UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Sajt

Publikacija AF Files rezultat je višegodišnje inicijative razvijane u okviru Centra za istraživačku delatnost (CID) Univerziteta u Beogradu, Arhitektonskog fakulteta i nastala je sa namerom da bude primarni vid diseminacije studentskih rezultata na svim nivoima studija i studijskim programima u cilju formiranja baze dobrih praksi Fakulteta, praćenja razvoja studijskih programa i aktuelnih tematskih okvira u nastavnom procesu.
Težnja je da se AF Files priređuje na godišnjem nivou sistematizovanim arhiviranjem i prezentacijom najuspešnijih diplomskih projekata na osnovnim i master studijama, kao i pregledom vannastavnih aktivnosti u aktuelnoj akademskoj godini.

Sadržaj publikacije čine:

  • najuspešniji završni radovi sa Master akademskih studija – Arhitektura (MASA) i to za sva četiri modula: Arhitektura (MASA-A), Urbanizam (MASA-U), Arhitektonske tehnologije (MASA-AT) i Arhitektonsko konstrukterstvo (MASA-AK), Master akademskih studija – Unutrašnja arhitektura (MAS-UA) i Master akademskih studija – Integralni urbanizam (MAS-IU) nastalih u okviru studijske celine Master teza, Master projekat, Master završni rad u toku akademske 2018/2019. godine,
  • najuspešniji završni radovi sa Osnovnih akademskih studija – Arhitektura (OASA) nastalih u okviru kursa Studio projekat 4 – Sinteza u toku akademske 2018/2019. godine,
  • pregled nominovanih diplomskih radova od strane Komisije za selekciju najuspešnijih završnih master radova 2018/2019. ispred UB-AF za različite nacionalne i međunarodne konkurse i nagrade,
  • pregled vannastavnih aktivnosti realizovanih u toku akademske 2018/2019. godine (radionice, inicijative, seminari, konferencije), kao dostignuća studenata u okviru međunarodnih konkursa.

Izvod iz uvodnika:

“ Proces edukacije na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (UB-AF) teži profesionalnom obrazovanju kroz inovativne i izazovne studijske programe, vrhunsku operativnost i logičku usklađenost, sa kompetencijama za savremenu profesionalnu praksu što doprinosi postizanju veće kompetitivnosti na globalnom tržištu i uklapanju u evropske integracione tokove. Teži se podsticaju studenata u primenjivanju saznanja iz opštih nauka, savremenih dostignuća i otkrića, kao i na sistematskom provežbavanju empirijskih nauka i osnovnih principa iz arhitektonske i urbanističke prakse. Zahvaljujući kontinualnom unapređenju studijskih programa i jačanju saradnje sa drugim visokoškolskim institucijama, strukovnim organizacijama i mrežama edukacije, UB-AF poseduje verifikovana dostignuća od kojih su najznačajnija: Nacionalna akreditacija studijskih programa, ekvivalentsnost sa francuskom nacionalnom diplomom (omogućavanje stručne prakse i sticanja licence u Francuskoj), akreditovani kursevi prema standardima RIBA (Kraljevski institut britanskih arhitekata), kao i visok rang u regionalnom i međunarodnom kontekstu edukacije arhitekata (fakultet je rangiran u 100 najboljih škola u oblasti arhitekture i dizajna na listi magazina DOMUS, jednog od najcenjenijih i najstarijih časopisa za arhitekturu u svetu)…

…Nastavni kurikulumi u formi studio projekta, svake godine dostižu visok nivo kompleksnosti kroz praktično iskustvo i sistem učenja zasnovan na projektovanju povezan sa širokim okvirom teoretski i istraživački orijentisanih modula osnažujući studente da odgovore na savremene profesionalne izazove. Kako bi se stvorila dokumentaciona baza o dostignućima studenata, aktuelnim temama i pristupima, Arhitektonski fakultet u Beogradu inicira izdavanje godišnje publikacije AF Files. Težnja publikacije je da na sistemtizovan i pregledan način, u vremenskom opsegu jedne akademske godine zaokružuje aktuelne teme i perspektive u procesu edukacije na UB-AF. Teme studija, kao i pojedinačnih radova studenata koji su sadržaj ove publikacije predstavljaju širok spektar inovativnih pristupa i projektantskih dometa u okviru završnih studio projekata osnovnih, integrisanih i master akademskih studija na UB-AF. Pored toga, sekcija Vannastavne aktivnosti teži da napravi pregled onih aktivnosti koje su se odvijale i uspešno realizovale u prethodnoj akademskoj godini, a koje su doprinele da studenti otvore nove horizonte razmišljanja, istraživanja i delovanja. ”

Dr Vladan Djokić, redovni profesor
Dekan

Dr Ana Nikezić, vanredni profesor
Prodekan za nauku i nastavu

 

NASLOV: AF Files
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: dr Vladan Đokić
ITDAVAČ: Univerzitet u Beogradu –Arhitektonski fakultet
UVODNIK: dr Vladan Đokić, dr Ana Nikezić
KONCEPT I PRELOM: Tamara Popović, Aleksandra Milovanović
NASLOVNA STRANA: Miloš Kostić
GODINA: 2020.
IZDANJE: 1
JEZIK: srpski, engleski
DIMENZIJE: 17.6 x 25 cm
STRANICA: 288
TIRAŽ: 300
ISSN: 2683-6386
ŠTAMPA: SAJNOS doo, Novi Sad

 

Publikacija je dostupna i online na sledećem linku: ISSUU