UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Fondacija Koste Migrića
Studentski trg 1 Beograd

Beograd, 30.11.2017. godine
03 Broj: 67-4989/1-17

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacija Koste Migrića, broj: 06-301/5-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije Koste Migrića, na sednici održanoj 30.11.2017. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA
ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2017/2018. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2017/2018. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje školske godine i
2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 9,00.
Prednost imaju studenti slabijeg materijalnog stanja.

Član 3.
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije Koste Migrića.

Član 4.
Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.
Potrebna dokumentacija:
1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1),
2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2017/2018. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
4. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.
5. Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar-jun 2017. godine
6. Poresko uverenje sa opštine na kojoj je student prijavljen, o tome da li se i za koju nepokretnu imovinu duži kao poreski obveznik.

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 05.12.2017. godine do 26.01.2018. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Fondacije Koste Migrića.

Član 7.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon: (011) 3207-426.

Član 8.
Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Član 9.
Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Milan Martić

Odluka o konkursu za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2017/18.