UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - II godina - 3. semestar Date: 20/09/2014 Ključne reči: ,
berlin-urban-gardens_o
Berlin Urban Gardens

MASU – II godina – 3. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – II godina – 3. semestar: Kurs MASU M3.5. – Studio – integralni projekat 2

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 10 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
položen ispit Integralni projekat 1

NASTAVNIK:
dr Ksenija Lalović, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Složenost urbanih konteksta i njegove dinamike promena
zahteva od planerske profesije fleksibilnost u korišćenju
različitih metoda, tehnika i alata planiranja, kao i sposobnost planiranja, organizacije i fasilitacije formalnih i
neformalnih grupnih procesa komunikacije i kolaboracije aktera razvoja. U tom smislu:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa integralnim pristupom lokalnom razvoju, prirodom i karakteristikama
procesa planiranja u složenom urbanom kontekstu, od prepoznavanja ključnih razvojnih aspekata, snaga i procesa do
formulisanja kreativnih strategija za
upravljanje urbanim razvojem i izrade strateških planova i projekata.

ISHOD PREDMETA:
• Razumevanje i prepoznavanje relevantih aspekata u kompleksnom urbanom kontekstu na integralan način koji uključuje stanje i procese u okruženju i socijalno-ekonomskom životu zajednice.
• Razvijanje sposobnosti prepoznavanja i razumevanja strukture interesa i moći aktera razvoja koji deluje u datom kontekstu
• Sticanje znanja o instrumentima urbanog razvoja njihovoj međusobnoj povezanosti i institucionalnom utemeljenju datog urbanog konteksta
• Ovladavanje veštinama kreiranja planerskog procesa konteksta kroz primenu različitih metoda, tehnika i alata planiranja primerenih specifičnostima konteksta, lokalnim snagama razvoja i raspoloživim resursima.
• Ovladavanje veštinama formulisanja kreativnih strategija za upravljanje i planiranje urbanim razvojem u složenom urbanom kontekstu
• Ovladavanje veštinama primene tehnika i alata za podršku grupno odlučivanju i formulisanje planskih rešenja

SADRŽAJ NASTAVE:
Predmet obuhvata stručno aplikativna istraživanja složenog urbanog konteksta, postupak analize i iterpretacije pojava i dinamike promena, identifikaciju instituconalnog okvira i strukture, aktera razvoja, njihovih interesa i moći, načina razrešavanja konflikta, definisanje mogućih razvojnih strategija i konkretnih mera, predlog strateških projekata i razradu karakterističnih delova plansko projektne dokumentacije, preporuke za sprovođenje participativnog procesa odlučivanja i akciono planiranje, predlog mehanizma praćenja i evaluacije implementacije.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava na predmetu sprovodi se u formi studija kroz rad na konkretnom realnom urbanom kontekstu. Nastava obuhvata praktičan istraživački rad na terenu, debatne radionice i praktičan rad na izradi delova planske dokumentacije za koje je zadužen urbanista.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M3.5. – Studio – integralni projekat 2

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter