УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондација Косте Мигрића
Студентски трг 1 Београд

Београд, 30.11.2017. године
03 Број: 67-4989/1-17

На основу члана 6. Статута Фондација Косте Мигрића, број: 06-301/5-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондације Косте Мигрића, на седници одржаној 30.11.2017. године, донео је следећу:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу 3 (три) стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2017/2018. годину. На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду, који се у школској 2017/2018. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године и
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.
Предност имају студенти слабијег материјалног стања.

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Косте Мигрића.

Члан 4.
Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.
Потребна документација:
1. Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1),
2. Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.
5. Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун 2017. године
6. Пореско уверење са општине на којој је студент пријављен, о томе да ли се и за коју непокретну имовину дужи као порески обвезник.

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 05.12.2017. године до 26.01.2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације Косте Мигрића.

Члан 7.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 8.
Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 9.
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милан Мартић

Одлука о конкурсу за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2017/18.