОВО КУРИКУЛУМ: (ПР)ОЦЕНА ЕКОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЗГРАДА НОВО Формулар записника за оцењивање: (ПР)ОЦЕНА ЕКОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЗГРАДА НОВО Упутство за портфолио: (ПР)ОЦЕНА ЕКОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЗГРАДА