UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Obaveštenje za studente I godine OASA i IASA 2014-2015.

Studijska celina: UVOD U ARHITEKTURU I UMETNOST
I godina, 1. semestar, 2014-2015.

Rukovodilac studijske celine: dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor

Predmeti:
OASA-11021 i IASA-11021: O arhitekturi (dr Marija Milinković, docent),
OASA-11022 i IASA-11022: Arhitektura danas (dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor),
OASA-11023 i IASA-11023: Umetnost danas (mr Milorad Mladenović, vanredni profesor)

RIBA akreditacija Arhitektonskog fakulteta, studentski portfolio – formiranje studentskih elaborata

OBAVEŠTENJE:
U skladu sa procesom RIBA akreditacije Arhitektonskog fakulteta uvid u predmetne elaborate studenata biće organizovan u ČETVRTAK, 05.02.2015, 13.00-15.00, U AMFITEATRU AF.

Studenti treba da donesu na uvid formiran elaborat predmeta koji su polagali u januarsko – februarskom ispitnom roku 2014-2015.

FORMIRAN PREDMETNI ELABORAT TREBA DA SADRŽI:

 1. odštampan kurukulum predmeta iz kojeg je student polagao ispit (O arhitekturi, Arhitektura danas ili Umetnost danas),
 2. odštampane kolokvijume koje je polagao na sva tri predmeta studijske celine (kolokvijumi treba da budu OBAVEZNO isti kao i verzija koja je predata prilikom polaganja),
 3. ispitni rad iz predmeta koji je student polagao (ispitni rad treba da bude OBAVEZNO isti kao i verzija koja je predata prilikom polaganja):
  – iz predmeta Umetnost danas treba priložiti odštampan ispitni rad (bez verzije na DVD nosaču),
  – iz predmeta Arhitektura danas treba priložiti CD sa prezentacijom rada,
  – iz predmeta O arhitekturi treba priložiti odštampan ispitni rad na 2 lista A3 formata.

Istom prilikom, studenti treba da predaju po 2 odštampana primerka Zapisnika o polaganju ispita (iz predmeta koji su polagali).

U oba primerka zapisnika treba upisati SAMO sledeće podatke:
– prezime i ime studenta,
– broj indeksa.

NAPOMENE:

Pravilno formiranje predmetnog elaborata, kao dela studentskog portfolija, u skladu sa pravilima RIBA akreditacije Arhitektonskog fakulteta, deo je redovnih školskih obaveza svakog studenta, kao i procesa verifikacije stečenih ocena.

* INFORMACIJE O PROCESU RIBA AKREDITACIJE AF
http://www.arh.bg.ac.rs/najnovije/proces-riba-akreditacije/
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2013/12/Obavestenje-Obaveze-studenata.pdf

PRILOGE FORMIRANOG PREDMETNOG ELABORATA TREBA SLOŽITI U FASCIKLU A3 FORMATA, na kojoj su upisani sledeći podaci:
– prezime i ime studenta,
– broj indeksa,
– godina studija (I godina), semestar (I semestar), stepen i vrsta studija (OASA ili IASA), školska godina (2014-2015),
– naziv studijske celine (Studijska celina: UVOD U ARHITEKTURU I UMETNOST)
– naziv predmeta iz kojeg je student polagao ispit, kako je navedeno u kurikulumu predmeta,
– ime i prezime predmetnog nastavnika, sa titulom i zvanjem, kako je navedeno u kurikulumu predmeta.

OBAVEŠTENJE: formiranje studentskih elaborata