UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Podnošenje prijave za vrednovanje vannastavnih aktivnosti ostvarenih tokom školske 2015/16. godine

Pravilnikom o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata („Glasnik UB“, broj 172/13 i 180/14), uređuju se uslovi i postupak vrednovanja vannastavnih aktivnosti studenata Univerziteta u Beogradu. Pod vannastavnim aktivnostima podrazumeva se svako relevantno angažovanje studenta koje nije predviđeno studijskim programom, a čiji se ishod može definisati.

Prema Članu 2. navedenog Pravilnika vannastavne aktivnosti studenata obuhvataju:
• angažovanje u radu organa i tela Univerziteta i fakulteta;
• učešće u različitim oblicima naučnoistraživačkog i stručnog rada na Univerzitetu i fakultetu;
• stručnu praksu;
• dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici;
• takmičenje na sportskim manifestacijama;
• učešće na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima;
• učešće u organizaciji i radu letnjih škola, radionica i konferencija;
• angažovanje u radu i aktivnostima studenata sa invaliditetom;
• zapaženo učešće u različitim oblicima kulturnih, umetničkih i sportskih aktivnosti pri ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Univerzitet u Beogradu.

Za detaljno objašnjenje vrednovanja vannastavnih aktivnosti pogledati navedeni Pravilnik.

NAPOMENE

Prijava za vrednovanje vannastavnih aktivnosti sadrži:
• PISANU MOLBU/ZAHTEV zaveden na Arhitektonskom fakultetu,
• DOKAZE O ISPUNJENOSTI USLOVA.

Prijave koje ne sadrže ove priloge neće biti razmatrane.

Za studente koji su angažovani u radu Arhitektonskog fakulteta kao studenti saradnici neophodno je dostaviti odluku Naučno-nastavnog veća o angažovanju na određenom predmetu.

Za učešće u radu Studentskog parlamenta neophodno je dostaviti potvrdu predsednika parlamenta da je student član Studentskog parlamenta tokom školske 2015/2016. godine, kao i spisak svih članova parlamenta.

Poslednji dan za podnošenje prijave za vrednovanje vannastavnih aktivnosti ostvarenih tokom školske 2015/16. godine je 18.04.2017. godine.

Komisija za vrednovanje vannastavnih aktivnosti će do 01.05.2017. razmotriti sve molbe i obavestiti studente o donešenim odlukama.

Predsednik komisije
Prodekan za nastavu doc. dr Đorđe Stojanović