UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Na osnovu člana 13. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 91/15 i 113/17 – dr. zakon), člana 15. stav 2. tačka 5), Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Službeni glasnik RS”, br. 72/06, 84/06 – ispravka, 30/10 i 102/15), Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 94/20) donosim

 

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

 

Mere radi sprečavanja pojave i širenja epidemije zarazne bolesti primenjuju se na svim radnim mestima u radnoj okolini i odnosi se na sve lokacije, zaposlene i radno angažovana lica na Univerzitetu u Beogradu-Arhitektonskom fakultetu (u daljem tekstu: Fakultet), u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti. U skladu sa članom 3. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, mere propisane ovim Planom su sastavni deo Akta o proceni rizika .

 

I Preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti

 

Radi sprečavanja pojave i širenja epidemije zarazne bolesti  Fakultet  je dužan da sprovodi sledeće preventivne mere:

 

 • pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koje sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti, a prema zvaničnim informacijama nadležnih epidemioloških centara;
 • organizovanje rada u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama da izvrši preraspodelu radnog vremena tako da se radni zadaci izvode u smeni sa manjim brojem zaposlenih, i smanjivanjem rada u grupi i neposrednih kontakata zaposlenih koji rad obavljaju u istom prostoru;
 • sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija, često provetravanje radnog prostora kao i da vodi evidenciju o dezinfikovanom prostoru;

 

 • obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad;
 • obezbeđivanje zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola;
 • redovno informisanje zaposlenih i radno angažovanih lica o opštim higijenskim merama, a naročito o važnosti čestog pranja ruku, toplom vodom i sapunom, minimum 20 sekundi, i izbegavanja dodirivanja usta, nosa i očiju, osim maramicom, promenama u organizaciji rada i odgovornom ponašanju na radnom mestu;
 • obaveznu dezinfekciju ruku i obuće osoba pre ulaska u prostorije Fakulteta;
 • obezbeđivanje međusobne distance od najmanje 2 metra (odnosno distanca propisana epidemiološkim merama);
 • obezbeđivanje zaposlenima odgovarajuće zaštitne opreme, zaštitnih maski;
 • zabrana gomilanja otpada, posebno hrane, kao i redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu prazniti bez kontakata sa sadržinom;
 • stranke, posetioci, studenti i sl., dok se nalaze u prostoru zgrade Fakulteta, moraju sve vreme da nose zaštitnu opremu (masku);
 • prilikom poslovnih susreta izbegavati rukovanje i srdačno pozdravljanje;
 • ograničiti grupne poslovne sastanke (do 10 ljudi i manje u skladu sa propisanim   brojem predviđenim epidemiološkim merama) uz poštovanje fizičke distance;
 • na svim prolazima i hodnicima postavljanje upozorenja o obavezi nošenja ličnih zaštitnih sredstava;
 • za sastanke koristiti veće prostorije kako bi se između učesnika omogućila fizička distanca od najmanje 2 metra (odnosno distanca propisana epidemiološkim merama);
 • pre početka i nakon završetka sastanka potrebno je obezbediti da se provetri i dezinfikuje prostorija (radne površine, kvake, korišćena oprema itd.);
 • dati prednost komunikaciji putem telefona, interneta, konferencijskih poziva;
 • da obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;
 • primenjuje sve druge mere po preporuci epidemiologa.

 

Zaposleni i radno angažovana lica na Fakultetu  dužni su da sprovode sve mere bezbednosti i zdravlja na radu, kako bi sačuvali svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih lica i da:

 

 • sprovode sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvali svoje zdravlje kao i zdravlje drugih zaposlenih;
 • namenski koriste propisanu zaštitnu opremu, zaštitne maske i da sa njima pažljivo rukuju, da ne bi ugrozili svoju bezbednost i zdravlje kao i zdravlje drugih lica;
 • pre ulaska u poslovni prostor, izvrše obaveznu dezinfekciju ruku i obuće;
 • pre početka rada pregledaju svoje radno mesto uključujući i dezinfikovanje radnih stolova, telefona, tastature i „miša”, heftalice, bušilice, hemijske olovke i sl. i u slučaju uočenih nedostataka da obaveste neposrednog rukovodioca ili lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu;
 • dodatno brinu o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi;
 • ličnu odeću drže odvojenu od opreme i sredstava za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;
 • drže minimalno rastojanje od 2 metra (odnosno distancu propisanu epidemiološkim merama) u odnosu na druga lica;
 • u toku rada izbegavaju nošenje nakita, satova i narukvica jer to povećava rizik od prenosa infekcija i otežava pravilno pranje ruku i u toku rada vezuju kosu;
 • obavezno obaveste neposrednog rukovodioca ukoliko posumnjaju na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;
 • pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostave u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;
 • u skladu sa svojim saznanjima, odmah obaveste poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih i drugih lica;
 • pridržavaju se i svih drugih propisanih mera za sprečavanje širenja epidemije.

