UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Image-11

Na osnovu člana 52. stav 1. tačka a) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 68/20) i člana 15. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”,

 

Ministar zdravlja donosi

 

NAREDBU

 

o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima

 

“Službeni glasnik RS”, broj 83 od 10. juna 2020.

 

  1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 500 lica.

 

Za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno-tehničke i higijenske uslove.

 

  1. Na javnim mestima na otvorenom prostoru na celoj teritoriji Republike Srbije dozvoljena su okupljanja, s tim da rastojanje između prisutnih lica iznosi najmanje jedan metar.

 

Na ulazu za publiku, prilikom sportskog događaja kojem je dozvoljeno prisustvo većeg broja lica u smislu stava 1. ove tačke, mora biti istaknuto obaveštenje o maksimalnom broju lica koja mogu da prisustvuju događaju dok ova mera traje.

 

  1. Mere iz tač. 1. i 2. ove naredbe traju dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

 

  1. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru („Službeni glasnik RS”, broj 78/20).

 

  1. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

Tekst Naredbe dostupan je na: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/naredba/2020/83/1/reg