UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Fondacija Koste Migrića
Studentski trg 1 Beograd

Beograd, 15.11.2018. godine
03 Broj: 67-5143/1-18
MP

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacija Koste Migrića, broj: 06-301/5-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije Koste Migrića, na sednici održanoj 15.11.2018. godine,  doneo je sledeću:

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA
ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2018/2019 godinu.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2018/2019 godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje  školske godine i
2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 9,00.

Član 3.
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije Koste Migrića.

Član 4.
Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.
Potrebna dokumentacija:
1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/ – Konkursi Univerziteta, ili u  portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1,
2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2018/2019 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
4. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 19. novembra do 19. decembra 2018. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Fondacije Koste Migrića.

Član 7.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426.

Član 8.
Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/ u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 9.
Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Milan Martić

Odluka o konkursu za dodelu stipendije Fondacije Koste Migrića za 2018/2019