UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs za izradu idejnog rešenja za rekonstrukciju objekta u Resavskoj 40 b i prenamenu u Muzej grada Beograda

Nove-vojne-akademije-u-Resavskoj-ulici-40

U decembru 2006. Muzeju grada Beograda dodeljena je zgrada Nove vojne akademije u Resavskoj ulici 40, podignuta 1899. godine po projektu arhitekte Dimitrija T. Leka

Republika Srbija – grad Beograd – Gradska uprava Grada Beograda – Agencija za investicije i stanovanje
Beograd, Trg Nikole Pašića broj 6

Beograd, 10.05.2016.godine

Na osnovu članova 55. stav 1. tačka 4. i 57., a u vezi sa članom 38. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljujemo

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA DIZAJN

za javnu nabavku
„IZRADA IDEJNOG REŠENJA NA ARHITEKTONSKOM KONKURSU ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKTA U RESAVSKOJ 40B IPRENAMENU U MUZEJ GRADA BEOGRADA”
(javna nabavka broj 10/16)

Naziv naručioca: Republika Srbija – Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje;
Konkurs organizuje: Grad Beograd, Agencija za investicije i stanovanje u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, Muzejom grada Beograda, Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i sprovodiocem konkursa Društvom arhitekata Beograda.
Adresa naručioca: Beograd, Trg Nikole Pašića br. 6;
Internet stranica naručioca: www.beograd.rs
Vrsta naručioca: Organ jedinice lokalne samouprave;
Cilj konkursa:
Cilj sprovođenja konkursa je da se kroz analizu većeg broja radova pribavi najkvalitetnije Idejno rešenje za budući savremeni, tehničko-tehnološki prilagođen, muzej grada Beograda, koji će u svemu biti u skladu sa važećim zakonima, propisima i normativima za ovu vrstu objekta.

Opis i zahtev u vezi dizajna:
Javni, otvoreni, u prvom stepenu anonimni, neanonimni u drugom stepenu, projektni i dvostepeni arhitektonski konkurs za dobijanje idejnog rešenja za rekonstrukciju objekta u Resavskoj  40 bi prenamenu u Muzej grada Beograda.

Zadatak konkursa je da se kroz analizu što većeg broja radova pribavi najkvalitetnije idejno rešenje za budući savremeni, tehničko-tehnološki prilagođen, Muzej grada Beograda, koji će u svemu biti u skladu sa važećim zakonima, propisima i normativima za ovu vrstu objekta i konkursnim podlogama, u čijem sastavu su i precizno definisani Programski elementi.

Podaci iz Projekta postojećeg stanja (Saobraćajni institut CIP, 2007.godine):
Ukupna BRUTO površina postojećeg objekta iznosi oko 14.000m2.
Korisna površina objekta (uključujući i tavanski prostor) iznosi oko 11.600m2.

Podaci iz Projekta parcelacije (Urbanistički zavod Beograda, 2016.godine):
Orijentacioni urbanistički parametri u okviru građevinske parcele GP1 prikazani su u  sledećoj tabeli:

postojeće planirano
Površina GP1 m2 5383
Maksimalna spratnost objekta Su+P+2+Pk Su+P+2+Pk
BRGP ukupno m2 12632 15004
Indeks izgrađenosti (Iukupno) 2.35 2.78
Indeks zauzetosti nadzemnih etaža (IZnadz) 63% 80%
Indeks zauzetosti ukupno (IZukupno) 67% 100%

Idejno rešenje treba da bude u svemu u skladu sa važećim zakonima, propisima i normativima za ovu vrstu objekta i konkursnim podlogama, u čijem sastavu je i precizno definisani Projektni zadatak.

Način i rok za predaju dizajna:
Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova u prvom stepenu iznosi 70 dana od dana objavljivanja Poziva za učešće na konkursu za dizajn na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke, tj do dana 19.07.2016. godine do 10:00 časova, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom), u zatvorenoj koverti/mapi ili kutiji u koju je upakovano sve traženo pod Sadržajem konkursnog rad, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, preko pisarnice na adresu: Grad Beograd, Gradska uprava Grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje, Trg Nikole Pašića broj 6, Beograd, (pisarnica u prizemlju zgrade), sa naznakom: „Konkursni rad za javnu nabavku usluga broj: 10/16 – Izrada idejnog rešenja na arhitektonskom konkursu za rekonstrukciju objekta u Resavskoj 40b i prenamenu u Muzej grada Beograda (NE OTVARATI)“.

