UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

oasa iasa konacni

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02-1153/1
Dana: 07.09.2020. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 100 a u vezi sa članom 85.Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 73/18), člana 13. Pravilnika o upisu studenata na studije prvog stepena Univerziteta u Beogradu i Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2020/21 godini, Vlade Republike Srbije broj 76/2020-17 od 21. maja 2020. godine,
Komisija za sprovođenje prijemnog upisa Fakulteta je, dana 07.09.2020. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuju se Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija, u školskoj 2020/2021. godini, septembarski upisni rok. Konačne rang liste nalaze se u prilogu ovog Rešenja i njegov su sastavni deo.
2. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija u školskoj 2020/2021. godini, u okviru projekta Svet u Srbiji, kandidatima sa konačne rang liste za projekat Svetu u Srbiji.
3. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija u školskoj 2020/2021. godini, u okviru projekta Srbija za Srbe iz regiona, kandidatima sa konačne rang liste za projekat Srbija za Srbe iz regiona.
4. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.
5. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.
6. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 73/18), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija u školskoj 2020/2021. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE
ZA SPROVOĐENJE UPISA
Doc. arh. Miloš Nenadović