 

 

I.1. Preporuke za prevenciju zarazne bolesti na  Fakultetu – organizacija ispita, predavanja, laboratorijskih vežbi

 

1) Pre početka rada Fakulteta, a i svakodnevno nakon toga, sprovoditi čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija najmanje pola sata nakon čišćenja. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina primene i neophodnog kontaktnog vremena.

2) Zaposleni i radno angažovani na Fakultetu i studenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na zaraznu bolest (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa, ili drugih simptoma u skladu sa uputstvima epidemioloških centara) pri dolasku na Fakultet.

3) Na ulazu u objekat postaviti dezobarijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

4) Potrebno je da poslodavac obezbedi dovoljne količine lične zaštitne opreme za zaposlene, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola u amfiteatrima, čitaonicama i svim ostalim prostorijama gde studenti borave i uče. Takođe, neophodno je obezbediti i dovoljne količine toplomera i informacije gde se studenti mogu javiti kako bi u slučaju da se osećaju loše mogli da izmere svoju telesnu temperaturu.

5) Studente organizovati u manje grupe tokom nastave, a veličinu grupe odrediti na osnovu broja mesta u amfiteatrima, učionicama, vežbaonicama i dr. tako da udaljenost između studenata bude najmanje dva metra. Ne preporučuje se zadržavanje studenata u većim grupama nakon predavanja po hodnicima, u dvorištu ili drugim mestima.

6) Raspored predavanja organizovati tako da između predavanja bude dovoljno duga pauza kako se dve grupe studenata ne bi susretale i kako bi se ostavilo vremena za čišćenje, dezinfekciju i provetravanje prostora gde su studenti boravili. Preporučuje se da se početak predavanja sačeka u amfiteatrima ili vežbaonicama.

7) Održavanje ispita organizovati tako da se termini ispita ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se ispit održava bude što kraće uz održavanje preporučene udaljenosti između studenata od najmanje dva metra.

8) Zaposleni na Fakultetu i studenti moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu, uz redovno sprovođenje mere lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili dezinfekcije ruku sredstvom na bazi 70% alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku, ne deliti hranu.

9) Redovno čistiti prostor objekta uključujući pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata, stolova, stolica, kvaka, prekidača za svetlo, ručki ormarića, slavina i drugih površina koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće upotrebom sredstava na bazi 70% alkohola.

10) Prostorije redovno provetravati uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

11) Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje otpada (upotrebljenih maski i dr.). Otpad odlagati u kesu smeštenu u kanti sa pedalom za nožno otvaranje ili otvorene kako bi se izbeglo dodirivanje površine kante. Kese sa otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretirati u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.

12) Ne organizovati skupove, proslave i slična dešavanja na Fakultetu, kao ni grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba.

13) Preporuka je da kafeterije i slični prostori gde se prodaje i služi voda, sokovi, kafa ili hrana, a koji se nalaze u sklopu Fakulteta, ne rade do daljnjeg, kako bi se sprečilo okupljanje većeg broja osoba na jednom mestu i sprečilo zadržavanje u grupama.

14) U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na zaraznu bolest zaposleni treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao, te da se javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja.

15) U situaciji pojave sumnje na obolevanje od zarazne bolesti kod zaposlenog, dekan je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

16) Potrebno je da svi zaposleni na Fakultetu smanje učestalost svojih socijalnih kontakata u svakodnevnim aktivnostima kako bi mogućnost zaraze novim korona virusom bila svedena na minimum.

 

 

 

 

 I.2 Posebne mere prilikom rada sa predmetima i aktima (odsek za kadrovske i opšte poslove, računovodstvo, studentska služba, dekanat)

 

U toku rada sa predmetima i aktima obavezna je upotreba zaštitne maske, kao i primena sledećih mera:

 

1) postaviti zaseban radni sto/pult za prijem/otpremu predmeta i akata;

2) prijem predmeta i akata vršiti tako da lice koje ih donosi istu odloži na radni sto/pult, nakon toga preuzeti predmet i akt vodeći računa da se uvek održava distanca između lica;

3) voditi računa da eksterna lica ne ulaze bez potrebe u poslovni prostor, a ako je to potrebno, dozvoliti ulazak samo do vrata;

4) kod potpisivanja i overe predmeta i akata zahtevati od lica kojem je potrebno potpisati određeni dokument da održava distancu od najmanje 2 metra;

5) zaposleni i posetioci ne smeju koristiti istu olovku za potpisivanje dokumenata;

6) nakon potpisivanja zaposleni se udaljava od stola, a potpisana dokumenta preuzima eksterno lice održavajući međusobnu distancu od najmanje 2 metra;

7) otvaranje pristiglih pakovanja/koverti vršiti za stolom namenjenom za manipulaciju predmetima i aktima;

8) koverat/ambalažu ukoliko nije potrebna, baciti u kantu;

9) predmete i akta odlagati u plastične folije, vodeći računa da se spoljni deo folije ne kontaminira, kao ni registratori za odlaganje;

10) registratore i folije po potrebi dezinfikovati dezinfekcionim sredstvima;

