UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izložba sa pratećim programom: Svetlo i tamno: Stanovanje Roma u Beogradu na prelazu 20. u 21. vek

Izložba + predavanja + okrugli sto

Izložba

„Svetlo i tamno:
Stanovanje Roma u Beogradu na prelazu 20. u 21. vek“
07 – 28. april 2016.
Autori: dr Zlata Vuksanović-Macura i prof. dr Vladimir Macura
Organizator: Odbor SANU za proučavanje života i običaja Roma

U četvrtak, 07. aprila 2016. godine u 19.00 časova u Galeriji nauke i tehnike SANU (Đure Jakšića br. 2), biće otvorena izložba „Svetlo i tamno: Stanovanje Roma u Beogradu na prelazu 20. u 21. vek“ autora dr Zlate Vuksanović-Macure i prof. dr Vladimira Macure. Organizator je Odbor SANU za proučavanje života i običaja Roma.

Beograd je grad u kome živi najveći broj Roma u Srbiji i gde se manifestuju mnogi oblici stanovanja i življenja ove najugroženije nacionalne manjine. Tokom nekoliko poslednjih decenija sprovedeno je više istraživanja koja su bila pokrenuta pitanjem: kako Romi danas stanuju u Beogradu? Počevši od tekstova objavljenih u nekoliko zbornika koje je priredila Komisija SANU za proučavanje života i običaja Roma, preko istraživanja koja je radila nevladina organizacija Društvo za unapređivanje romskih naselja, istraživanja koja je inicirao Grad Beograd, pa do novijih istraživanja koja su bila motivisana potrebom smeštaja porodica iz podstandardnih naselja, stvaran je mozaik različitih odgovora koja se mogu objediniti u celovitu sliku beogradskih romskih naselja i stanovanja na prelazu dva veka.


Povezani tekstovi:
Predavanje: Stanovanje u Beogradu između dva svetska rata – dr Zlata Vuksanović-Macura
Izložba: Život na ivici. Stanovanje beogradskih Roma 1919-1941


Glavna namera izložbe “Svetlo i tamno: stanovanje Roma u Beogradu na prelazu 20. u 21. vek” jeste da prikaže aktuelne uslove i vidove stanovanja Roma u Beogradu polazeći od teške stambene situacije sa kojom se suočava veliki broj pripadnika ove nacionalne manjine do pozitivnih iskustava na rešavanju stambenih i naseljskih problema. Izložba se nadovezuju na ranije aktivnosti i izložbu Život na ivici: stanovanje beogradskih Roma 1919–1941, realizovane tokom aprila 2015. godine u Galeriji nauke i tehnike SANU.

Izložbu čine dva glavna segmenta: svetlo i tamno. Segment naslovljen svetlo obuhvata pozitivna rešenja i primere dobre prakse, koji su realizovani u poslednjih par decenija i koji su inicirali šire akcije unapređenja životnih i stambenih uslova romske zajednice. Prikazane su konkretne graditeljske aktivnosti, koje su sprovodile lokalne zajednice, opštinske vlasti, razvojne i donatorske, domaće i međunarodne organizacije, kao i sami Romi. Segment izložbe naslovljen tamno prikazuje stambene probleme sa kojima se danas suočavaju Romi u Beogradu, kao i postupke dela gradskih vlasti i opšte populacije koji su za posledicu imali još veću stambenu isključenost najsiromašnijeg dela romske zajednice.

Postavka obuhvata savremeni i arhivski materijal – planove, karte, fotografije, crteže, makete naselja i stambenih grupacija, knjige i publikacije. Izložbeni materijal najvećim delom potiče iz Društva za unapređivanje romskih naselja (DURN), Koordinacionog centra za uključivanje Roma grada Beograda, Urbanističkog zavoda Beograda, Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Organizacije za evropsku bezbednosti i saradnju u Srbiji (OEBS), Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG), Hausing centra i Ekumenske humanitarne organizacije (EHO), kao i iz kolekcije autora izložbe. Podatke o stanovanju Roma prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova iz 1991, 2002. i 2011. pripremio je Zavod za informatiku i statistiku Beograda (ZISB), a uz saradnju autora sa Jovom Samardžićem, stručnim rukovodiocem Zavoda. Deo fotografija ljubazno je ustupio Velimir Savatić. U pripremi izložbe pomogli su i Živojin Mitrović, Ljuan Koko, Slavko Jovanović, Slaviša Marinković, Marko Davinić, Miodrag Ferenčak, Zvezdana Mojsić i Dragan Arbutina.

