УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Пријемни и Упис 2022: Специјалистичке академске студије Енергетски ефикасна и зелена архитектура – ДРУГИ УПИСНИ РОК

AF - prijemni ispit - baner -PRIJEMNI SAS Enrgetska efikasnost

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА И ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

 

Термини пријављивања кандидата

Пријављивање кандидата обавиће се у канцеларији 204 Архитектонског факултета 04. новембар 2022. године од 12-16 часова.

Кандидати, приликом пријаве на конкурс предају:

– личну и радну биографију,

– фотокопије диплома и додатка дипломе о завршеним студијским програмима основних и мастер, односно интегрисаних студија у складу са Законом о високом образовању, односно основних студија у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (подносе се на увид оригинална документа),

– доказ о уплати накнаде за трошкове уписа која износи 6.000,00 динара, а коју кандидат уплаћује на жиро рачун Архитектонског факултета број: 840 – 1436666 – 34, позив на број 84-560018 са сврхом дознаке: трошкови уписа за специјалистичке студије.

Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе, поред прописане документације и потврду о изједначавању стране високошколске исправе – дипломе о завршеним студијама и пасош.

 

Упис кандидата

Упис кандидата обавиће се 11. новембра 2022. године од 12-14 ч у канцеларији 204 Архитектонског факултета.

Приликом уписа потребно је да кандидати приложе следећа документа:

– оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе односно уверења о дипломирању и

оригинална документа на увид,

– оригинално уверење о држављанству,

– један обрасца ШВ-20, (добија се у служби приликом уписа)

– индекс,

– две фотографије формата 4,5х3,5 см,

– доказ о уплати школарине,

– потписан уговор о студирању у 2 примерка (добија се у служби приликом уписа)

 

Страни држављани, поред наведеног достављају:
– потврду о изједначавању стране високошколске исправе – дипломе о завршеним студијама,
– доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
– одговарајуће уверење да владају српским језиком и
– фотокопију важећег пасоша.

Кандидати који су стекли право за упис обавезни су да пре подношења докумената за упис, потпишу уговор о студирању са Факултетом којим се ближе уређују међусобна права и обавезе, односно висина школарине.

Годишња школарина, 180.000,00 динара, односно 2.000 еура за стране држављане, се може платити у једнократном износу или у више рата (највише три рате), што се утврђује уговором о студирању.

 

Уплатницу за плаћање школарине попунити на следећи начин:

Уплатилац: име и презиме, адреса
Сврха уплате: школарина за прву годину специјалистичких студија, (прва рата)
Прималац: Архитектонски Факултет Београд
Износ: износ дефинисан уговором
Рачун примаоца: 840 – 1436666 – 34
Позив на број: 84-560018

 

контакт особа: Весна Мулић

тел: (+381) 011 3370 – 197

е-маil: vesnam@arh.bg.ac.rs