UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 - Izborni modul Date: 14/10/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Engleski jezik za arhitekte 1

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za 2013/14.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:

NASTAVNIK:
dr Gordana Vuković-Nikolić, docent

SARADNIK U NASTAVI:
Nema.

BROJ KABINETA: 343/galerija

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11 3218721 (samo u vreme konsultacija)

EMAIL:
gorsekul@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) na tekstovima koji su deskriptivnog karaktera, sa temama vezanim za konkretni kontekst studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu BU. Integrisanim pristupom nastavi razvija se jezička sposobnost slušanja, čitanja, govorenja i pisanja, ali je primarni cilj da se analitički obrade i racionalizuju razni tipovi tzv.“opisnog diskursa“ u tekstovima iz arhitekture na engleskom jeziku.

SADRŽAJ NASTAVE:
U fokusu je funkcionalna aparatura deskriptivnih tekstova, autentičnih i kreiranih, sistemski uređenih da tematski i funkcionalno čine jednu celinu. Teme su vezane za studije arhitekture na Arhitektonskom fakultetu BU. Studenti se osposobljavaju da analitički racionalizuju osobine organizovanog skupa deskriptivnih tekstova i uoče njihove najvaznije gramatičke i leksičke osobine. Očekuje se da će kasnije biti u stanju da u drugim predmetima engleskog jezika za arhitekte (2 i 3) sintetizuju ovako stečena znanja.

Praktikum koji se svake godine inovira kao i multimedijalne prezentacije i seminarski radovi studenata koji su ranijih godina slušali ovaj predmet predstavljaju osnovu za ovaj kurs.

METODI IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija u prostoru koji je opremljen za audiovizuelnu nastavu i isto tako opremljenom kabinetu nastavnika. Kompletna nastava je zasnovana na tekstovima koji se prezentuju u vidu multimedijalnih prezentacija studenata koji su prethodnih godina slušali ovaj predmet i koriste se tekstovi iz njihovih seminarskih radova. Kao kostur kursa koristi se Praktikum koji svaki student dobija na početku (besplatno).

Studenti se putem najavljenih jedinica u Praktikumu podstiču da o temi istražuju na internetu, diskutuju i pišu o njoj na času i kod kuće, da bi to postepeno razvijanje znanja bilo kompletirano pripremom za završni ispit. Kompletna metodologija nastave odvija se po metodu koji je razvio nastavnik – Portfolio metod, detaljno opisan u knjizi Kreativno pisanje (Gordana Vuković-Nikolić, Kreativno pisanje, Krug centar, 2010).

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter