UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201617_reklama-OAS_IAS_800x600_01_SEPT

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02-1126/2
Dana: 09.09.2016. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 54. stava 1. a u vezi sa članom 85.Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-aut. tumačenje i 68/15), člana 13. Pravilnika o upisu studenata na studije prvog stepena Univerziteta u Beogradu i Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/17 godini, Vlade Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br.50/16).

Komisija za sprovođenje prijemnog ispita Fakulteta je, dana 09.09.2016. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuju se Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u septembarskom roku, u školskoj 2016/2017. godini. Konačne rang liste nalaze se u prilogu ovog Rešenja i njegov su sastavni deo.
2. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, a do popune odobrene kvote od 2 mesta.
3. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.
4. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.
5. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-aut. tumačenje i 68/15),), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UPISA
s.r. Doc. arh. Miloš Nenadović