UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Lokacija konkursa, planina Cer | Izvor: Fotodokumentacija – zip

OBAVEŠTENJE (14.09.2018)
Obaveštavamo Vas da pitanja učesnika i odgovore žirija otvorenog, projektnog, jednostepenog, anonimnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za Memorijalni kompleks na planini Cer možete pogledati ovde:
• Pitanja učesnika i odgovori žirija – pdf

OBAVEŠTENJE (29.08.2018)
Obaveštavamo zainteresovane da je tekst Poziva za učešće na konkursu za dizajn korigovan. Korigovanu verziju možete pogledati ovde:
• Poziv za učešće na konkursu za dizajn – korigovano (29.08.2018) – pdf

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije raspisuje otvoreni, projektni, jednostepeni, anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs za memorijalni kompleks na planini Cer.

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ul. Nemanjina br. 22-26, Beograd, www.mgsi.gov.rs

2. Vrsta naručioca:
organ državne uprave.

3. Vrsta postupka javne nabavke:
urbanističko-arhitektonski konkurs.

4. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
usluge – Pružanje usluge sprovođenja Urbanističko-arhitektonskog konkursa za memorijalni kompleks na planini Cer. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge.

5. Opis konkursa:
otvoreni, projektni, jednostepeni, anonimni arhitektonsko-urbanistički konkurs.


6. Opis i zahtev u vezi dizajna, odnosno projekta:
Predmet konkursa je izrada idejnog rešenja predmetnog memorijalnog kompleksa (uži kontekst) i neposredne okoline (širi kontekst) na planini Cer. Cilj je da se aktiviraju svi potencijali ovog prostora i poveća njegova atraktivnost. Od učesnika se očekuje da ponude originalna, funkcionalna i racionalna rešenja, estetski primerena planini Cer.

Uža lokacija konkursnog zadatka je na delu planine Cer, jedna od njenih najviših tačaka, koji čini šumsko zemljište u vlasništvu JP „Srbijašume“ Beograd (deo k.p.br. 928 K.O. Dvorište – od ukupno 1145362,00 m² i deo k.p.br. 826/1 K.O. Desić – od ukupno 1114242,00 m²) površine oko 2 ha.

Konkursno rešenje (uža lokacija konkursnog zadatka) podrazumeva idejno urbanističko arhitektonsko rešenje „Memorijalnog kompleksa CER“: Spomen obeležje, koji bi bilo i u funkciji vidikovca prepoznatljivog, originalnog karaktera koje treba da simboliše veliku ratnu pobedu srpske vojske u Cerskoj bitci kao i stradanje naroda u austrougarskoj invaziji tokom 1914. godine kao i tokom Prvog sveskog rata, otvoreni prostor (plato, pjaceta) ispred spomen obeležja; sadržaje kulture: muzej Velikog rata, eduktivni centar, dokumentacioni centar, kao i ugostiteljske i prateće sadržaje.

Konkursnim zadatkom je obuhvaćen i prostor u neposrednoj okolini Memorijalnog kompleksa i obuhvata prostor koji je ograničen postojećom pristupnom, asfaltnom saobraćajnicom, vikend-naseljem „Vodice“, Trojanovim gradom, crkvom Sv. Jovana Šangajskog do Planinarskog doma. Širi obuhvat konkursa je oko 56 ha.

Širi kontekst kao neposredno okruženje užeg konteksta definisan je radi povezivanja sa okruženjem u vizuelnom i funkcionalnom smislu. U okviru ovog prostora akcenat treba staviti na reorganizaciju saobraćajnih tokova, sa varijantnim rešenjima (režim saobraćaja i/ili isključiva pešačka zona, rešenje stacionarnog saobraćaja, obnavljanje Rimskog puta) uzimajući u obzir postojeće sadržaje i sl., kao i na sadržaje i mobilijar: staze, bivete, belezi i eksponati, klupe itd.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna: konkursna dokumentacija i svi prilozi se preuzimaju besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs, internet stranice naručioca www.mgsi.gov.rs ili internet stranice Sprovodioca konkursa Udruženja arhitekata Srbije www.u-a-s.rs

2018_Memorijalni-kompleks-Cer_03

Lokacija konkursa, planina Cer | Izvor: Fotodokumentacija – zip

7. Način i rok za predaju dizajna, odnosno projekta:

Tekstualni deo
· Tekstualno obrazloženje na A4 formatu dostaviti u 6 primeraka.
· Tekstualno obrazloženje mora biti označeno istom šifrom kao grafički deo od pet brojeva u gornjem desnom uglu naslovne strane, font Arial, Bold, 30.
· Jezik konkursa je srpski, tekstovi moraju biti u fontu Arial veličine 11 punkta.

