UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije prvog stepena.
Trajanje studija: 5 godina300 ESPB

1. semestar

broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Prostor i oblik*
01 IASA-11011

Elementi projektovanja

Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima arhitektonskog projektovanja, kompozicijom, arhitektonskom analizom, strukturom arhitektonskog projekta, kontekstom, razmerom, odnosima, dimenzionisanjem, merama i proporcijama, percepcijom i simulacijom, logikom prostorne organizacije i elementima arhitektonskog programa. Osposobljavanje studenata za izradu smislenih grafičkih, likovnih i prostornih priloga u cilju čitljivog prikazivanja stvarnosti na svojim projektima, od projektnog programa, prostornog koncepta, izraza i crteža, karaktera i modela do ukupne pojavnosti i forme.

KURIKULUM: Elementi projektovanja PRILOG KURIKULUMU: Elementi projektovanja SPISKOVI I RASPORED SALA: Elementi projektovanja
02 IASA-11012

Likovni elementi

Cilj nastave je da studenti usvoje znanja o osnovnim likovnim elementima i steknu praktična likovna iskustva iz oblasti na koje se odnose teorije boje i forme. Takođe, cilj nastave je i da se istražuju veze i metode kakve postoje u oblasti sinteze likovnih umetnosti i arhitekture na nivou jednostavnih i apstraktnih likovnih istraživanja.

KURIKULUM: Likovni elementi
03 IASA-11013

Vizuelna istraživanja

KURIKULUM: Vizuelna istraživanja SPISKOVI I RASPORED SALA: Vizuelna istraživanja
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Uvod u arhitekturu i umetnost*
Formiranje studentskih elaborata
04 IASA-11021

O arhitekturi

Cilj rada na predmetu je upoznavanje sa osnovnim elementima arhitekture, sa oblastima i disciplinama koje je čine, kao i sa osnovnim idejama i pretpostavkama savremene arhitektonske prakse. Kroz predavanja i interaktivni rad na semestralnom zadatku, studenti stiču početni uvid u osnovne pojmove u arhitekturi i ispituju njihov sadržaj i značenja.

KURIKULUM: O arhitekturi
05 IASA-11022

Arhitektura danas

Predmet Arhitektura danas upoznaje studente sa značajnim savremenim tokovima i tendencijama u arhitekturi i urbanizmu, obuhvatajući reference na istorijsku perspektivu 20. veka i kulturni i socio-politički kontekst kretanja u arhitekturi i urbanizmu.

KURIKULUM: Arhitektura danas
06 IASA-11023

Umetnost danas

Cilj nastave na predmetu Umetnost danas je da studenti dobiju inicijalne informacije o savremenoj umetnosti, kao i oblicima i oblastima koje je čine. Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima umetnosti kakva se ispoljava danas a koji će im pomoći u budućem promišljanju i izučavanju tema savremene umetnosti i to naročito onih tema koje su od važnosti za razvoj savremene arhitekture.

KURIKULUM: Umetnost danas
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Osnove urbanizma 1
07 IASA-11030

Grad: forme i procesi

Nastava na predmetu je  usmerena na upoznavanje i sagledavanje fenomena grada, njegovu ulogu i poziciju u kontekstu društva, tehnologije i životne sredine. U predavanjima se naglašava veza grada i arhitekture kroz proučavanje urbane forme i objašnjavaju se procesi koji direktno i indirektno utiču na gradski prostor i društvo.

KURIKULUM: Grad: forme i procesi
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 1 i materijali
08 IASA-11040

Arhitektonske konstrukcije 1

Upoznavanje sa osnovnom terminologijom, principima i elementima konstruisanja i materijalizacije zgrada manjeg gabarita i raspona u masivnom konstruktivnom sklopu. Student tokom nastave na ovom predmetu usvaja znanja neophodna za adekvatno definisanje konstrukcija, temeljenje zgrada, izolacijama (hidro i termo), revnim krovovima, prozorima i vratima, stepenicama i oblogama. Predmet pruža zaokružen korpus znanja neophodnih za konstruisanje i materijalizaciju manjih zgrada sa ravnim krovovima.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 1
09 IASA-11050

Materijali i fizika zgrada

Proučavajući odabrane karakteristike  i oblike ponašanja materijala, studenti stiču svest o njihovim potencijalima, mogućnostima i načinima na koji se oni primenjuju u arhitektonskim objektima, kao i o uzročno-posledičnoj vezi koju odabir materijala ima na ponašanje zgrade kao celine, odnosno, na ostvarivanje potrebnih uslova komfora u njoj.

KURIKULUM: Materijali i fizika zgrada
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Geometrija arhitektonske forme 1
10 IASA-11060

Matematika u arhitekturi

Predmet Matematika u arhitekturi svojim nazivom govori o svom karakteru. Sadrži odabrana poglavlja matematike koja imaju svoju neposrednu primenu u oblasti arhitekture i urbanizma.