Troškove predaje konkursnih radova snosi učesnik konkursa.

Otvaranje konkursnih radova će se obaviti istog dana 19.07.2016. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša broj 7a/III u skladu sa Ugovorom za sprovođenje arhitektonskog konkursa za dobijanje idejnog rešenja za rekonstrukciju objekta u  Resavskoj 40B i prenamenu u Muzej grada Beograda, broj XXVIII-06 br.401.1-28 od 25.03.2015. godine, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača.

Konkursni rad dostavljen po isteku roka za podnošenje konkursnih radova smatraće se neblagovremenom. Neblagovremen konkursni rad neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će ga vratiti učesniku konkursa, uz povratnicu, sa naznakom da je podnet neblagovremeno.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova u drugom stepenu konkursa iznosi 40 dana od dana slanja poziva učesnicima izabranim od strane žirija na drugi stepen konkursa. O tačnom terminu otvaranja konkursnih radova u drugom stepenu konkursa, učesnici izabrani od strane žirija na drugi stepen konkursa, će biti obavešteni nakon završetka prvog stepena konkursa.

Posebna napomena ako je učešće rezervisano za određenu profesiju:

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koji ispunjavaju sledeće uslove:
– da autor ili stručni timovi koji učestvuju na konkursu imaju najmanje jednog diplomiranog inženjera arhitekture sa licencom odgovornog projektanta (licenca 300 ili 301) Inženjerske Komore Srbije, koji predstavlja tim.

Radovi koji ne ispunjavaju konkursne uslove biće eliminisani iz postupka dodele nagrada i otkupa, bez obzira na vrednovanje od strane žirija.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki Uprave za javne nabavke i sa internet stranice naručioca https://www.beograd.rs i sa Portala grada Beograda https://nabavke.beograd.gov.rs, kao i sa internet stranice Društva arhitekata Beograda https://www.dab.rs.

Organizovan je obilazak predmetnog objekta. Svi zainteresovani učesnici su pozvani da dođu 31.05.2016.godine u 12.00 časova, ispred ulaza u objekat, u ulici Resavskoj 40b.

Kriterijum za ocenu dizajna
Žiri konkursa će ocenjivati radove prema sledećim kriterijumima:

Radovi će biti vrednovani prema uspešnosti interpretacije složenih konkursnih zadataka navedenih u programu konkursa, kao i prema originalnom i kreativnom pristupu rešenju problema u konkretnim zatečenim uslovima.

– koncept rešenja primeren značaju objekta i zatečenim uslovima, usklađen sa kvalitetom, vrednostima i eksponiranosti lokacije –30 bodova

– postignuti visoki, vanvremenski, arhitektonski kvalitet spoljnjeg i unutrašnjeg prostora izražen kroz funkcionalnost, racionalnost i intrigantnost rešenja muzeja – 35 bodova

– tehnološka usklađenost sa konceptom funkcionisanja muzeja – 20 bodova

– investiciono-ekonomski aspekt rešenja – 15 bodova

Napominje se da je obavezujuće poštovanje uslova raspisa i programa konkursa.

Žiri zadržava pravo da eliminiše iz daljeg postupka vrednovanja projekte koji ne zadovoljavaju pomenute kriterijume i uslovljenosti date programom konkursa. Odluka žirija o dodeli nagrada je konačna i neopoziva u skladu sa navedenom procedurom vrednovanja.

Žiriranje u prvom stepenu podrazumeva odabir do 5 radova koji će se razrađivati u drugom stepenu, gde Žiri daje komentare/smernice autorima kvalifikovanih radova za unapređenje i razradu svojih radova u kontekstu kriterijuma za bodovanje radova.