Grafički deo
· Grafički prilozi se dostavljaju na formatu B1, 100 x 70 cm,
· Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom u gornjem desnom uglu,font Arial, Bold, 50.
· Grafički prilozi se kaširaju na peni od stiropora do 5mm debljine
· Svi prilozi, grafički i tekstualni, moraju biti upakovani u neprozirnu mapu u kojoj mora biti i spisak svih priloga i dve zatvorene koverte (AUTOR i PODACI ZA KONTAKT). Na spoljašnjoj strani mapa se označava samo istom šifrom rada od pet brojeva, font Arial, Bold, 50.
· Koverte se označavaju šifrom u gornjem desnom uglu.
· Koverta sa naznakom “AUTOR” treba da sadrži šifrom označenu i potpisanu Izjavu konkurenata.
· Koverta sa naznakom “PODACI ZA KONTAKT”, sadrži šifrom označen spisak sa imenima članova autorskog tima i saradnika i podatke o adresi za kontakt (poštanskoj i e-mail) i broju kontakt telefona.

Učesnik može predati samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži samo jedno rešenje i varijante rešenja nisu dozvoljene.

Svi sadržaji konkursnog rada: grafički deo, tekstualni deo, koverte, izjave i mapa, označavaju se istom šifrom.

Sve priloge, tekstualne i grafičke obavezno je dostaviti i u elektronskoj formi, u PDF formatu, u rezoluciji od 200 dpi, na SD-u ili na fleš memoriji. Tehničko oblikovna obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu i zahtevu, dimenziji i broju primeraka je obavezni sadržaj konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Tekstualni deo
· Tekstualno obrazloženje na A4 formatu dostaviti u 6 primeraka.
· Tekstualno obrazloženje mora biti označeno istom šifrom kao grafički deo od pet brojeva u gornjem desnom uglu naslovne strane, font Arial, Bold, 30.
· Jezik konkursa je srpski, tekstovi moraju biti u fontu Arial veličine 11 punkta.

Grafički deo
· Grafički prilozi se dostavljaju na formatu B1, 100 x 70 cm,
· Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom u gornjem desnom uglu, font Arial, Bold, 50.
· Grafički prilozi se kaširaju na peni od stiropora do 5mm debljine
· Svi prilozi, grafički i tekstualni, moraju biti upakovani u neprozirnu mapu u kojoj mora biti i spisak svih priloga i dve zatvorene koverte (AUTOR i PODACI ZA KONTAKT). Na spoljašnjoj strani mapa se označava samo istom šifrom rada od pet brojeva, font Arial, Bold, 50.
· Koverte se označavaju šifrom u gornjem desnom uglu.
· Koverta sa naznakom “AUTOR” treba da sadrži šifrom označenu i potpisanu Izjavu konkurenata.
· Koverta sa naznakom “PODACI ZA KONTAKT”, sadrži šifrom označen spisak sa imenima članova autorskog tima i saradnika i podatke o adresi za kontakt (poštanskoj i e-mail) i broju kontakt telefona.

Učesnik može predati samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži samo jedno rešenje i varijante rešenja nisu dozvoljene.

Svi sadržaji konkursnog rada: grafički deo, tekstualni deo, koverte, izjave i mapa, označavaju se istom šifrom.

Sve priloge, tekstualne i grafičke obavezno je dostaviti i u elektronskoj formi, u PDF formatu, u rezoluciji od 200 dpi, na SD-u ili na fleš memoriji. Tehničko oblikovna obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu i zahtevu, dimenziji i broju primeraka je obavezni sadržaj konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

8. Rok za predaju radova je 16.10.2018. godine do 15,00 časova, bez obzira na način predaje (neposredno ili poštom) u prostorijama Udruženja arhitekata Srbije, Beograd, Kneza Miloša 7a/III.

