UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

2016_Rajacke_pivnice

Izvor fotografije: Konkursna dokumentacija

Izvor: Grad Negotin
Negotin, 18. decembar 2015. godine

OPŠTINA NEGOTIN U OKVIRU PROJEKTA “LIČNI STAVOVI –ZAJEDNIČKE ODLUKE”
raspisuje

STUDENTSKI KONKURS
za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje Turističko – informativnog centra i njemu pripadajućih javnih površina u okviru Kompleksa Rajačkih pivnica.

1. Naručioci

Naziv i adresa naručioca: Opština Negotin, Trg Stevana Mokranjca broj 1., Negotin
Vrsta naručioca: Direktni korisnik budžetskih sredstava, lokalna samouprava
Internet stranica naručioca: www.negotin.rs

Tip konkursa:

Po vrsti: ograničeni – studentski
Po zadatku: idejni urbanističko-arhitektonski
Po stepenu sprovođenja: dvostepeni
Prema načinu i predaji rada: anonimni

Predmet i zadatak konkursa:

Predmet konkursa: idejno urbanističko arhitektonsko rešenje za izgradnju i uređenje Turističko – informativnog centra i njemu pripadajuće javne površine u kompleksu Rajačkih Pivnica, u granicama definisanim Planom Detaljne Regulacije (PDR) za nevedeni kompleks.

Zadatak konkursa: izbor najboljeg idejno urbanističko arhitektonskog rešenja za izgradnju i uređenje Turističko – informativnog centra i pripadajuće javne površine u kompleksu Rajačkih pivnica, u granicama definisanim Planom Detaljne Regulacije za predmetni kompleks.

Način i rok za predaju dizajna/projekta:

Rok za predaju dizajna/projekta je 18. mart 2016. godine

Radovi se predaju u zatvorenom paketu sa priloženim popisom dokumentacije.
Učesnik, uz konkursni rad, predaje i dve zapečaćene neprovidne koverte:

 • Zapečaćenu kovertu sa oznakom AUTOR koja sadrži spisak autora sa naznačenim predstavnikom autorskog tima, i adresom za povraćaj rada. Učesnici mogu biti studenti pojedinci ili studentski autorski tim sa studentom ovlašćenim za zastupanje.
 • Zapečaćenu kovertu sa oznakom IZJAVE koja sadrži sadrži dve, šifrom označene, izjave: 1) „Izjava o prihvatanju uslova konkursa i načina raspodele nagrada“ i 2) „Izjava o originalnosti priloženih urbanističko arhitektonskih rešenja“.

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju studenti Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Kriterijum za ocenu dizajna:

Dizajn, odnosno projekat se ocenjuje na osnovu sledećih kriterijuma:

 • ispunjenost konkursnih propozicija: konkursnih uslova i sadržaja konkursnog rada
 • originalnost, inovativnost i savremenost predloženih urbanističko-arhitektonskih rešenja
 • kvalitet i fleksibilnost prostorno-funkcionalnog koncepta
 • estetski kvaliteti predloženih urbanističko-arhitektonskih rešenja
 • održivost predloženih rešenja u kontekstu unapređenja kvaliteta života lokalne zajednice sela
  Rajac
 • održivost predloženih rešenja u kontekstu afirmacije lokalnog kulturnog identiteta, sa
  posebnim akcentom na specifičnu regionalnu kulturu vina
 • postignuti nivo zaštite, očuvanja i unapređenja kulturno istorijskog nasleđa i kulturnog
  predela celine kompleksa Rajačkih Pivnica
 • održivost predloženih rešenja u kontekstu potreba savremenog turističkog informativnog
  centra
 • primena principa zaštite životne sredine i energetske efikasnosti
 • mogućnost fazne realizacije

Imena članova Žirija:

Žiri konkursa je u sledećem sastavu:

 • Nadica Vasić, dipl.politikolog,zam.predsednika Opštine Negotin (predsednik Žirija)
 • prof.dr. Vladan Đokić, arhitekta, Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, zamenik predsednika Žirija
 • prof.dr Rajko Korica, arhitekta, Arhitektonski fakultet u Beogradu, član Žirija
 • prof.dr Dejan Miljković, arhitekta, Arhitektonski fakultet u Beogradu, član Žirija
 • Branislav Milić, spec. agro-ekonomskih nauka, GIZ, član Žirija
 • Valentina Nikolovska, dipl.inž.arh, Zavod za urbanističko planiranje i projektovanje opštine Negotin, član Žirija
 • Dušan Petrović, dipl.inž.šumarstva, direktor Turističke Organizacije Negotin, član Žirija
 • Bosiljka Tomašević, dipl.inž.arh., Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd, član Žirija
 • Slađan Stanisavljević, maš. tehničar, Predsednik MZ Rajac, član Žirija
 • Marijana Đorđević, dipl.turizmolog, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, zamenik člana Žirija

Odluka Žirija obavezuje naručioca.

Broj i vrednost nagrada:

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 radova, koji odgovaraju propozicijama konkursa, dodeliće se dve nagrade u vidu IT opreme u ukupnoj vrednosti od 2000 evra u dinarskoj protivrednosti na dan nabavke opreme, na sledeći način:

 • Prva nagrada: /na osnovu direktnog glasanja stanovništva na terenu/:
  IT oprema u ukupnoj vrednosti od 1500 evra u dinarskoj protivrednosti na dan nabavke opreme
 • Druga nagrada: /na osnovu glasanja na Facebook stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj/
  IT oprema u ukupnoj vrednosti od 500 evra u dinarskoj protivrednosti na dan nabavke opreme

Rok za donošenje odluke naručioca: 16. april 2016. godine

Kontakt:

Marijana Đorđević
tel: 069/8482718
e-mail: marijana.djordjevic@negotin.rs