UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs: za prijavu i učešće u projektima koji se sufinansiraju u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“

MPNTR_header

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijavu i učešće u projektima
koji se sufinansiraju u okviru programske aktivnosti
„Razvoj visokog obrazovanja“

1. Predmet javnog konkursa
Predmet javnog konkursa je sufinansiranje projekata od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) za podršku visokoškolskim ustanovama u razvoju novih i inoviranju postojećih predmeta u okviru studijskih programa. Projekti treba da doprinesu ostvarenju programskih ciljeva Ministarstva:

 1. razviti kompetencije nastavnika i saradnika;
 2. razviti nove i inovirati postojeće studijske programe koji prate potrebe tržišta rada;
 3. unaprediti kvalitet obrazovnog procesa kroz stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje studenata;
 4. doprineti razvoju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju kroz unapređenu saradnju visokoškolskih ustanova sa privredom;
 5. razviti preduzetničke veštine i kreativnost studenata.

Posebno će se ceniti i doprinos projekata realizaciji Vladinog akcionog plana za razvoj IT sektora, koji je donet u decembru 2016. godine, u čiju realizaciju se uključilo 17 fakulteta u Srbiji.

2. Učesnici
Pravo učešća na javnom konkursu imaju akreditovane visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija koje:

 1. imaju akreditovane studijske programe, u okviru kojih se projektom predlaže uvođenje novih ili inoviranje postojećih predmeta;
 2. uvode novi studijski program koji prati potrebe tržišta rada i sadrži predmete čiji se razvoj predlaže projektom.

Rukovodilac projekta je nastavnik zaposlen na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, i koji je nosilac predmeta čije se uvođenje u studijski program ili modernizacija projektom predlaže, a u slučaju da projekat obuhvata grupu predmeta, nastavnici i saradnici na tim predmetima čine projektni tim, i saglasni su sa nominacijom rukovodioca.

3. Period realizacije i finansiranje projekt
Očekivani period realizacije projekata je od 15. oktobra 2017. godine u trajanju od 5 meseci.

Minimalna vrednost projekta je 250.000,00 dinara u slučaju da se projekat odnosi na uvođenje ili inoviranje jednog predmeta, a u slučaju grupe predmeta na studijskom programu vrednost projekta se mulitiplicira, ali je maksimalna vrednost jednog projekta limitirana na 1.500.000,00 dinara.

Iznos sufinansiranja od strane Ministarstva iznosi 85% direktnih troškova realizacije projekta, a visokoškolske ustanove kao realizatori projekta obezbeđuju sufinansiranje 15% direktnih troškova realizacije projekta.

Direktni troškovi projekta obuhvataju naknade za rad na projektu, troškove putovanja za studijske posete u inostranstvu, troškove nabavke opreme i softvera, potrošnog laboratorijskog materijala, troškove štampanja priručnika i udžbenika, nabavke literature itd.

4. Prijava projekta
Za predaju predloga projekta koristi se on-line aplikacija u informacionom sistemu „DOSITEJ“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostupna na adresi https://dositej.mpn.gov.rs.

On-line aplikacija obuhvata sve potrebne prijavne formulare i uputstvo za popunjavanje istih, kao i za predaju projekta.

Projektni predlog predaje putem on-line aplikacije isključivo rukovodilac projekta koristeći pristupne parametre koje je dobio od OOI (Ovlašćene osobe institucije).

Rukovodilac projekta popunjava prvi deo aplikacije za prijavu rukovodioca projekta, unosi tražene podatke i dokumenta, a nakon prihvaćene prijave od strane Ministarstva u roku od 5 dana od dana uredno popunjene prijave za rukovodioca projekta, dobija pristup drugom delu aplikacije koji se odnosi na opis projekta i predloženi budžet.

5. Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje on-line prijava projekata je 30. septembar 2017. godine do 17.00 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Overeni i potpisani prijavni formulari za projekat od strane ovlašćenog lica realizatora projekta, koji se delimično generišu i u okviru on-line aplikacije, dostavljaju se u jednom štampanom primerku Ministarstvu na adresu:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za razvoj i visoko obrazovanje
Nemanjina 22-26,
11000 Beograd,
sa naznakom „za Javni konkurs – Razvoj visokog obrazovanja“

6. Odluka o izboru projekta
Odluku o izboru projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, u okviru programa „2005 – Visoko obrazovanje“, programska aktivnost „0014 – Razvoj visokog obrazovanja“ doneće ministar na predlog Komisije za izbor projekata, najkasnije do 16. oktobra 2017. godine.

Kriterijumi za vrednovanje i rangiranje projekata obuhvataju:

 1. Relevantnost projekta u odnosu na specifične ciljeve Ministarstva (minimalno dva) i Akcioni plan Vlade za razvoj IT sektora (20%);
 2. Kvalitet predmeta predstavljen u specifikaciji predmeta (Tabela 5.2) (20%);
 3. Kompetencije nastavnika i saradnika koji realizuju ili će realizovati nastavu na predmetu (20%);
 4. Primena savremenih nastavnih metoda, IT tehnologija i ostalih sredstava u realizaciji nastave na predmetu (20%);
 5. Održivost u realizaciji predmeta u okviru studijskog programa koji su obuhvaćeni projektom (10%)
 6. Obim saradnje sa preduzećima i ostalim institucijama u realizaciji nastavnih sadržaja na predmetu, za sticanje praktičnih znanja i veština potrebnih za uključenje u svet rada (10%).

Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata objaviće se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

7. Ugovar o sufinansiranju projekta
Na osnovu Odluke o izboru projekata iz tačke 5. ovog javnog konkursa, Ministarstvo će zaključiti ugovore o sufinansiranju projekta sa visokoškolskim ustanovama čiji su projekti izabrani, najkasnije do 20. oktobra 2017. godine.

Ugovorom između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i visokoškolske ustanove urediće se međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: predmet programa, rok u kome se projekat realizuje, iznos odobrenih sredstava za sufinansiranje projekta, dinamika isplate sredstava, obaveza namenskog trošenja sredstava i postupanje u slučaju nenamenskog trošenja, obaveza izveštavanja o realizaciji projekta i rok za podnošenje izveštaja Ministarstvu.

Dinamika uplate sredstava sufinasiranja od strane Ministarstva je:

 1. 50% sredstava Ministarstvo će uplatiti visokoškolskoj ustanovi u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora;
 2. 25% sredstava Ministarstvo će uplatiti visokoškolskoj ustanovi nakon prihvatanja prvog izveštaja o realizaciji projekta, najkasnije do 15. decembra 2017. godine;
 3. 25% sredstava Ministarstvo će uplatiti visokoškolskoj ustanovi najkasnije 15 dana nakon prihvatanja finalnog izveštaja o realizaciji projekta.

8. Informacije
Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u Sektoru za razvoj i visoko obrazovanje.

Kontakt podaci:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za razvoj i visoko obrazovanje
Odsek za visoko obrazovanje, IV sprat, B krilo, kancelarija 10
Nemanjina 22-26
Tel: 011/361 50 37
Faks: 011/361 65 91
E-mail: razvoj@mpn.gov.rs

MPNTR-online_opt