UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01_ARH

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 01-954/2-4
Dana: 13.07.2015. godine
Beograd

Na osnovu člana 38. stav 1. Statuta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (“Sl. Bilten AF”, br. 89/12-prečišćeni tekst i 98/14), a u vezi sa Predlogom Komisije za prijemni ispit br. 01-975/1 od 09. jula 2015. godine i dobijenom saglasnošću Studentskog parlamenta Fakulteta, Nastavno-naučno veće Fakulteta je, na sednici održanoj dana 13. jula 2015. godine, donelo

O D L U K U

 1. U Odluci o formi i sadržaju prijemnog ispita br. 01-355/2-3 od 18.03.2013. godine, tačka 2. alineja 2. – kvalitet portfolija u celini, menja se i glasi:
  ”- kvalitet portfolija u celini – do 20 bodova
  Kandidat formira portfolio i donosi ga u terminu predviđenom za izradu Testa, i nakon završetka izrade Testa predaje portfolio zajedno sa testom Komisiji za pregled portfolija i testa, na vrednovanje.
  Za kandidate koji su osnovne akademske studije završili na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu portfolio je sastavljen od prikaza projekata na osnovnim akademskim studijama (SP01, SP02, SP03, SP04). Ostali kandidati prilažu portfolio koji sadrži radove nastale u toku studija iz oblasti arhitektonskog projektovanja, arhitektonskih konstrukcija i urbanizma (maksimum 5 projekata). Portfolio se dostavlja na odgovarajućem broju strana i na zadatom formatu koji određuje Komisija.
  Broj bodova na osnovu portfolija u celini dodeljuje Komisija za pregled portfolija prema kriterijumima koji su grupisani u pet grupa od kojih svaka grupa kriterijuma nosi 4 (četiri) boda, i to:
  1) Prostorni i arhitektonski,
  2) Programsko funkcionalni,
  3) Tehničko tehnološki,
  4) Likovno vizuelni i
  5) Metodološko edukativni.Kandidati koji su Osnovne akademske studije završili na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, mogu umesto portfolija dostaviti potvrdu o položenim ispitima, pri čemu se broj bodova (do 20) računa prema sledećoj formuli: zbir ocena iz predmeta SP01, SP02, SP03, SP04, podeljen sa 2.“
 2. Za sprovođenje ove Odluke nadležna je Komisija za prijemni ispit.
 3. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

DEKAN
ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Prof. dr Vladan Đokić