UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01_IU_sept

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Master akademske studije Integralni urbanizam 2015/16

Upis kandidata - drugi upisni rok

  • Upis kandidata: petak, 30. oktobar 2015. godine od 14 do 15 sati.

Rešenje Komisije - drugi upisni rok

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj:
Dana: 29.10.2015. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12),
Komisija za sprovođenje Upisa je, dana 29.10.2015. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuje se Konačna rang lista kandidata za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija – integralni urbanizam u školskoj 2015/2016. godini. Konačna rang lista nalaze se u prilogu ovog Rešenja i njegov je sastavni deo.
2. Odobrava se upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, na studijski program Integralni urbanizam, u statusu samofinansirajućeg studenta koji se nalazi na 1. mestu, na Konačnoj rang listi MAS Integralni urbanizam.
3. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.
4. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.
5. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju
(“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UPISA
Doc. dr Renata Jadrešin-Milić, sr

Rešenje Komisije za sprovođenje upisa za konačnu rang listu