UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Prijemni 2020 (1)

 • Izjava da su pripadnici srpske nacionalne manjine, ovo dostavljaju samo kandidati pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja (02 Izjava srpska nacionalna manjina 2020-21);
 • Fotokopiju izvoda iz knjige državljana – (ne stariju od 6 meseci);
 • Izvod iz matične knjige rođenih – (fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
 • Rešenje o nostrifikaciji ili potvrda da je postupak započet;
 • Diploma o položenom završnom-maturskom ispitu;
 • Svedočanstva za sve razrede srednje škole;
 •  Kopija očitane lične karte ili fotokopija lične karte bez čipa ili fotokopija pasoša;
 • Izjava da su pripadnici romske nacionalne manjine i preporuka Nacionalnog saveta Roma, ukoliko žele da se upišu kroz afirmativne mere – Romi (03 Izjava romska nacionalna manjina 2020-21 i 04 Preporuka nacionalni savet za Rome – model );
 • Rešenje Rektora o pravu na upis afirmativne mere lica sa invaliditetom;
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje Prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara, na broj žiro računa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:

840 – 1436666 – 34, poziv na broj 67-700027 sa svrhom doznake: naknada za Prijemni ispit

 • Kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima. ( 06_IZJAVA_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2020 )
 • Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2019/2020. godine, prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu. ( 05b Izjava da nije koriscen budzetski status )
 • Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2019/2020. godine, a u prethodnom školovanju su bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu, prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da jesu koristili budžetski status. ( 05a Izjava da jeste koriscen budzetski status )
 • Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose pored propisane dokumentacije i rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju (ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih dokumenata) i fotokopiju važećeg pasoša.

01 Uputstvo za pravljenje PDF fajla

Spisak dokumenata

SifarnikSrednjihSkola