KURIKULUM: Matematika u arhitekturi
11 IASA-11070

Geometrija oblika 1

• razvijanje logičkog i kreativnog mišljenja, sposobnosti sveobuhvatnog sagledavanja i profesionalno kompetentnog čitanja trodimenzionalnog prostora i unapređenje sposobnosti imaginacije;

• upoznavanje studenata sa geometrijom arhitektonskih formi (tela, površi i njihovih kompozicija) uočenih u praksi i korišćenih za definisanje konstruktivnih i elemenata pregrađivanja – eksterijerno i enterijerno;

• upoznavanje studenata sa metodama geometrijsko-konstruktivne obrade i predstavljanja 3D formi primenljivih u arhitekturi i urbanizmu – u „ortogonalnim prikazima“, saglasno zahtevima savremene CAAD tehnologije.

KURIKULUM: Geometrija oblika 1
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16Studijska celina: Grafičke forme
12 IASA-11080

Transformacija grafičke forme

KURIKULUM: Transformacija grafičke forme SPISKOVI I RASPORED SALA: Transformacija grafičke forme
* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta

2. semestar

broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Elementi projektovanja*
13 IASA-12011

Prostor i oblik

Obavezni predmet na kome se istražuju ideje o odnosu prostora i oblika, ispituju osnovni elementi strukture arhitektonskog prostora, izgrađuju prostori i situacije, projektuju sopstvena sredstava za rad u zadatom okviru – kao priprema osnove odgovarajućih znanja i veština potrebnih za nivo obrazovanja zasnovan na Studio projektu.

KURIKULUM: Prostor i oblik
14 IASA-12012

Likovne forme

KURIKULUM: Likovne forme
15 IASA-12013

Arhitektonska grafika

Cilj kursa Arhitektonska grafika je izučavanje principa i procedura grafičkog predstavljanja geometrizovanih arhitektoničnih formi kroz dvodimenzionalni i trodimenzionalni crtež, manuelni ili računarski model uz primenu stečenih znanja i veština u realizaciji arhitektonskih projektantskih zadataka.

KURIKULUM: Arhitektonska grafika
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Istorija moderne
16 IASA-12020

Istorija moderne arhitekture i urbanizma

Predmet Istorija moderne arhitekture i urbanizma u osnovnim crtama upoznaje studente sa značajnim pravcima i autorima moderne arhitekture i urbanizma.

KURIKULUM: Istorija moderne arhitekture i urbanizma
17 IASA-12030

Istorija moderne umetnosti i dizajna

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa istorijom i teorijom likovnih umetnosti, dizajna i vizuelne kulture. U predavanjima se hronološki prate umetničke pojave od pojave industrijskog dizajna do postmoderne. Razrađuju se pitanja likovnog umetničkog dela, funkcija umetnosti, veze likovnih umetnosti i njihovih teorija, kao i najrazličitija pitanja odnosa i interakcija koje vladaju između različitih umetnosti u kontekstu estetskih i teorijskih promišljanja.

KURIKULUM: Istorija moderne umetnosti i dizajna
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Osnove urbanizma 2
18 IASA-12040

Morfologija grada

KURIKULUM: Morfologija grada
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 2
19 IASA-12050

Arhitektonske konstrukcije 2

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 2
20 IASA-12060

Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade

Cilj predmeta je da se kroz izradu izvođačkog projekta za manji individualni objekat provežbaju stečena znanja iz teoretskih predmeta Arhitektonske konstrukcije 1 i 2. Rad na projektu studentima pruža neophodna znanja o konstrukciji i materijalizaciji jednog manjeg objekta i praktično zaokružuje u celinu pojedinačne segmente sklopa objekta sa kojima se susretao u teoretskoj nastavi.

KURIKULUM: Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 1
21 IASA-12070

Mehanika i otpornost materijala

Nastava iz oblasti Mehanike i otpornosti materijala omogućava studentima sticanje osnovnih znanja u vezi sa prirodom, raspodelom i veličinom unutrašnjih sila u napregnutim linijskim elementima konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata, kao i sticanje osnovnih znanja u vezi sa dimenzionisanjem ovih elemenata tako da budu zadovoljeni kriterijumi čvrstoće, krutosti i stabilnosti. Nastava se sastoji iz dva časa predavanja nedeljno i dva časa vežbanja nedeljno. U toku nastave studenti polažu dva kolokvijuma. Studenti polažu i završni ispit.

KURIKULUM: Mehanika i otpornost materijala
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 2
22 IASA-12080

Geometrija oblika 2

Razvijanje veština:

• konstruisanja 2D prikaza arhitektonskih i urbanističkih prostora: kose projekcije i perspektive,

• konstruisanja senke za zadati izvor svetlosti – u različitim tipovima 2D prikaza

• fotomontaže i rekonstruisanja oblikovnih i dimenzionih karakteristika arhitektonskih i urbanističkih prostora prikazanih na fotografijama – perspektivnom restitucijom njihovih geometrijskih svojstava i parametara osvetljaja, i

• «trodimenzionalnog mišljenja» u fazi arhitektonsko-urbanističkog projetovanja – korišćenjem pogodnosti virtuelnih CAAD 3D prostora.

KURIKULUM: Geometrija oblika 2
* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta