UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 2. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
lenin-in-new-york_o
Lenin in New York

MASU – I godina – 2. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 2. semestar: Kurs MASU M2.5. – Studio – integralni projekat 1

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 10 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
položen ispit Integralna analiza teritorije

NASTAVNIK:
mr Uroš Radosavljević, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Istraživačko – projektnim radom u studiju, primenjenom na reprogramiranje i preoblikovanje prostora, studentima se nude nova znanja o savremenim paradigmama urbanog dizajna koje podrazumevaju učešće aktera (zainteresovanih strana) u kreiranju, reprogramiranju i preoblikovanju prostora u pluralističkom društvu.

ISHOD PREDMETA:
Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni za:
Razumevanje ključnih savremenih diciplinarnih pitanja vezanih za problematiku integralnom pristupu urbanom dizajnu u cilju održivosti rešenja i zaštite životne sredine; Poznavanje i primena osnovnih metoda u integralnom pristupu u procesu analize i koncipiranja rešenja u urbanom dizajnu; primenu praktičnih znanja o principima integralnih kreativnih rešenja za kompleksne urbane situacije; uključivanje partnera, kreiranje organizacionih aranžmana, finansiranje i upotrebu mehanizama za implementaciju u procesu urbanog dizajna; vrednovanje integralnih rešenja na različite načine, praćenje procesa i kvaliteta ciljeva i indikatora usmerenih ka performansama i realizaciji rešenja

SADRŽAJ NASTAVE:
Sticanje novih znanja i veština zasniva se na savremenim paradigmama urbanog dizajna koji podrazumevaju učešće aktera (zainteresovanih strana) u kreiranju, reprogramiranju i preoblikovanju prostora u mrežnom i pluralističkom društvu. To podrazumeva znanja i veštine u dostizanju konsenzusa o zajedničkom interesu re-kreiranja prostora kao i različite načine komuniciranja odnosno stvaranja osnova za razumevanje kroz otvorenu komunikaciju i dostupnost informacijama o mogućnostima realizacije različitih interesa u okviru istog prostora (dostizanjem konsenzusa kreiranjem zajedničke vizije), ponude različitih opcija i scenarija reprogramiranja i preoblikovanja prostora, uspostavljanje pravila ponašanja i građenja u prostoru, sve u skladu sa prepoznatim vizuelnim identitetom i brendom prostora.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Rad u studiju se odvija kroz debate, radionice, studentske prezentacije … u zavisnosti od faze istraživačko – projektnog procesa. Nastava se u toku semestra odvija u tri nastavna bloka u okviru kojih je rad usmeren ka istraživanju, razradi rešenja i evaluaciji postignutih rezultata.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M2.5. – Studio – integralni projekat 1

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter