UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2016_Studenti-za-izbeglice

Foto © Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila

Izložba studentskih radova sa izbornih predmeta:

MAS Arhitektura 2015/16 – II godina:
MASA-23040-04: Izborni predmet 3 – Urbanizam: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
MAS Integralni urbanizam 2015/16 – II godina:
MASU M3.7. – Izborni predmet 3: Građanske inicijative za održivi razvoj: Studenti urbanizma za izbeglice

STUDENTI ZA IZBEGLICE

Otvaranje izložbe:
12. februar 2016. u 12.00 časova
Svečana sala, Arhitektonski fakultet u Beogradu

Pozivamo Vas na izložbu i prezentaciju studentskih radova sa temom “Studenti za izbeglice” izrađenih na predmetima Arhitekti i građanske inicijative za održivi razvoj, II godina Master akademskih studija Arhitektura i Urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj, II godina Master akademskih studija Integralni urbanizam u toku jesenjeg semestra akademske 2015/16. godine. Otvaranje izložbe i prezentacija radova su zakazani za petak, 12. februar 2016. godine u 12.00 časova na Arhitektonskom fakultetu u sali 200.

Na predmetima su istraživane potrebe, mogućnosti i modaliteti delovanja arhitekata i urbanista zarad poboljšanja uslova života izbeglica, ali i lokalnog stanovništva teritorija na kojima se izbeglice privremeno ili stalno naseljavaju. Ishodi nastave na predmetu su predlozi projekata za izbeglice koje bi studenti Arhitektonskog fakulteta mogli da preduzmu i realizuju u saradnji sa formalnim i neformalnim udruženjima građana, zainteresovanim pojedincima i vladinim institucijama. Tiču se rešavanja problema, ali i prevencije i osnaživanja pojedinaca, zajednica i društva u celini za suočavanje sa humanitarnim katastrofama.

U skladu sa razumevanjem da je održiva rešenja moguće kreirati samo kroz interdisciplinarnu i intersektorsku saradnju različitih aktera kojih se tiče, studenti su imali priliku da sarađuju i komuniciraju sa predstavnicima konkretnih organizacija civilnog društva angažovanih u pružanju pomoći izbeglicama – Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Beogradskim centrom za ljudska prava i Grupom 484.

Organizacija: predmetni nastavnik doc. dr Danijela Milovanović Rodić sa saradnicima Nikolom Bojanićem dipl.inž.arh, Rajanom Garićem dipl.inž.arh. i Višnjom Trudić mast.arh.

Vreme i mesto

/petak, 12. februar 2016. u 12.00 časova/
/Svečana sala, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu/