UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

STUDENTSKI KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE PRIHVATILIŠTA ZA REHABILITACIJU DOMAĆIH I DIVLJIH ŽIVOTINJA U PINOSAVI

NASLOVNA SLIKA - KONKURS ARS

Povod i cilj izrade konkursa

Animal Rescue Serbia (ARS) je prvo zvanično neprofitno udruženje građana koje se bavi dobrovoljnim spasavanjem životinja u Srbiji. Udruženje pruža pomoć svim vrstama životinja (vlasničke, napuštene, domaće, divlje …) kojima je ugrožen život, a pristup mestu na kome se nalaze je otežan, rizičan, komplikovan ili nije moguć na uobičajen način. ARS obučava i organizuje spasilačke timove koji prolaze stručnu obuku za spasavanje sa visina, iz dubina i sa vode uz obezbeđenu adekvatnu opremu za pristup, spasavanje i pružanje prve pomoći, čime se smanjuje rizik od dodatnih povreda. Nakon obavljenog spasavanja, životinjama se pruža bazična medicinska pomoć nakon čega se predaju na dalje staranje vlasnicima ili se upućuju u odgovarajuću ambulantu ili službu. U okviru udruženja Animal Rescue Serbia oformljen je i privremeni smeštaj za spasene životinje. U njemu se nalaze životinje koje su povređene ili bolesne i za čiji je oporavak potrebno određeno vreme. Nakon što se životinja u potpunosti oporavi, spremna je za udomljavanje ili se vraća na lokaciju sa koje je spasena. Dakle, ARS nije azil za životinje, ne bavi se prikupljanjem napuštenih ili povređenih životinja i njihovim lečenjem, već se primarno bavi spasavanjem i privremenim smeštajem tokom rehabilitacije ukoliko je potrebno.

S tim u vezi, povod za raspisivanje ovog konkursa se nalazi u potrebi ARS-a za jednim kompletno osmišljenim i opremljenim prihvatilištem sa privremenim smeštajem tokom rehabilitacije životinja, čija se realizacija predviđa na zadatoj lokaciji u prigradskom naselju Pinosava.

Predmet konkursa je izrada konceptualno – programsko prostornog rešenja prihvatilišta za rehabilitaciju domaćih i divljih životinje u prigradskom naselju Pinosava, Opština Voždovac, Beograd.

Obuhvat konkursa predstavlja lokacija koja se nalazi uz ulicu Duboki potok, a obuhvata deo P1 parcele KP 1669 ukupne površine 2323m2.

Cilj konkursa proizilazi iz želje raspisivača da se studentskim konkursom prikupe što kreativniji i inovativniji predlozi za dizajn i izgradnju jednog, tipološki specifičnog, objekta kao što je prihvatilište za životinje.

Konkurs koji se sprovodi je po vrsti: otvoren, prema kategoriji učesnika: studentski, prema zadatku: idejni, po obliku: dvostepeni i prema načinu predaje: anonimni.

Prvi stepen konkursa: konceptualno-programsko prostorno rešenje prihvatilišta za domaće i divlje životinje, mora biti dostavljeno na način i u formi koji je detaljnije objašnjen u Raspisu konkursa – deo 3. Pravila konkursa. Žiri će izabrati do deset predloga iz prvog stepena konkursa i pozvati njihove timove u drugi stepen konkursa.

Drugi stepen konkursa se odnosi na izradu tri modelska rešenja prihvatilišta razrađenih na osnovu predloga iz prvog stepena konkursa, a do nivoa idejnog rešenja. Učesnici drugog stepena konkursa će razvijati predloge u okviru radionice Otvorenog studija arhitekture i raditi zajedno sa predstavnicima udruženja ARS, arhitektama istraživačima OSA-e i članovima žirija, na razradi i produkciji projekta koji je predmet ovog konkursa.

Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju studenti svih godina Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo sa jednim predlogom. Jedno lice može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu, a maksimalan broj članova u timu je tri.

Uslovi za sprovođenje konkursa

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Konkurs sadrži i naznaku da će se izabrana modelska rešenja iz drugog stepena konkursa predati na korišćenje Naručiocu, koji ima pravo objavljivanja i korišćenja nagrađenih projekata za svoje potrebe, bez posebne naknade, uz obavezu navođenja imena autora i Fakulteta.

Konkursni rokovi

  • Početak konkursnog roka prvog stepena konkursa: 02.12.2019.
  • Rok za postavljanje pitanja: 09.12.2019. Pitanja slati na email adresu konkursars@arh.bg.ac.rs
  • Rok za predaju konkursnih radova prvog stepena konkursa: 23.12.2019. od 14:00 do 16:00 časova u kabinetu 239 Arhitektonskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73/II 11000 Beograd.
  • Objava rezultata prvog stepena konkursa: 30.12.2019. Rezultati prvog stepena konkursa će biti objavljeni na internet stranici Arhitektonskog fakulteta arh.bg.ac.rs
  • O načinu rada i rokovima drugog stepena konkurasa izabrani timovi će biti naknadno obavešteni.

Vrsta nagrade i postkonkursne aktivnosti

S obzirom da je reč o učešću studenata u dobrotvornim aktivnostima za zajednicu, svim članovima izabranih timova iz prvog stepena konkursa, odnosno učesnicima radionice drugog stepena konkursa, će se ova aktivnost vrednovati sa 2 ESP boda, dok će se studentima Master studija izabrani rad vrednovati sa maksimalnim brojem bodova na predmetima Studio M01A – Radionica / Studio 05A – Radionica ili Studio M03A – Radionica / Studio 07A – Radionica.

Nakon završenog drugog kruga konkursa Arhitektonski fakultet i ARS će sve pristigle radove javno prikazati kroz izložbu i katalog konkursnih radova. Razrađena modelska rešenja drugog kruga konkursa će detaljno biti prikazana u publikaciji koja je proizvod drugog stepena konkursa i koja predstavlja osnov za fazu realizacije projekta na datoj lokaciji.

Sastav Žirija

Članovi žirija:

v. prof. dr Dušan Ignjatović, predstavnik Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta

Aleksandar Gavrić, predsednik organizacije Animal Rescue Serbia

doc. dr Grozdana Šišović, predstavnik Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta

 

Sekretar konkursa/žirija:

asistent dr Maja Dragišić, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija sa programom i svim prilozima, preuzima se besplatno sa internet stranice Arhitektonskog fakulteta www.arh.bg.ac.rs

RASPIS I PROGRAM

KONKURSNI MATERIJAL

PITANJA I ODGOVORI