UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201718_reklama-DOS_800x600_01

Obaveštenje za kandidate – TREĆI UPISNI ROK (27.10.2017)
Arhitektonski fakultet organizuje treći upisni rok na Doktorske akademske studije Arhitektura i urbanizam u školskoj 2017/2018. godini.
Datum i vreme početka prijave: 27.10.2017. – 00:00 časova
Datum i vreme završetka prijave: 31.10.2017. – 10:00 časova
Datum i vreme završetka rangiranja: 01.11.2017. – 12:00 časova
Datum i vreme završetka upisa: 03.11.2017. – 10:00 časova

Obaveštenje za kandidate – DRUGI UPISNI ROK (17.10.2017)
Arhitektonski fakultet organizuje drugi upisni rok na Doktorske akademske studije Arhitektura i urbanizam u školskoj 2017/2018. godini.

Drugi upisni rok je u periodu od 17. do 26. oktobra 2017.
Prijavljivanje kandidata – najkasnije do 23. oktobra 2017. do 12h
Konačna rang lista – 24. oktobar 2017. do 12h
Upis kandidata – 25. oktobar 2017.

Informacije na telefon br. 3218-736

Obaveštenje za kandidate (19.09.2017)
PRIJEMNI ISPIT – TEST za upis na Doktorske akademske studije 2017/18 održaće se u sredu, 20. septembra 2017. godine od 10.00 – 12.00 časova u sali 218.

PRIJEMNI ISPIT – INTERVJU održaće se u četvrtak, 21. septembra 2017. godine. Ovde možete da preuzmete raspored prijavljenih kandidata za intervju.

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Doktorske akademske studije – Arhitektura i urbanizam 2017/18

Broj studenata

Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija 22 studenata, i to 3 studenta koja se finansiraju iz budžeta i 19 koji plaćaju školarinu.

Studenti strani državljani se upisuju u okviru broja predviđenog za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija arhitekture (u kvotu od 22 studenata).

Kandidati

U prvu godinu doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

– lica koja imaju završene master akademske studije, odnosno integrisane studije iz čl. 80. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta u Beogradu, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;

– lica koja su stekla, ili steknu VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su završili osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta.

Na doktorske akademske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit za proveru sklonosti za naučni/umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma.

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata određuje se na sledeći način:
–    do 20% od ukupnog broja poena – rezultati kandidata na prethodnim studijskim programima,
–    do 40% od ukupnog broja poena – pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad i biografija,
–    do 20% od ukupnog broja poena – test i
–    do 20% od ukupnog broja poena – intervju.

Prijemni ispit

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:

 1. Test se realizuje u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše 2 sata.
 2. Intervju se realizuje u toku jednog dana za sve kandidate.

Visina školarine i naknada za polaganje

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 15.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente prve godine doktorskih akademskih studija koji plaćaju školarinu utvrđena je u iznosu od 300.000,00 dinara.

Godišnja školarina za strane studente koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku iznosi 3.500 evra.

Termini i procedura prijavljivanja kandidata za polaganje prijemnog ispita

Prijavljivanje kandidata

 • Prijavljivanje kandidata obaviće se na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br 73, drugi sprat, soba 204, dana od 14. do 15. septembra 2017. godine od 10.00 – 16.00 časova.
 • Lista kandidata prijavljenih na konkurs, sa ličnim podacima i podacima o uspehu sa prethodnih studijskih programa, biće istaknut na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta, dana 15. septembra 2017. godine, u 17.00 časova.
 • Kandidati, čiji su lični podaci i podaci o uspehu sa prethodnih studijskih programa eventualno pogrešno uneti u listu prijavljenih kandidata, mogu da podnesu prigovor Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita, dana 18. septembra 2017. godine, od 10.00 – 15.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Prijemni ispit

 • Prijemni ispit održaće se dana 20. i 21. septembra 2017. godine, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu,  prema sledećem rasporedu: Test – 20. septembra 2017. godine od 10.00 – 12.00 časova; Intervju – 21. septembra 2017. godine od 10.00 – 17.00 časova.
 • Raspored kandidata po salama za test i intervju biće objavljen na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta dana 20. septembra 2017. godine, u 9.00 časova.

Preliminarna rang lista

 • Preliminarna rang lista biće istaknuta dana 22. septembra 2017. godine, u 10.00 časova,  na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.
 • Eventualne žalbe na preliminarnu rang listu podnose se Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita u pisanom obliku, isključivo lično, dana 25. septembra 2017. godine, od 10.00 – 14.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.
 • Rešenje Komisije po žalbama kandidata biće objavljeno dana 26. septembra 2017. godine, u 16.00 časova, na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.
 • Žalbe na Rešenje Komisije podnose se Dekanu Fakulteta, u pisanom obliku, isključivo lično, dana 27. septembra 2017. godine, do 16.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.
 • Konačna odluka Dekana Fakulteta po žalbama biće dostavljena Kandidatima i Komisiji 27. septembra 2017. godine,  u 18.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Konačna rang lista

 • Konačna rang lista biće objavljena dana 27. septembra 2017. godine, u 18.00 časova na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.

