UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Zadužbina Dragoljuba Marinkovića
Studentski trg 1
Beograd

Beograd, 21.02.2017. godine
03 Broj: 612-911/1-17
MP

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Dragoljuba Marinkovića, broj: 06-17569/13-12 od 21.12.2011.god, Odbor Zadužbine Dragoljuba Marinkovića, na sednici održanoj 21.02.2017. godine, raspisuje

J A V N I P O Z I V
za
DAVANJE 40 POMOĆI U IZNOSU OD PO 10.000,00 DINARA ZA LEČENJE I NABAVKU MEDICINSKIH POMAGALA STUDENTIMA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Rok za podnošenje prijava je od 23. februara 2017. godine do 17. marta 2017. godine.

Uslovi za dobijanje pomoći su:
• da student studira na fakultetu Univerziteta u Beogradu,
• da student poseduje neki oblik hendikepa ili bolesti (telesno oštećenje ili oboljenje koje trajno narušava zdravstveno stanje studenta),
• da student nije stariji od 28 godina u trenutku podnošenja molbe.

Potrebna dokumentacija:
• PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
• UVERENJE o upisu školske 2016/2017. godine studija,
• MEDICINSKA DOKUMENTACIJA, ne starija od šest meseci,
• UVERENJE OD ODGOVARAJUĆEG LEKARA SPECIJALISTE, ne starija od šest meseci
• FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Javni poziv Zadužbine Dragoljuba Marinkovića.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na tel: 3207-426 i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Izbor kandidata za dodelu pomoći obavlja Odbor Zadužbine i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Dragoljuba Marinkovića.

Na odluku o dodeli pomoći student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Dragoljuba Marinkovića.

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
dr Dejan Molnar, docent