UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

OASA-36070 i IASA-36080 – Stručna praksa: Obaveštenje i Prijava za Stručnu praksu

Obaveštenje

Predmeti:
OASA-36070 Stručna praksa
IASA-36080 Stručna praksa

Programom Arhitektonskog fakulteta predviđena je Stručna praksa za studente III godine Osnovnih i Integrisanih akademskih studija, tokom letnjeg raspusta, u trajanju od 60 radnih sati, odnosno dve radne nedelje.

Stručna praksa se može obaviti u projektnoj organizaciji (birou), na gradilištu, ili u odgovarajućoj instituciji (lokalna samouprava, urbanistički zavod, direkcija za građevinsko zemljište, i sl.).

Organizaciju za pohađanje Stručne prakse studenti biraju samostalno, i nastavniku donose overenu potvrdu da su primljeni na Stručnu praksu. Formular potvrde se može preuzeti sa sajta AF. U zavisnosti od vrste organizacije u koju idu na praksu, potvrda se predaje nastavniku:

 • doc.dr. Aleksandar Videnović za studente koji će pohađati praksu u projektnoj organizaciji,
 • doc.dr. Miloš Gašić za studente koji će pohađati praksu na gradilištu,
 • van.prof.dr. Biserka Mitrović za studente koji će pohađati praksu u planerskoj organizaciji ili instituciji.

Nakon predaje Prijave za Stručnu praksu, nastavnik formira spisak studenata i izrađuje Uput za stručnu praksu, dokument na ime svakog studenta pojedinačno, koji student nosi na Stručnu praksu, i koji će biti overen od strane odgovarajućeg rukovodioca firme, kao potvrda da je student pohađao Stručnu praksu. Uput za stručnu praksu se čuva do predaje seminarskog rada, i prilaže uz njega.

Stručna praksa se ocenjuje kao ispit, na osnovu predatog i pregledanog seminarskog rada. Uputstvo za izradu seminarskog rada nalazi se na Uputu za praksu. Seminarski rad se predaje istom nastavniku kome je bila predata i prijava za odlazak na Stručnu praksu.

Prijava za Stručnu praksu se može predati nastavniku u terminu konsultacija, do kraja maja. Nakon toga biće izdato obaveštenje o preuzimanju Uputa za praksu. Seminarski rad se predaje u terminu koji će biti određen rasporedom ispitnog roka, krajem avgusta. Stručna praksa nije klasičan ispit, i termin za predaju je samo jedan.

Predaja seminarskog rada biće organizovana i u predroku – junskom ispitnom roku – za studente koji planiraju da konkurišu za master studije na inostranim univerzitetima. Ti studenti će se prilikom predaje Prijave za Stručnu praksu posebno izjasniti o tome da se prijavljuju za predrok, da će obaviti Stručnu praksu tokom juna meseca, i da prihvataju da bez posebnih povlastica usklade ostale obaveze na fakultetu sa obavljanjem Stručne prakse.

Saveti za izbor organizacije u kojoj će se obaviti Stručna praksa

 • Projektna organizacija može biti i u inostranstvu. U tom slučaju, potvrda o prihvatanju studenta na praksu ne mora da bude na standardnom formularu, i ne mora da bude na srpskom jeziku.
 • Prilikom izbora biroa za pohađanje prakse voditi računa da se rade, ili su se ranije radili, dovoljno interesantni projekti za analizu. Projekat za obradu u seminarskom radu ne mora da bude aktuelan.
 • Ukoliko postoji mogućnost da se praksa obavlja delimično u birou, a delimično na gradilištu, student se javlja nastavniku u skladu sa time da li ide u projektnu firmu koja ima pristup gradilištu (prof. Videnoviću) ili u izvođačku firmu koja radi projekte (prof. Gašiću).
 • Prilikom izbora gradilišta za odlazak na praksu voditi računa o tome da je gradilište aktivno, i da su po mogućstvu u toku radovi koji se mogu posmatrati, ali se u seminarskom radu mogu prikazati i obraditi i radovi koji su završeni ranije, ili koji će tek kasnije započeti.
 • Institucija u kojoj student ima priliku da obavlja praksu treba da ima na raspolaganju projekte ili planove koji se mogu analizirati u seminarskom radu. Na primer, u opštini na odeljenju za urbanizam, u direkciji za građevinsko zemljište, i sl.
 • U jednoj firmi praksu može obavljati više studenata, ali moraju nezavisno da izrade seminarske radove, tako što će obraditi npr. različite projekte, ili različite radove na gradilištu.

Za ostala pitanja studenti se mogu obratiti nastavnicima, u terminu konsultacija:
• doc.dr. Aleksandar Videnović – ponedeljkom u 16.00 časova, kabinet 242
• doc.dr. Miloš Gašić – sredom u 11.00 časova, kabinet 304
• van.prof.dr. Biserka Mitrović – po dogovoru e-poštom, biserkamitrovic@gmail.com

Nastavnici stručne prakse

Obaveštenje o Stručnoj praksi Prijava za Stručnu praksu