Drugi stepen podrazumeva evaluaciju najboljih radova iz prvog stepena i odabir najkvalitetnijeg rešenja koji će se koristiti za izradu tehničke dokumentacije (predmet posebnog postupka).

Žiri ocenjuje radove u drugom stepenu konkursa prema kvalitativnim kriterijumima – važe kriterijumi iz prvog stepena konkursa, uz dodatnu kvantifikaciju kroz veći nivo detaljnosti.

Imena članova Žirija:
1. redovni prof. Vladimir Lojanica, dipl.inž.arh., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsednik Žirija;
2. redovni prof. Akademik Branislav Mitrović, dipl.inž.arh., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, član Žirija;
3. dr Aleksandar Ivančić, dipl.inž.maš., vodeći konsultant u AIGUASOL, Barselona, član Žirija;
4. Aleksandar Denić, scenograf, član Žirija;
5. dr Irina Subotić, istoričar umetnosti (kustos, muzeolog), profesor emeritus, član Žirija;
6. Milutin Folić, dipl.inž.arh., pomoćnik gradonačelnika – gradski urbanista, član Žirija;
7. Darko Ćirić, istoričar, viši kustos Muzeja grada Beograda, član Žirija;
8. Vladan Vukosavljević, dipl.pravnik, sekretar Sekretarijata za Kulturu, član Žirija;
9. mr Goran Radulović, dipl.inž.arh., pomoćnik direktora Agencije za investicije i stanovanje, član Žirija.

Zamenici članova žirija:
1. Goran Vesić, dipl. pravnik , pomoćnik gradonačelnika – gradski menadžer;
2. Angelina Banković, istoričar umetnosti, kustos Muzeja grada Beograda;
3. Aleksandra Šević, dipl.inž.arh., pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;
4. Biljana Kovačević, dipl.inž.arh., samostalni stručni saradnik, Agencija za investicije i stanovanje.

Imena izvestioca:
1. Zorica Pokrajac, dipl.inž.arh., Agencija za investicije i stanovanje,
2. Stana Mladenović, dipl.inž.arh., Agencija za investicije i stanovanje,
3. Jasmina Premović, dipl.inž.građ., Sekretarijat za kulturu,
4. Nevena Stefanović, dipl.inž.maš., Agencija za investicije i stanovanje.

Da li odluka Žirija obavezuje naručioca: Da

Broj i vrednost nagrada:
Nakon konsultacija sa žirijem i predaje dorađenih radova u drugom stepenu, žiri vrši rangiranje na osnovu kojeg se dodeljuju sledeće nagrade, u neto iznosu:

  • prva nagrada: 600.000,00 dinara
  • druga nagrada: 400.000,00 dinara
  • treća nagrada: 300.000,00 dinara
  • dva otkupa od po: 200.000,00 dinara

Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko – arhitektonskog konkursa (“Službeni glasnik RS”, broj 31/2015).

Žiri ima pravo da predloži raspisivaču da ukupni fond nagrada raspodeli i drugačije nego što je navedeno, u odnosu na kvalitet ponuđenih konkursnih radova.

Žiri će sve odluke donositi većinom glasova.

Žiri će dodeliti jednu prvu nagradu.

Žiri ima pravo i da proglasi posebna priznanja (posebne pohvale, bez novčane naknade).

Sve nagrade i otkupe učesnicima isplaćuje naručilac (Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje).

Da li će sa pobednikom biti zaključen ugovor o javnim uslugama:
Ne, konkurs za dizajn je organizovan kao postupak u kojem se isplaćuju nagrade učesnicima, u skladu sa članom 38. stav 5. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15).

Rok za donošenje odluke naručioca:
40 dana od dana podnošenja konkursnih radova u prvom stepenu konkursa, zbog obimnosti i složenosti konkursnih radova, kao i pregleda istih; 25 dana od dana javnog otvaranja konkursnih radova u drugom stepenu konkursa.

Lice za kontakt:
mr Goran Radulović, dipl.inž.arh.
E-mail adresa: investicije@beograd.gov.rs

Kontakt je isključivo radnim danima, u periodu od 07:30 do 15:30 sati.

DIREKTOR
Luka Petrović