UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Stipendije

Zadužbina Dragoljuba Marinkovića
Studentski trg 1
Beograd

Beograd, 16.12.2014. godine
03 Broj: 67-5912/1-14

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Dragoljuba Marinkovića od 21.12.2011.god., Odbor Zadužbine Dragoljuba Marinkovića, na sednici održanoj 18.12.2014. godine, raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA
DAVANJE POMOĆI ZA LEČENJE I NABAVKU MEDICINSKIH POMAGALA STUDENTIMA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Rok za podnošenje prijava je od 22. decembra 2014. godine do 23. januara 2015. godine.

Uslovi za dobijanje pomoći su:

  • da student studira na fakultetu Univerziteta u Beogradu,
  • da student poseduje neki oblik hendikepa ili bolesti,(telesno oštećenje ili oboljenje koje trajno narušava zdravstveno stanje studenta)
  • da student nije stariji od 28 godina u trenutku podnošenja molbe.

Potrebna dokumentacija:

  • PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
  • UVERENJE o upisu odgovarajuće godine studija,
  • MEDICINSKA DOKUMENTACIJA, ne starija od šest meseci,
  • UVERENJE OD ODGOVARAJUĆEG LEKARA SPECIJALISTE, ne starije od šest meseci
  • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Javni poziv Zadužbine Dragoljuba Marinkovića.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na tel: 3207-426 i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Izbor kandidata za dodelu pomoći obavlja Odbor Zadužbine i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Dragoljuba Marinkovića.

Na odluku o dodeli pomoći student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs, na stranici Zadužbine Dragoljuba Marinkovića.

ZAMENIK PREDSEDNIKA
ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Aleksandar Lipkovski