Tokom izložbe, u GNT SANU biće organizovan i prateći program u okviru ciklusa predavanja „Akademik Aleksandar Despić“ i okrugli sto o legalizaciji romskih naselja.

KATALOG IZLOŽBE Svetlo i tamno: Stanovanje Roma u Beogradu na prelazu 20. u 21. vek

2016_Svetlo-i-tamno_02

Razvoj jedne romske parteje, maketa | Maketa i foto © Vladimir Macura

Predavanja

U okviru izložbe biće održan XII memorijalni ciklus predavanja „Akademik Aleksandar Despić“. Sva predavanja biće održana u Galeriji nauke i tehnike SANU (Đure Jakšića br. 2) sa početkom u 18 časova:

11.04.2016.
18.00h
Prikaz istraživanja akademika Milana Lojanice o najnižem stambenom fondu Beograda sredinom dvadesetog veka
predavač: Aleksandra Mokranjac
12.04.2016.
18.00h
Stambena isključenost Roma u Jugoistočnoj Evropi i Srbiji
predavač: prof. dr Mina Petrović
13.04.2016.
18.00h
Mapiranje romskih naselja Beograda 2000. godine
predavač: prof. dr Vladimir Macura
14.04.2016.
18.00h
Istraživanje inicijativa za preseljenje romskog naselja „Gazela“ 2004-2008.
predavač: Lazar Divjak, MA
15.04.2016.
18.00h
Analiza stambenih sklopova romske kuće
predavači: akademik Branislav Mitrović i Jelena Mitrović
18.04.2016.
18.00h
Tradicionalne bajte i okućnice Roma u Podunavlju
predavač: dr Biljana Sikimić
20.04.2016.
18.00h
Energetske karakteristike romske kuće
predavač: doc. Dr Ljiljana Đukanović
21.04.2016.
18.00h
Samogradnja i romska kuća
predavač: mr Miodrag Ferenčak
22.04.2016.
18.00h
Socijalno stanovanje i Romi
predavač: dr Zlata Vuksanović-Macura
25.04.2016.
18.00h
Rodna neravnopravnost u stanovanju Roma
predavač: Vera Kurtić
26.04.2016.
18.00h
Pravni aspekti stanovanja Roma u nelegalno izgrađenim ili naseljenim objektima
predavač: prof. dr Jelena Jerinić

Okrugli sto „Legalizacija romskih naselja“

Sreda, 27. april u 18.00 časova

Neadekvatni uslovi stanovanja Roma predstavljaju jedan od najvećih problemima sa kojima se u Srbiji u svakodnevnom životu suočava ova nacionalna manjina. Veliki izazovi postoje i u vezi s preduzimanjem mera za prevazilaženje ovog složenog problema. Jedno od mogućih rešenja u vezi sa pravno-urbanističkim pitanjima naselja i kuća nalazi se u dugogodišnjoj inicijativi legalizacije neformalnih romskih naselja kao celine. Cilj okruglog stola o legalizaciji romskih naselja je da se u otvorenoj i kompetentnoj diskusiji istaknu prednosti koncepta legalizacije neformalnih romskih naselja kao celine, te da se sagledaju prepreke u ovom procesu i načini za njihovo prevazilaženje, posebno u svetlu nedavno usvojenog Zakona o ozakonjenju objekata.

Na okruglom stolu će govoriti autori prednacrta zakona o legalizaciji neformalnih romskih naselja, a planirano je učešće i predstavnika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, predstavnika ministarstva zaduženog za stanovanje, Republičke agencije za stanovanje, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, stručnjaka iz oblasti socijalnog i pristupačnog stanovanja, predstavnika romskih organizacija i organizacija civilnog društva koje se bave stanovanjem i pravom na stan, kao i predstavnika zainteresovanih međunarodnih organizacija.