Upis kandidata

 • Upis kandidata obaviće se dana 28. i 29. septembra 2017. godine, od 12.00-16.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Pravo na upis stiču kandidati na osnovu utvrđene Konačne rang liste, a u skladu sa propisanom upisnom kvotom. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati odgovarajući broj kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi.

Način prijavljivanja

Kandidati, prilikom prijave na konkurs predaju:
–    fotokopije uverenja o položenim ispitima i diploma o završenim studijskim programima osnovnih i diplomskih studija ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka (podnose se na uvid originalna dokumenta),
–    fotokopiju državljanstva,
–    pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad,
–    biografiju,
–    dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika,
–    dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita koja iznosi 15.000,00 dinara, a koju kandidat uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta broj: 840 – 1436666 – 34, poziv na broj 60 – 570017 sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit za doktorske studije.

Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose, pored propisane dokumentacije i nostrifikovanu diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka ili kopiju potvrde o predaji dokumentacije za nostrifikaciju i kopiju pasoša.

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija polažu prijemni ispit za proveru sklonosti za naučni i umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma.

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter. Maksimum bodova koji se osvaja je 100 poena. Minimalni uslov za rangiranje kandidata je ostvarenih 50 poena. Poeni na prijemnom ispitu se se stiču na sledeći način:

 • Rezultati kandidata na prethodnim studijskim programima vrednuju se do maksimum 20 poena. Kao uspeh kandidata na prethodnim studijskim programima uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u svim godinama studija (osnovne i diplomske studije po novom Zakonu o visokom obrazovanju, odnosno osnovne studije do stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju).
 • Pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad vrednuje se do maksimum 20 poena. Pismom o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad kandidat treba da obrazloži razloge zbog kojih konkuriše na doktorske studije kao i da obrazloži oblast istraživanja kojom želi da se bavi tokom pohađanja doktorskih studija, koje ne treba da ima više od 500 reči.
 • Biografija se vrednuje do maksimum 20 poena. Biografijom kandidat treba da ukaže na svoje reference koje mogu jasnije da prikažu sklonost za naučni/umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma, ali  pre svega na: objavljene naučne i stručne radove, nagrade i priznanja, učešće na konkursima, učešće na izložbama, učešće na radioniocama, kao i druge aktivnosti koje su od značaja za referentnost kandidata za pohađanje doktorskih akademskih studija iz oblasti arhitekture i urbanizma.
 • Test se vrednuje do maksimum 20 poena. Testom se proverava sklonost i sposobnost kandidata za naučni/umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma. Sastoji se iz dva dela. Prvi deo testa je u formi pitanja, a drugi deo testa je u formi eseja gde se procenjuje sposobnost kandidata da kratkim pisanim radom izrazi svoje stavove o određenoj temi.
 • Intervju se vrednuje do maksimum 20 poena. Intervjuom se utvrđuje i proverava sposobnost kandidata da dosledno i principijalno zastupa stavove koji se odnose na oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad.

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se 28. i 29. septembra 2017. godine od 10.00 – 16.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati sledeće kandidate prema utvrđenom redosledu po Konačnoj rang listi, 02. oktobra 2017. godine, u 12.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Prilikom upisa potrebno je da kandidati prilože sledeća dokumenta:
–    overene fotokopije o završenim prethodnim studijskim programima, originalna dokumenta na uvid
–    originalni izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu,
–    dva obrasca ŠV-20,
–    indeks,
–    tri fotografije formata 4.5 h 3.5 cm,
–    dokaz o uplati školarine,
–    potpisan ugovor o studiranju u 4 primerka.

Strani državljani, pored navedenog dostavljaju:
–    nostrifikovanu diplomu,
–    dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju,
–    odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
–    fotokopiju važećeg pasoša.

Kandidati koji su stekli pravo za upis obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, potpišu ugovor o studiranju sa Fakultetom kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze. Za studente koji plaćaju školarinu ugovorom se utvrđuje i visina školarine.

Godišnja školarina se može platiti u dve rate, što se utvrđuje ugovorom o studiranju.

Uslovi i pravila studiranja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Arhitektonskog fakulteta.

Kandidat svojim potpisom na upisnom listu potrvđuje da prihvata prava i obaveze definisane statutima i odgovarajućim pravilnicima Univerziteta i Fakulteta.

Uplatnicu za plaćanje školarine popuniti na sledeći način:
– Uplatilac: ime i prezime, adresa
– Svrha uplate: školarina za prvu godinu doktorskih akademskih studija, (prva rata)
– Primalac: Arhitektonski Fakultet Beograd
– Iznos: iznos definisan ugovorom
– Račun primaoca: 840 – 1436666 – 34
– Poziv na broj: 60-570017

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Telefon: +381 11 3370199, 3218705
Faks: +381 11 3370193
E-mail: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

kontakt osoba:
Vesna Mulić
tel: +381 11 3370197
E-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam 2017/18 su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: DAS – Arhitektura i urbanizam 2017/18. TERMINSKI PLAN: DAS – Arhitektura i urbanizam 2017/18.