9. Napomena o učešću određene profesije:
Pravo učešća na konkursu, u skladu sa čl. 7. stav 1. tačka 2) Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl glasnik RS“ broj 86/15) i čl. 28 Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Sl. glasnik RS“, broj 31/15), imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture. Kao dokaz o zahtevanom stečenom obrazovanju učesnik u konkursu dostavlja kopiju diplome.

Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

2018_Memorijalni-kompleks-Cer_02

Lokacija konkursa, planina Cer | Izvor: Fotodokumentacija – zip

10. Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama, Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:
· Kvalitet rešenja u odnosu prema temi – značenjski i namenski kvaliteti rešenja;
· Originalnost ideje, uverljivost i komunikativnost rešenja;
· Estetski, likovni i oblikovni kvaliteti rešenja;
· Kvalitet rešenja u distribuciji namena i sadržaja u prostoru kao i funkcionalnost predloženog rešenja;
· Kvalitet rešenja u odnos prema kontekstu – neposrednom i širem okruženju, kulturnom nasleđu i specifičnostima prostora;
· Kvalitet tehničko tehnoloških karakteristika rešenja, materijalizacije kao i buduće eksploatacija i održavanje;
· Pristup u skladu sa principima održivosti (ekološki i energetski održiva rešenja, očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine);
· Izvodljivost rešenja;
· Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.

11. Imena članova Žirija:
Predsednik žirija
· akademik prof. Branislav Mitrović, arhitekta – predstavnik Sprovodioca konkursa

Članovi žirija
· Mr Đorđe Milić, dipl. prostorni planer – predstavnik Raspisivača konkursa;
· Vidoje Petrović, gradonačelnik Loznice – predstavnik Raspisivača konkursa;
· vanr.prof. Milan Đurić, arhitekta – predstavnik Sprovodioca konkursa;
· vanr.prof. dr Vladimir Milenković, arhitekta – predstavnik Sprovodioca konkursa

Zamenik člana žirija:
· prof. Ivan Rašković, arhitekta – predstavnik Sprovodioca konkursa

Izvestioci:
· dr Snežana Vesnić, arhitekta
· Sonja Dedić, arhitekta

Sekretar žirija
· Ana Glavički, Udruženje arhitekata Srbije

12. Da li odluka Žirija obavezuje Naručioca:
Naručilac će prihvatiti svaku odluku Žirija donetu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Sl. Glasnik RS“, broj 31/15) i zasnovanu na profesionalnim i etičkim načelima rada.

13. Broj i vrednost nagrada:
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 1.550.000,00 prema sledećoj raspodeli:
· Prva nagrada: 650.000,00 dinara
· Druga nagrada: 450.000,00 dinara
· Treća nagrada: 250.000,00 dinara
· Dva Otkupa od po 100.000,00 dinara

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda. Investitor se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radove izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom – raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

2018_Memorijalni-kompleks-Cer_02a

Lokacija konkursa, planina Cer | Izvor: Program konkursa za Memorijalni kompleks Cer – pdf

14. Da li će sa pobednikom biti zaključen ugovor:
Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom objavio autorsko delo činom predaje na konkurs. Autorski tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava.

Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa prenos svih imovinskih prava autora Raspisivaču ukoliko je predmetni rad nagrađen.

Nagrađeni radovi mogu se koristiti u celini ili u delovima i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije biće prilagođeni situaciji na terenu, odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima.

Investitor nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije.

Ukoliko je potrebno i ukoliko postoji obostrani interes, Raspisivač može konsultovati autore nagrađenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj meri. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom.

Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova.

Investitor ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate konkursa. Rok za donošenje Odluke o izboru dizajna: 25 dana od dana isteka roka za podnošenje i predaju radova.

Lica za kontakt ispred Naručioca:
Ivana Stefanović,
tel: 011 364 03 42;
e-mail: ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs

Lice za kontakt od strane Sprovodica konkursa Udruženja arhitekata Srbije:
Ana Glavički,
tel: 011/32-30-059 i 011/3239-754;
e-mail: sas-dab@eunet.rs

Republika-Srbija_grb_80x153px