11) nakon manipulacije predmetima i aktima, pogotovo eksternim, obavezno oprati ruke u skladu sa uputstvima za pravilno pranje ruku;

12) ne dodirivati nikada lice rukama (usta, nos, oči i dr.);

13) redovno dezinfikovati sto koji se koristi za potpisivanje, kao i olovke koje se koriste za potpisivanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Posebne mere prilikom rada sa opremom za rad (laboratorije, radionice)

 

U toku rada sa opremom za rad u laboratorijama i radionicama obavezna je upotreba zaštitne maske (zaposlenih i studenata), kao i primena sledećih mera:

 

1) svakodnevno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju laboratorija i radionica, njihovog pribora i opreme, kao i provetravanje najmanje pola sata nakon čišćenja (voditi računa da prilikom čišćenja i dezinfekcije oprema bude u beznaponskom stanju);

2) pre početka vežbi (zaposleni i studenti) obavezno peru ruke u skladu sa uputstvima za pravilno pranje ruku;

3) sve aktivnosti na postavci eksperimentalnih postavki u laboratorijama i radionicama izvoditi vodeći računa da se uvek održava distanca između zaposlenih od minimalno 2 metra;

4) voditi računa da se prilikom rada sa studentima na jednoj eksperimentalnoj postavci u zavisnosti od raspoloživog prostora u laboratoriji može nalaziti onoliki broj studenata i nastavnog osoblja da se tokom izvođenja vežbe ne ugrozi minimalni bezbedonosni razmak od 2 metra;

5) obezbediti da uputstva za laboratorijsku vežbu budu postavljena na takav način da se izbegne njihovo prelistavanje i dodavanje između studenata za vreme izvođenja vežbi (ako je to nemoguće izvesti zabraniti unošenje uputstva-priručnika za laboratorijske vežbe);

6) za vreme održavanja laboratorijskih vežbi ne dodirivati nikada lice rukama (usta, nos, oči i dr.);

7) izbegavati izvođenje laboratorijskih vežbi u čijem izvođenju studenti non-stop moraju aktivno da učestvuju u rukovanju opremom (premeštanje, podešavanje, priključivanje, povezivanje merne opreme i aparature), već je preporuka da se obezbedi edukativni video materijal za takve laboratorijske vežbe.

 

I.4 Obaveza i pravilno nošenje zaštitne opreme

 

Zaštitne maske dužni su da nose svi koji ostvaruju bliski kontakt sa drugim licima. Zaštitne maske štite od direktnog udisanja infektivnog agensa samo ako se pravilno koriste, na sledeći način:

 

1) jedna maska se može koristiti samo dok se ne ovlaži;

2) maska koja se skine više se ne može vraćati na lice i ponovo koristiti, osim platnene koja se može oprati otkuvavanjem;

3) zaštitna maska se ne sme odlagati na radne površine, u džep, ostavljati da visi oko vrata (ili lakta) jer tako i sama postaje izvor infekcije.

 

II Zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti

 

Za izvršenje preventivnih mera i aktivnosti za sprečavanje širenja epidemije zarazne bolesti na Fakultetu odgovorno je rukovodstvo Fakultata (dekan i prodekani, sekretar Fakulteta), lice za bezbednost i zdravlje na radu, šefovi organizacionih jedinica (nastavnih, nenastavnih i naučnoistraživačkih), rukovodioci laboratorija. Svakodnevnu kontrolu sprovođenja mera od strane zaposlenih obavljaju odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu i šefovi organizacionih jedinica (nastavnih, nenastavnih i naučnoistraživačkih).

Lice za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa rukovodstvom Fakulteta planira, sprovodi i podstiče primenu preventivnih mera, a naročito:

1) učestvuje u izradi (i njihovim korekcijama tokom primene) plana primene mera;

2) priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih od epidemije zarazne bolesti;

3) kontroliše primenu mera koje su utvrđene u planu primene mera koji donosi dekan;

4) vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

5) sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

 

III Mere i aktivnosti za postupanja u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti

 

U slučaju sumnje na pojavu zarazne bolesti, postupa se po sledećoj proceduri:

 

1) zaposleni prijavljuje postojanje simptoma neposrednom rukovodiocu, koji izveštava dekana Fakulteta;

2) zaposleni obavezno odlazi kod lekara u ambulantu nadležnog Doma zdravlja na pregled i o ishodu obaveštava neposrednog rukovodioca;

3) pojačano se prati zdravstveno stanje zaposlenih i drugih lica sa kojima je bio u kontaktu;

4) zaposleni koji su bili u kontaktu sa zaraženim se stavljaju u izolaciju;

5) Fakultet sačinjava pismena uputstva i instrukcije za sve zaposlene i studente o načinu primene protivepidemioloških mera;

7) Fakultet organizije fizičku i hemijsku dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija u kojima je boravio i imao pristup zaraženi zaposleni;

8) zaposleni obavezno prijavljuje kontakt sa obolelim van radnog okruženja;

9) po oporavku zaposleni se vraća na posao.

 

Usvojeno dana 17.07.2020. godine, delovodni broj 02 879/1