УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Конкурс: за пријаву и учешће у пројектима који се суфинансирају у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“

MPNTR_header

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), министaр просвете, науке и технолошког развоја, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријаву и учешће у пројектима
који се суфинансирају у оквиру програмске активности
„Развој високог образовања“

1. Предмет јавног конкурса
Предмет јавног конкурса је суфинансирање пројеката од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) за подршку високошколским установама у развоју нових и иновирању постојећих предмета у оквиру студијских програма. Пројекти треба да допринесу остварењу програмских циљева Министарства:

 1. развити компетенције наставника и сарадника;
 2. развити нове и иновирати постојеће студијске програме који прате потребе тржишта рада;
 3. унапредити квалитет образовног процеса кроз стварање бољих услова за реализацију наставе и учење студената;
 4. допринети развоју дуалног образовања у високом образовању кроз унапређену сарадњу високошколских установа са привредом;
 5. развити предузетничке вештине и креативност студената.

Посебно ће се ценити и допринос пројеката реализацији Владиног акционог плана за развој ИТ сектора, који је донет у децембру 2016. године, у чију реализацију се укључило 17 факултета у Србији.

2. Учесници
Право учешћа на јавном конкурсу имају акредитоване високошколске установе чији је оснивач Република Србија које:

 1. имају акредитоване студијске програме, у оквиру којих се пројектом предлаже увођење нових или иновирање постојећих предмета;
 2. уводе нови студијски програм који прати потребе тржишта рада и садржи предмете чији се развој предлаже пројектом.

Руководилац пројекта је наставник запослен на акредитованој високошколској установи чији је оснивач Република Србија, и који је носилац предмета чије се увођење у студијски програм или модернизација пројектом предлаже, а у случају да пројекат обухвата групу предмета, наставници и сарадници на тим предметима чине пројектни тим, и сагласни су са номинацијом руководиоца.

3. Период реализације и финансирање пројект
Очекивани период реализације пројеката је од 15. октобра 2017. године у трајању од 5 месеци.

Минимална вредност пројекта је 250.000,00 динара у случају да се пројекат односи на увођење или иновирање једног предмета, а у случају групе предмета на студијском програму вредност пројекта се мулитиплицира, али је максимална вредност једног пројекта лимитирана на 1.500.000,00 динара.

Износ суфинансирања од стране Министарства износи 85% директних трошкова реализације пројекта, а високошколске установе као реализатори пројекта обезбеђују суфинансирање 15% директних трошкова реализације пројекта.

Директни трошкови пројекта обухватају накнаде за рад на пројекту, трошкове путовања за студијске посете у иностранству, трошкове набавке опреме и софтвера, потрошног лабораторијског материјала, трошкове штампања приручника и уџбеника, набавке литературе итд.

4. Пријава пројекта
За предају предлога пројекта користи се он-лине апликација у информационом систему „ДОСИТЕЈ“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја доступна на адреси https://dositej.mpn.gov.rs.

Он-лине апликација обухвата све потребне пријавне формуларе и упутство за попуњавање истих, као и за предају пројекта.

Пројектни предлог предаје путем он-лине апликације искључиво руководилац пројекта користећи приступне параметре које је добио од ООИ (Овлашћене особе институције).

Руководилац пројекта попуњава први део апликације за пријаву руководиоца пројекта, уноси тражене податке и документа, а након прихваћене пријаве од стране Министарства у року од 5 дана од дана уредно попуњене пријаве за руководиоца пројекта, добија приступ другом делу апликације који се односи на опис пројекта и предложени буџет.

5. Рок за подношење пријава
Рок за подношење он-лине пријава пројеката је 30. септембар 2017. године до 17.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Оверени и потписани пријавни формулари за пројекат од стране овлашћеног лица реализатора пројекта, који се делимично генеришу и у оквиру он-лине апликације, достављају се у једном штампаном примерку Министарству на адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за развој и високо образовање
Немањина 22-26,
11000 Београд,
са назнаком „за Јавни конкурс – Развој високог образовања“

6. Одлука о избору пројекта
Одлуку о избору пројеката који се суфинансирају из буџета Републике Србије, у оквиру програма „2005 – Високо образовање“, програмска активност „0014 – Развој високог образовања“ донеће министар на предлог Комисије за избор пројеката, најкасније до 16. октобра 2017. године.

Критеријуми за вредновање и рангирање пројеката обухватају:

 1. Релевантност пројекта у односу на специфичне циљеве Министарства (минимално два) и Акциони план Владе за развој ИТ сектора (20%);
 2. Квалитет предмета представљен у спецификацији предмета (Табела 5.2) (20%);
 3. Компетенције наставника и сарадника који реализују или ће реализовати наставу на предмету (20%);
 4. Примена савремених наставних метода, ИТ технологија и осталих средстава у реализацији наставе на предмету (20%);
 5. Одрживост у реализацији предмета у оквиру студијског програма који су обухваћени пројектом (10%)
 6. Обим сарадње са предузећима и осталим институцијама у реализацији наставних садржаја на предмету, за стицање практичних знања и вештина потребних за укључење у свет рада (10%).

Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката објавиће се на званичној интернет страници Министарства.

7. Уговар о суфинансирању пројекта
На основу Одлуке о избору пројеката из тачке 5. овог јавног конкурса, Министарство ће закључити уговоре о суфинансирању пројекта са високошколским установама чији су пројекти изабрани, најкасније до 20. октобра 2017. године.

Уговором између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и високошколске установе уредиће се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет програма, рок у коме се пројекат реализује, износ одобрених средстава за суфинансирање пројекта, динамика исплате средстава, обавеза наменског трошења средстава и поступање у случају ненаменског трошења, обавеза извештавања о реализацији пројекта и рок за подношење извештаја Министарству.

Динамика уплате средстава суфинасирања од стране Министарства је:

 1. 50% средстава Министарство ће уплатити високошколској установи у року од осам (8) дана од дана закључења уговора;
 2. 25% средстава Министарство ће уплатити високошколској установи након прихватања првог извештаја о реализацији пројекта, најкасније до 15. децембра 2017. године;
 3. 25% средстава Министарство ће уплатити високошколској установи најкасније 15 дана након прихватања финалног извештаја о реализацији пројекта.

8. Информације
Додатне информације се могу добити у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у Сектору за развој и високо образовање.

Контакт подаци:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за развој и високо образовање
Одсек за високо образовање, IV спрат, Б крило, канцеларија 10
Немањина 22-26
Тел: 011/361 50 37
Факс: 011/361 65 91
Е-маил: razvoj@mpn.gov.rs

MPNTR-online_opt